PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 07.11.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15.

Președinte de ședință:  dl consilier local Gabor Emilian.

Absenți: dl consilier local Tomuța Rareș Octav și dl consilier local Timoce Călin.

La ședință mai participă dl contabil șef Gheorghe Stoian.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 31.10.2022. Nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate, cu un număr de 15 voturi.

 

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi se suplimentează cu două proiecte de hotărâre noi, respectiv:

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 115/31.10.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 116/31.10.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar:

„pentru” - 15 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl primar dă citire proiectului de hotărâre, menționând suplimentarea Bugetului local al orașului Năsăud cu suma de +563 mii lei, atât la partea de Venituri, cât și la Cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2.

De asemenea, se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2022, prin suplimentarea acestuia cu suma de +10 mii lei, la partea de Venituri, conform anexei nr.3, cât și la partea de Cheltuieli, conform anexei nr.4. Bugetul general, consolidat, total, rectificat al orașului Năsăud, pe anul 2022 este de 111.089 mii lei, la partea de Venituri, și în sumă de 118.386 mii lei, la partea de Cheltuieli.

Dl primar a ținut să precizeze faptul că este prezent și dl contabil șef, Gheorghe Stoian pentru lămuriri suplimentare. De asemenea, precizează că se vor vira sumele de 4.000 lei către Școala gimnazială ‚‚Mihai Eminescu’’ Năsăud și 4.000 lei către Colegiul Național ‚‚George Coșbuc’’, pentru angajarea a câte unui agent de pază pe durata orelor, aspect necesar atât în lupta cu drogurile, cât și pentru a preveni fuga de la ore, dar și ca măsură de siguranță și control. Totodată, menționează faptul că mai este necesară și virarea unei sume către Casa de cultură, în cuantum de 10.000 lei, pentru a desfășura anumite activități culturale.

Dl contabil șef Gheorghe Stoian precizează că unele sume provin din impozitele pe clădiri, care sunt crescute. Dl primar menționează faptul că stăm foarte bine la partea de colectări impozite și taxe, un punct mai slab fiind colectarea amenzilor, unde există câteva persoane fizice care au de plătit sume de 3-4 ani. Dl secretar precizează că o măsură de recuperare a sumelor persoanelor fizice restante constă în executarea silită pentru bunurile aflate în posesia acestora.

Dl contabil aduce în atenție faptul că, va mai urma o rectificare bugetară în a doua parte a lunii noiembrie și că, totodată speră că vor fi virate sume și pentru partea de cheltuieli a școlilor, unde există probleme, finanțarea per/cost de bază a învățământului neacoperind cheltuielile cu partea de servicii.

Dl consilier local Bulea Pavel solicită să știe dacă este adevărată știrea privind creșterea impozitelor cu 25%. Dl contabil șef Gheorghe Stoian menționează că au existat discuții, dar nu este sigur. S-a încercat aruncarea responsabilității acestei decizii în Consiliile locale, dar, existând diferențe de la o localitate la alta, Parlamentul își va asuma legislativ modificarea impozitelor. Dl contabil șef Gheorghe Stoian menționează că o creștere a impozitelor pe locuințe este oarecum normală, acestea rămânând la nivelul anului 2010; crescând salariul mediu, este astfel normală și o creștere a impozitelor cu aproximativ 10%.

Dl consilier local Bulea Pavel cere lămuriri privind legislația în vigoare privind stabilirea impozitelor. Dl consilier local Cira Ewald precizează că ar trebui să existe o limită până la care poate fi crescut impozitul. Dl contabil șef Gheorghe Stoian a ținut să precizeze faptul că, există un deficit la Bugetul de stat și că, totodată se încearcă recuperarea sumelor prin contribuțiile primăriilor.

Dl consilier local Oltean Dorel dorește să știe dacă s-au alocat bani pentru deszăpezire, iar dl contabil șef Gheorghe Stoian menționează că a fost încheiat deja contractul pentru suma de 305.000 lei, pentru sezonul 2022-2023, fiind alocată suma de 150.000 lei până la finalul anului 2022, plata făcându-se din momentul de începere a lucrărilor. Firma câștigătoare este Gironic Star, fiind singura participantă la licitație. Dl primar și dl contabil șef precizează că plata va intra în vigoare de la ordinul de începere a lucrărilor, evitându-se astfel plata staționării utilajelor în cazul în care nu ninge și nu este nevoie de intervenția utilajelor. Dl consilier local Oltean Dorel dorește să știe dacă nu s-a luat în calcul achiziționarea unui utilaj de deszăpezire. Atât dl primar cât și dl contabil șef precizează că este luată în calcul această variantă pentru anul viitor, prin GAL Țara Năsăudului, unde va fi disponibilă suma de 150.000 - 200.000 euro, din care se dorește achiziția unor utilaje.

Dl primar face referire și la o nouă rectificare până la finalul lunii noiembrie, fiind necesare sume pentru devierea rețelelor electrice aferente Complexului sportiv, unde este necesară suma de 10 miliarde lei vechi. Dl contabil șef Gheorghe Stoian menționează că este nevoie de încheierea unui contract nou cu Electrica, unde este nevoie de depunerea unei sume de 980.000 lei, plată anticipată, conform legislației în vigoare. Momentan, norocul este că prețul este plafonat pentru energie. Dl contabil șef Gheorghe Stoian precizează că plafonarea la prețul de 2.5 ori față de costul real este o problemă, mai ales pentru școli, care nu mai au bani pentru servicii de gaz și electricitate. Dl consilier local Oltean Dorel precizează că plafonarea pentru agenții economici este la 5 lei KW, dublu față de școli.

Dl primar mai aduce în discuție o problemă, fiind tot de ordin financiar. În urma încheierii licitației pentru proiectul de reabilitare a Școlii generale “Mihai Eminescu”, nu s-a prezentat nicio firmă, deși a fost suplimentat bugetul cu peste 17 miliarde lei vechi. Dl primar precizează faptul că, trebuie luată o decizie în privința redepunerii proiectului pe noul exercițiu financiar sau să se meargă în continuare pe finalizarea proiectului, oarecum forțat și cu contribuția tot mai mare de la bugetul local al Orașului Năsăud. Dl contabil șef menționează că și pentru un operator economic este o decizie foarte grea, termenul fiind foarte scurt pentru proiectare și execuție. Dl contabil șef exemplifică faptul că, cu prețul unui m3 de cherestea pentru tâmplăria de lemn stratificat, aprox. 1.700 lei, precizând că furnizorii nu riscă să dea un preț acum pentru acesta, cu punerea în practică vara viitoare.

Dl consilier local Bulea Pavel a întrebat dacă nu se poate împărți proiectul, iar dl contabil șef Gheorghe Stoian a precizat că nu mai este timpul necesar, proiectul fiind depus în anul 2018, iar contractul a fost semnat abia în anul 2020. Astfel, de atunci prețurile au explodat și, deși s-au actualizat costurile, nu s-au prezentat firme. Dl contabil șef Gheorghe Stoian explică faptul că este posibil ca lucrările să nu se finalizeze, trebuind rambursați toți banii pe proiect. Dl contabil șef precizează că ar putea fi mai bună redepunerea proiectului pe noul exercițiu financiar cu actualizarea proiectului și a costurilor.

Dna consilier local Bidică Ionela dorește să știe ce se întâmplă dacă nu se aprobă proiectul în noul exercițiu financiar. Dl consilier local Bulea Pavel atrage atenția că se poate surpa acoperișul școlii, aspect contestat de către dna consilier local Bidică Ionela. Dl consilier local Oltean Dorel menționează faptul că este imposibilă finalizarea șantierului în luna decembrie, dacă acesta începe în luna martie.

Dl primar precizează faptul că este vorba și despre zona adiacentă școlii, nu doar de clădirea acesteia. Dna consilier local Bidică Ionela afirmă faptul că este păcat de banii cheltuiți până în prezent, dacă se pierde finanțarea. Dl contabil șef Gheorghe Stoian precizează faptul că, banii nu se pierd, documentația este valabilă, fiind necesară doar actualizarea ei pe noul exercițiu financiar, nefiind vina administrației locale privind tergiversarea termenelor de semnare a contractelor, acesta fiind semnat în septembrie 2020.

Dna consilier local Bidică Ionela a precizat faptul că, Școala Generală „Mihai Eminescu” este printre puținele școli din județul Bistrița-Năsăud care nu a fost reabilitată, în timp ce alte școli sunt deja reabilitate a doua oară. Dna consilier local Bidică Ionela menționează că s-au tot făcut studii de fezabilitate, rezultatul fiind zero. Dl contabil șef Gheorghe Stoian precizează că este o clădire foarte mare, motiv pentru care lucrările necesare la partea de refacere a instalațiilor este imposibil de executat în termen de 9 luni, doar instalațiile de securitate la incendiu durează foarte mult pentru avizare. Este dat exemplul spitalului, unde a durat 9 luni avizarea pentru 700 de senzori. Dl primar precizează faptul că, este nevoie de avize și de la Comisia pentru monumente istorice, școala fiind un monument istoric. Dl contabil șef menționează faptul că, un constructor a făcut un calcul, fiind necesar pentru finalizarea lucrărilor în termen de 9 luni un număr de 128 de muncitori care să lucreze în 3 schimburi.

Dna consilier local Bidică Ionela menționează că vopseaua de pe pereții școlii este de câțiva zeci de ani, iar dl contabil șef precizează faptul că, din 7 firme înscrise la licitație nu  s-a prezentat niciuna cu o ofertă. Astfel, două firme au răspuns că ar dispune de oameni, dar se tem de creșterea prețurilor, lucru afirmat și de către dl consilier local Oltean Dorel.  

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 115/31.10.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl primar menționează că persoanele restante au plătit datoriile, un caz renunțând la apartament.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 116/31.10.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

 

 

     Președinte de ședință,                                            Secretar General,

          Gabor Emilian                                                        Șoldea Vasile