PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27-01-2017, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenţi 11;

Absenti: Bidică Emilia, Buhai Mihaela, Bodea Marius, Găitan Niculai, Marica Marius,Timoce Călin ;

Preşedinte de şedinţă:  dl. viceprimar Vlașin Dorin.

Se prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare, nu sunt obiecţii, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1.   Proiect de hotărâre privindmodificarea Hotărârii nr. 138/13.12.2016 privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere şi managementul Stațiilor de transfer şi al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud.

Dl preşedinte supune la vot ordinea de zi prezentata de dl primar.

„pentru”- 11 voturi;

„ împotriva ” - 0 voturi;

„ abţineri ” - 0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.Proiect de hotărâre privindmodificarea Hotărârii nr. 138/13.12.2016 privind avizarea Documentaţiei de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere şi managementul Stațiilor de transfer şi al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud.

Nu sunt intrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

 „ pentru ”    11 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abţineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

                    

          Nemaifiind alte discuţii, şedinţa se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                    Secretar,

                  Vlașin Dorin                                                       cons.jr. Șoldea Vasile