PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31.10.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15.

Președinte de ședință:  dl consilier local Fetti Silviu.

Absenți: dl consilier local Tomuța Rareș-Octav și dl consilier local Oltean Dorel.

La ședință mai participă dl Burduhos Dumitru – inspector în cadrul Compartimentului A.D.P.P., dna Cosma-Someșan Dana – inspector în cadrul Biroului Managementul Proiectelor Europene și dl Brisiuc Dan, insp. în cadrul Compartimentului Informatica, digitalizare, monitorizare proceduri administrative.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 07.10.2022 nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate, cu un număr de 15 voturi „pentru”.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi, după cum urmează:

 

1.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 116/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 26/2022

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 19844/01.11.2011, pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2022

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire hipermarket Kaufland și construcții anexă (container prefabricat fast food imbis, terasă acoperită clienți, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare incintă – platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, accese rutiere și pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente la utilități și rețele instalații, amplasare elemente publicitare, pilot totem, bariere acces auto, ziduri de sprijin, operațiuni cadastrale)”

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul III, anul 2022

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilelor teren-construcții, înscrise în C.F. nr. 28940 Năsăud, situate în orașul Năsăud, localitatea componentă Liviu Rebreanu, nr. 141, județul Bistrița-Năsăud și trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Năsăud a imobilelor construcții, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a imobilelor teren - construcție (rezervor de apă), înscrise în C.F. nr. 30137 Năsăud, aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” – etapa III, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu șapte proiecte de hotărâre noi, respectiv:

13. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil-teren în suprafață de 305 mp, situat în orașul Năsăud, strada Cloșca, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

14. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil – teren în suprafață de 59 mp., situat în orașul Năsăud, strada Iuliu Prodan, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin 

15. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor construcții – tribune și vestiare, edificate pe terenul înscris în C.F. nr. 31858 Năsăud, nr. cadastral 31858 din incinta bazei sportive a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin 

16. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcții situate în orașul Năsăud, strada Bulevardul Grănicerilor, nr. 2, aparținând orașului Năsăud – domeniul public

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren înscris în C.F. nr. 31781 Năsăud, nr. cadastral 31781, în suprafață de 914 mp., situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2022 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 93/2022 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2022 și Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2022 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiectulde hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 116/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 26/2022.

Dl primar dă citire completării Hotărârii Consiliului Local Năsăudnr. 116/2020, menționând că trebuie propuse două persoane pentru Consiliile de administrație ale Liceului Silvic și ale Liceului Economic.

Dl viceprimar îl propune pe dl consilier local Bogdan Logigan pentru Liceul Silvic, însă dl primar precizează faptul că ar fi bine să fie propus altcineva, acesta fiind deja la o altă școală. Astfel, este propus dl consilier local Gabor Emilian, iar pentru Liceul Economic este propusă dna consilier local Muntean Aurelia.Se trece la votarea cu buletine de vot.

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

- dl consilier local Gabor Emilian a obținut 15 voturi ca reprezentant al Consiliului Local al Orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Liceului Silvic;

- dna consilier local Muntean Aurelia a obținut 15 voturi ca reprezentant al Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Liceului Economic.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiectulde hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere cu 1 anla contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2’’, conform anexei nr. 1.

Art. 2: Se aprobă modelul de act adițional de modificare a actului de închiriere menționat la Art. nr. 1 conform anexei nr. 2, pentru locuințele ANL menționate la pct. 1. Dl primar face mențiunea că, toate persoanele trebuiau să aibă achitată la zi chiria pentru locuințe, existând 2 situații în care nu s-au îndeplinit aceste obligații, una în valoare de 3.600, din care s-au plătit 1.000 lei, și una în valoare de 2.600 lei. Sunt propuse două variante, fie votarea proiectului în forma actuală, acordând clemență celor 2 cazuri sau votarea fără aceste cazuri, amânând pentru ședința următoare cele 2 cazuri. Dna consilier local Talpoș Claudia propune clemența celor 2, dată fiind situația economică actuală, dl consilier local Ewald Cira întreabă cum s-a făcut somarea acestor persoane, prin ce procedeu. Dl primar menționează că au fost notificați de mai multe ori. Dl secretar menționează că, legal, se poate amâna până la ședința următoare decizia în acest caz, însă domnii consilieri locali doresc să cunoască situația detaliată a acestor familii pentru a putea lua o decizie. Dl primar propune votarea proiectului cu următorul amendament: fără a încheia contractul cu cele 2 cazuri, acestea rămânând pentru ședința viitoare, în cazul în care vor achita datoriile.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiectde hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere cu 1 an, începând cu data de 04.11.2022, până la 03.11.2023, la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A începând cu      01. 11.2022 până la 31.10.2023, conform anexei nr. 1.

Art. 2: Se aprobă modelul de act adițional de modificare a contractului de închiriere pentru locuințele ANL menționate la art. 1, conform anexei nr. 2. La fel, și aici există două situații de neplată a datoriilor. Dl primar propune votarea proiectului cu următorul amendament: fără a încheia contractul cu cele 2 cazuri, acestea rămânând pentru ședința viitoare, în cazul în care vor achita datoriile.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiectde hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 19844/01.11.2011, pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă prelungirea termenului de închiriere pentru o perioadă de 1 an la contractele de închiriere nr. 19844/01.11.2011, pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL începând cu 01.11.2022 până la 31.10.2023, conform anexei nr. 1.

Art. 2: Se aprobă modelul de act adițional de modificare a contractului de închiriere pentru locuințele ANL menționate la art. 1, conform anexei nr. 2.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiectde hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2022

Dl primar dă citire Art. 1. Se alege președinte de ședință dl consilier local Gabor Ioan Emilian, care va conduce ședințele din luna noiembrie. După acceptul acestuia, se va trece la vot.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiectde hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire hipermarket Kaufland și construcții anexă (container prefabricat fast food imbis, terasă acoperită clienți, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare incintă – platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, accese rutiere și pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente la utilități și rețele instalații, amplasare elemente publicitare, pilot totem, bariere acces auto, ziduri de sprijin, operațiuni cadastrale)”

Dl primar dă citire Art. 1: Se însușește Raportul informării și consultării publicului pentru Construire hipermarket Kaufland și construcții anexă (container prefabricat fast food imbis, terasă acoperită clienți, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare incintă – platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, accese rutiere și pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente la utilități și rețele instalații, amplasare elemente publicitare, pilot totem, bariere acces auto, ziduri de sprijin, operațiuni cadastrale)”, prezentate în anexa nr. 1.

Art. 2: Se aprobă Planul de Urbanism Zonal, pentru „Construire hipermarket Kaufland și construcții anexă (container prefabricat fast food imbis, terasă acoperită clienți, boxă de reciclare, post trafo, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare incintă – platformă parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, accese rutiere și pietonale, racorduri la drumuri publice, împrejmuire teren, organizare de șantier, branșamente la utilități și rețele instalații, amplasare elemente publicitare, pilot totem, bariere acces auto, ziduri de sprijin, operațiuni cadastrale)”, prezentate în anexa 2.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiectde hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2022, prin suplimentarea acesteia cu 256 000 lei la partea de venituri, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2022, prin suplimentarea acesteia cu 256 000 lei la partea de cheltuieli, prezentate în anexa nr. 2.

Art. 3. Se validează rectificările bugetului local al orașului Năsăud pe anul 2022, aprobate prin Dispoziția primarului orașului Năsăud nr. 358/28.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2022.

Art. 4. Se aprobă noul program de investiții publice pe anul 2022 și obiectivele de investiții noi și/sau modificate aferente bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, ca și componentă a bugetului general consolidat al UAT oraș Năsăud, prezentat în anexa nr. 3.

Art. 5. Bugetul general consolidat al UAT oraș Năsăud este de 110 526 lei la partea de venituri și 117 823 lei la partea de cheltuieli, prezentate în anexa nr. 4.

Art. 6. Celelalte prevederi din hotărârea de consiliu local nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a orașului Năsăud pe anul 2022 rămân nemodificate.

Dna consilier local Ionela Bidică menționează că are de făcut un amendament, precizând că a existat o propunere în luna august pentru dotarea Casei de cultură cu echipament de proiecție, neprimind niciun răspuns. Dl primar precizează că este o modificare internă pentru spitalul Năsăud, nefiind o rectificare bugetară a orașului, ci a unei unități din subordine.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiectde hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul III, anul 2022

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă Contul de execuție al bugetului orașului Năsăud pe trimestrul III al anului 2022 atât la partea de venituri, cât și de cheltuieli, prezentat în anexele nr. 1 - 2.

Art. 2. Se aprobă Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe trimestrul III al anului 2022 atât la partea de venituri, cât și de cheltuieli, prezentat în anexele nr. 3 - 4.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiectde hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud’’, codul SMIS 126 791, conform Anexei nr. 1.

Art. 2:  Se aprobă Bugetul indicativ actualizat pentru obiectivul de investiție „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud’’, codul SMIS 126 791, conform Anexei nr. 2.

Art. 3:  Se aprobă valoarea neeligibilă a proiectului de 2.768.745,50 lei cu TVA, din care 1.557.834, 30 lei cu TVA, reprezentând majorare conform Ordonanței de Guvern nr. 15/2021, sumă ce va fi recuperată de la bugetul de stat.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 51/16.04.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului „Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud’’, codul SMIS 126 791.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiectde hotărâre privind schimbarea destinației imobilelor teren-construcții, înscrise în C.F. nr.28940 Năsăud, situate în orașul Năsăud, localitatea componentă Liviu Rebreanu, nr. 141, județul Bistrița-Năsăud și trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Năsăud a imobilelor construcții, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Dl primar dă citire Art. 1 (1) : Se aprobă schimbarea destinației imobilului-teren înscris in C.F. nr. 28940 Năsăud, nr. cad. 28940, din baza materială a fostei unități de învățământ în teren cu altă destinație publică, respectiv pentru construirea imobilului aferent proiectului „Construire și dotare Dispensar medical uman în localitatea componentă Liviu Rebreanu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”.

(2) Se aprobă schimbarea destinației imobilelor-construcții înscrise în C.F. nr. 28940 Năsăud, nr. cad. 28940 -  C1, nr. cad. 28940 -  C2, în vederea demolării.

Art.2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Năsăud a imobilelor construcții, situate în orașul Năsăud, localitatea componentă Liviu Rebreanu, nr.141, județul Bistrița-Năsăud, înscrise în Cartea funciară nr.28940 Năsăud, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al Orașului Năsăud a imobilelor construcții prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică, în condițiile legii.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiectde hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a imobilelor teren - construcție (rezervor de apă), înscrise în C.F. nr. 30137 Năsăud, aparținând domeniului public al orașului Năsăud

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă darea în administrare către Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud a imobilelor teren - construcție (rezervor de apă), înscris în C.F. nr. 30137 Năsăud, nr. cadastral 30137 și nr. cadastral 30137 – C1, aparținând domeniului public al orașului Năsăud, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dna consilier local Bidică Emilia precizează că în nota de necesitate și fundamentare se menționează suprafața de 300 m2, care ar fi aproximativ ¾ din curtea școlii. Dl consilier local Logigan Bogdan precizează că e doar suprafața aferentă bazinului de apă, aprox. 98 m2 iar dl consilier superior Burduhos Dumitru menționează că intră și zona adiacentă, cu acces din stradă și din vecinătatea bisericii, dar nu afectează proiectul de reabilitare a școlii.

Dna consilier local Bidică Emilia spune că se va închide inclusiv chioșcul alimentar, fiind obligatorie împrejmuirea bazinului de apă.

Dl primar întreabă dacă se mai poate reduce din suprafața respectivă; dl consilier local Ewald Cira întreabă ce perimetru trebuie pentru rezervor; dl inspector Burduhos Dumitru spune că o soluție ar fi să nu se împrejmuiască accesul elevilor. Dl consilier local Logigan Bogdan face precizarea că este necesar să nu se blocheze proiectul spitalului pentru refacerea rezervorului, din cauza unui chioșc deschis în anul 2020.

Dna consilier local Bidică Emilia consideră că este necesară amânarea și revizuirea deciziei până la următoarea ședință, pentru a nu afecta elevii și terenul școlii. Dl consilier local Logigan Bogdan spune că spitalul este pasibil de o nouă amendă din partea DSP, pentru nerenovarea bazinului.

Dl primar menționează că au durat foarte mult procedurile pentru avizul primit din partea Ministerului Educației, astfel că ar dura foarte mult refacerea procedurilor pentru a modifica suprafața. El menționează faptul că o altă suprafață este prinsă în proiectul de reabilitare, cu destinația de parc public, și acesta fiind delimitat cu gard de suprafața aferentă curții școlii.

Dl primar spune că varianta cea mai simplă este votarea proiectului de hotărâre în forma actuală, iar dacă se găsește o portiță pentru reducerea suprafeței, se poate modifica ulterior hotărârea.

Dna consilier local Bidică Emilia solicită căutarea adresei către Ministerul Educației pentru a fi analizată.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiectde hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud” – etapa III, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Dl primar dă citire Art 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare și modernizare străzi în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”- etapa III, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dl consilier local Ewald Cira solicită unde pot fi văzute străzile prinse în proiect, pentru a transmite acest lucru și populației. Dl primar precizează care sunt străzile, urmând să fie făcută publică și lista cu acestea.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil-teren în suprafață de 305 mp, situat în orașul Năsăud, strada Cloșca, județul Bistrița-Năsăud

Dl primar dă citire Art. 1: Se însușește documentația cadastrală de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în orașul Năsăud, strada Cloșca, județul Bistrița-Năsăud, întocmită de ing. Bozbici Marius și înregistrată la Primăria orașului Năsăud cu nr. 34202 din 27.09.2022, prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil – teren în suprafață de 59 mp., situat în orașul Năsăud, strada Iuliu Prodan, județul Bistrița-Năsăud

Dl primar dă citire Art. 1: Se însușește documentația cadastrală de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil – teren în suprafață de 59 mp., situat în orașul Năsăud, strada Iuliu Prodan, județul Bistrița-Năsăud, întocmită de ing. Bozbici Marius și înregistrată la primăria orașului Năsăud cu nr. 34203 din 27.09.2022, prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

15. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor construcții – tribune și vestiare, edificate pe terenul înscris în C.F. nr. 31858 Năsăud, nr. cadastral 31858 din incinta bazei sportive a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Dl primar dă citire Art. 1 (1): Se însușește documentația cadastrală de actualizare informații cadastrale - înscriere construcții -, întocmită de Marius Narcis Talpos – expert tehnic și înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 36008 din 26.10.2022, privind imobilele construcții – tribune și vestiare, edificate pe terenul înscris în C.F. nr. 31858 Năsăud, nr. cadastral 31858 din incinta bazei sportive a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bunurile prevăzut la alin. (1), se declară de uz și de interes public local.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

D-l consilier local Timoce Călin a părăsit sala înainte de a fi supus la vot acest proiect..

Proiect de hotărâre adoptat.

16.Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcții situate în orașul Năsăud, strada Bulevardul Grănicerilor, nr.2, aparținând orașului Năsăud – domeniul public

Dl primar dă citire Art. 1: Se însușește documentația cadastrală de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcții, situate în orașul Năsăud, strada Bulevardul Grănicerilor, nr. 2, întocmită de ing. Berende Login, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 36075/27.10.2022, prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren înscris în C.F. nr. 31781 Năsăud, nr. cadastral 31781, în suprafață de 914 mp., situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă dezlipirea imobilului-teren înscris în C.F. nr. 31781 Năsăud, nr. cadastral 31781, în suprafață de 914 mp., situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat, conform documentației cadastrale de dezlipire, întocmită de Berende Login, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 36077 din 27.10.2022, prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele imobile: imobilul cu nr cad. 31898 în suprafață de 700 mp, imobilul cu nr cad. 31899 în suprafață de 214 mp.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

D-l consilier local Pop Ionel a părăsit salade ședințe înainte de a fi supus la vot acest proiect.

Proiect de hotărâre adoptat.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă solicitarea prelungirii valabilității până la data de 04.05.2023 a Scrisorii de garanție nr. 317/24.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în suma de 1.630.000 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plata a avansului de 1.630.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, finanțat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0430A000011660600007/04.05.2017 și a actelor adiționale ulterioare.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

D-l consilier local Pop Ionel a părăsit sala înainte de a fi supus la vot acest proiect..

Proiect de hotărâre adoptat.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2022 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 93/2022 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2022 și Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2022 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2022

Dl primar dă citire Art. 1: Se aprobă proiectele care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2022 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 93/2022 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2022 și cu Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2022 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2022, după cum urmează:

a) Lista proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul: sport, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) Lista proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul: culte, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse:

Dl primar mulțumește fiecărui consilier local pentru activitatea avută în cei doi ani de mandat, fiind peste 200 de proiecte de hotărâre adoptate. Astăzi a fost un record privind cele 19 proiecte de hotărâre. Dl primar precizează faptul că nu vor veni perioade ușoare, referindu-se la cheltuielile viitoare, trebuind gândit foarte bine unde se previzionează cheltuielile viitoare. De asemenea, acesta precizează faptul că, un cost foarte mare va fi dat de devierea rețelei electrice pentru Complexul sportiv și depou, în jur de 900.000 lei. În primă etapă se depun 900.000 lei în contul Electrica. Tot ce ține de branșare va presupune alte lucrări, în valoare de peste 500.000 lei. De asemenea, lucrările pentru regularizare mal și cale de acces (pod) la blocul ANL vor depăși 800.000 lei, trebuind să fie făcute până în primăvară, când ar începe construcția blocului. Dl primar precizează că el își va păstra verticalitatea și face apel la păstrarea simțului realității în ceea ce privește cheltuielile viitoare. Se menționează și cheltuielile uriașe către ADI Deșeuri, unde se plătește diferența față de ce se recuperează de la populație aprox. 30.000 lei lunar, o soluție fiind rambursările pentru valorificarea deșeurilor, care se prefigurează din partea Supercom. Totodată, și contractul cu Urbana este uriaș, însă dl primar este mulțumit de curățenia din oraș.

Dl primar dă citire la 2 solicitări: una din partea proprietarei Sângeorzan Ioana, domiciliată în comuna Coșbuc, care comunică faptul că este de acord cu vânzarea către Primăria orașului Năsăud a terenului de pe strada Ion Creangă, în suprafață de 470 mp, la prețul evaluat de un expert evaluator. Dl primar solicită și primește un acord de principiu din partea consilierilor locali, cu votul unanimității celor prezenți.

O altă solicitare este din partea dnei Pop Raveca, domiciliată în Năsăud, pe str. Bistriței, proprietara unui teren din vecinătatea drumului agricol, care dorește să vândă terenul, în suprafață de 125 mp, cu prioritate către Primăria orașului Năsăud. Dl primar menționează că s-a construit o rigolă pe acel teren, fiind în interesul Primăriei orașului Năsăud achiziția acestuia pentru a nu fi probleme la recepția drumului agricol. Dl primar solicită și primește un acord de principiu din partea consilierilor locali, cu votul unanimității celor prezenți.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă dacă este adevărat că vor crește impozitele cu 50% începând de anul viitor. Dl primar spune că au fost multe discuții, dar se pare că Parlamentul va da o lege prin care își vor asuma o majorare a impozitelor pentru persoanele fizice.

Dl consilier local Timoce Călin spune că au avut loc discuții cu dl Tabără Liviu din Liviu Rebreanu privind demolarea unei clădiri din satul Liviu Rebreanu, care este în stare avansată de degradare. Dl primar spune că este în fază de înscriere în domeniul public, apoi urmează demolarea acesteia. Există deja 3 solicitări pentru închiriere/concesiune teren.

Dl consilier local Ewald Cira aduce în discuție problema taxiurilor din oraș, care nu mai circulă după miezul nopții. Dl primar precizează că nu există temei legal pentru obligarea proprietarilor de taxi să mențină circulația și pe timpul nopții. De asemenea, diferența de tarif pentru oraș și cartiere este incorectă pentru populație. Dl primar spune că singura soluție este punerea în funcțiune a transportului public prin autobuzele electrice. Dna consilier local Bidică Emilia spune că este imperios necesar solicitarea bonului fiscal, iar dl primar precizează faptul că ar trebui anunțată Protecția consumatorului în cazurile respective. Dl consilier Ewald Cira menționează că, din 3 firme de taxi ar trebui măcar 2 mașini să asigure permanența și pe timpul nopții.

Dl consilier local Cicedea întreabă care este situația iluminatului de sărbători și ce soluții sunt pentru reducerea cheltuielilor. Dl primar spune că se va restrânge zona luminată festiv în zona centrală și cartiere, având și avantajul iluminatului LED și a prețurilor reduse.

Dl consilier local Gabor Emilian aduce în discuție problema vitezei pe strada George Coșbuc, iar dl primar ține să precizeze faptul că este făcută solicitare către Secția de Drumuri Naționale Bistrița și I.P.J B-N pentru instalarea unor limitatoare. Dl consilier local Ewald Cira întreabă dacă nu se pot ridica trecerile de pietoni, pe model francez, dar dl primar precizează faptul că, doar pe drumurile secundare, pe cele principale nu s-a primit avizul de la Secția de Drumuri Naționale Bistrița. Dl consilier local Gabor Emilian precizează că o soluție ar fi și panourile de afișare a vitezei, dar dl primar menționează că, în unele comune unde există deja, s-a obținut efectul invers, tinerii accelerând la vederea acestora, deoarece au doar caracter informativ.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

 

 

Președinte de ședință,                                 Contrasemnează: Secretar General

Fetti Silviu                                                                 Șoldea Vasile

 

Ședința o puteți urmări și pe contul de Facebook al Primăriei orașului Năsăud, la adresa de mai jos:

https://www.facebook.com/PrimariaNasaud/videos/834920394298339