Nr. 19608 din 20.01.2023

19608/20.01.2023

PROCES – VERBAL

 Încheiat azi data de mai sus, cu ocazia afișării PLANULUI URBANISTIC ZONAL , pentru construire vederea ,, Întocmire documentație P.U.Z. pentru introducere in intravilanul orașului Năsăud a unei suprafețe de 12857 mp, in scopul de construire a unui depozit de colectare si reciclare a materialelor recuperabile”  pe terenul identificat in CF NR. 31372, Năsăud Nr. CAD. 31372.

Publicația a fost afișată la sediul Consiliului Local Năsăud, la afișierul existent, spre vedere publică.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, în două exemplare, spre cele legale .

 RODICA PAVELEA

 

 DOCUMENT DE PLANIFICARE  A PROCESULUI DE INFORMARE

SI

CONSULTARE PUBLICA PENTRU DOCUMENTATIA PUZ

 

In vederea ,,Întocmire documentație P.U.Z. pentru introducere in intravilanul orașului Năsăud a unei suprafețe de 12857 mp, in scopul de construire a unui depozit de colectare si reciclare a materialelor recuperabile” , pe un teren  înscris in CF NR. 31372, Nr. CAD. 31372, situat in extravilanul orașului Năsăud.

Document elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism , cu modificările si completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de informare si consultare a publicului:

- Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului inspector superior Cătuna Grigore-Călin.

- Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni si Relații Publice Pavelea Rodica.

- Beneficiar SC CRISTICRIN COMSERV SRL , cu sediul in Năsăud, str. Bistriței, nr. 12.

Proiectant General S.R.L. S.C. ARHI DESING BISTRITA . Șef proiect Arh. Cornel Adrian Suciu, atestat RUR.

1.DATE GENERALE

a) Date de identificare a documentației (denumire, amplasament, număr proiect, faza, data)

Denumire PUZ: ,,Introducere in intravilanul orașului Năsăud a unei suprafețe de 12857 mp, in scopul de construire a unui depozit de colectare si reciclare a materialelor recuperabile”

Amplasament: Oraș Năsăud, extravilan, zona de vest  respectiv in apropierea de fosta stație de epurare. Terenul se învecinează  la nord cu calea ferata , la est, vest si sud cu terenuri private.

Destinația a terenului este arabil  si are o suprafață de 12857 mp.

b) Date de identificare a beneficiarului: SC CRISTICRIN COMSERV SRL , cu sediul in orașul Năsăud, str. Bistriței, nr. 12, jud. Bistrița-Năsăud.

c) Date de identificare a proiectantului

Proiectant General S.C. ARHI DESING BISTRITA  S.R.L.

Șef proiect  Arh. Cornel Adrian Suciu  - OAR 5119   - Tel 0740025659

d) Identificarea grupurilor ținta a parților potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresa, telefon, reprezentant) si către care se vor transmite scrisori de notificare:

e) Identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresa, telefon reprezentant)

Denumire: Primăria orașului Năsăud, Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Adresa: P-ta Unirii nr. 15 tel 0263361027, int. 33 reprezentant inspector superior Cătuna Grigore Calin

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior (Certificatul de Urbanism nr.123/18.10.2021)

2. CALENDARUL INFORMARII (date estimate si perioade ale informării)

a) In etapa pregătitoare

1. Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z.-ului: 10.03.2022.

2. Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. – lui:

Obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud

- afișarea la sediul Primăriei orașului Năsăud

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu

- transmiterea in scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1

Opțional suplimentar prin:

- anunț in presa (minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local)

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

Perioada si modul de primire / depunere a sugestiilor scrise publicului:

- perioada de la apariție a anunțului 26.01.2023 - 26.02.2023 ( minim 25 de zile calendaristice de la  data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicata mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul intre orele 8.00-15.00

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei orasului Năsăud la adresa www.primarianasaud.ro

- scrisori prin posta pe adresa instituției (cu data de trimitere la perioada indicata)

- alte forme(explicitare) - adrese de e-mail, fax 0263-361029.

Data limita si modalitatea de răspuns( 15 zile de la data limita pentru depunere  de către public a sugestiilor si observațiilor in etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

b) In etapa elaborării propunerilor finale, avizării si aprobării documentației.

- data estimata 28.02.2023. Transmiterea rezultatului informării si consultării publicului către structura de specialitate a Primarului orasului Năsăud.

2. Redactarea Raportului informării si consultării publicului

- data estimata 29.02.2023

Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării si modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor si al observațiilor.

- data estimata 30.02.2023.

- modalitatea de publicare a raportului : publicarea pe pagina de internet al Primăriei orasului Năsăud, la adresa : www.primarianasaud.ro, secțiunea Informații Publice, subsecțiunea Consultare Publica ,afișare la sediul Primăriei orasului Năsăud.

- data limita de contestare al raportului (cel puțin 5 zile de la publicare)

- modul de  depunere a contestaților va fi identic cu cele stabilite la cap.2 lit. a).pct. 3

- data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orasului Năsăud spre însușire sau respingere : data estimata 29.03.2023.

Aceasta etapa se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale si Turismului nr. 2701/2010,cu modificările si completările ulterioare , respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala la administrația publica, republicata (r1) si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

Anunțul privind încheierea procedurii informaționale si consultare a publicului , va fi afișat la sediul Primăriei orasului Năsăud după data de 26.02.2022, si pe siteul Primăriei www.primarianasaud.ro.

c) In etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Aceasta etapa se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal  si se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările si completările ulterioare .In acest sens, vor fi furnizate si puse la dispoziție in urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice , planșa de reglementari edilitare, planșa de reglementari a proprietarilor, precum si planșa de reglementari al terenurilor care reprezintă informații de interes public.

 

 COMPARTIMENTUL DE URBANISM

SI

AMENAJARE  A TERITORIULUI

Inspector superior Cătuna Grigore Calin

 

PUZ EXISTENT

PUZ ÎNCADRARE

PUZ MOBILARE TEREN

PUZ PROPRIETATE

PUZ MEMORIU GENERAL

PUZ REGULAMENT