PROCES VERBAL

Încheiat azi, 22.09.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.

 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16.

Președinte de ședință:  dl consilier local Cira Ewald.

Absenți: dna consilier local Muntean Aurelia;

La ședință mai participă dl Brisiuc Dan, compartiment Informatica, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative, dna Cosma Someșan Dana si dna Soare Carmen Camelia, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor Europene.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 31.08.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate cu un număr de 16 voturi pentru.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2022

Inițiator: Primarulorașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe sociale, nr. 17235/20.09.2011

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 33222/01.10.2013, pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre  pentru modificare anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2022-2023

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu șase proiecte de hotărâre noi, respectiv:

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între U.A.T. orașul Năsăud și Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi ”Cerbul” Dumitra, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 22 Dumitra, privind conservarea biodiversității faunei cinegetice și la păstrarea echilibrului ecologic                    

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a protocolului de colaborare înregistrat sub numerele 322123/04.09.2009 și 8127/08.06.2009 încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitatea administrativ-teritorială Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului construcție – rezervor de apă, edificat pe terenul înscris în C.F. nr. 30137 Năsăud, nr. cadastral 30137 din incinta Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”  Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre  privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat la etajul I în incinta primăriei orașului Năsăud, în suprafață de 22,7 mp., către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea desfășurării activității biroului teritorial

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,, Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, COMPONENTA C3 – Managementul deșeurilor, Sub investiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 29.08.2018 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE” din U.A.T. Orașul Năsăud.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud, pe anul 2022.

Dl primar roagă consilierii locali sa facă propuneri pentru consilierii care vor face parte din Comisia de evaluare a proiectelor.

Au fost propuși dl consilier local Oltean Dorel, dl consilier local Pop Ionel si dl consilier local Fetti Silviu, iar pentru Comisia de contestații au fost propuși dl viceprimar Bodea Marius, dl consilier local Timoce Calin si dna consilier local Musca Adina.

Se trece la votarea cu buletine de vot.

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

- Comisia de evaluare a proiectelor

Reprezentant dl consilier Oltean Dorel pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dl consilier Pop Ionel pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dl consilier Fetti Siviu pentru 15 împotrivă 1  abțineri 0 nule 0;

- Comisia de contestații

Reprezentant dl viceprimar Bodea Marius pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dl consilier Timoce Calin pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dna consilier Musca Adina pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Dl consilier local Timoce Călin a părăsit sala de ședințe înainte de a fi supus la vot acest proiect.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2022.

Dl primar roagă consilierii locali sa facă propuneri pentru consilierii care vor face parte din Comisia de evaluare a proiectelor.

Au fost propuși dl consilier local Cicedea George, dl consilier local Timoce Calin si dl consilier local Rogozan Florin, iar pentru Comisia de contestații au fost propuși dl consilier local Oltean Dorel, dl consilier local Tomuta Rares si dl consilier local Gabor Emilian.

Se trece la votarea cu buletine de vot.

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

-Comisia de evaluare a proiectelor

Reprezentant dl consilier Cicedea George pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dl consilier Timoce Calin pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dl consilier Rogozan Florin pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

-Comisia de contestații

Reprezentant dl consilier Oltean Dorel pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dl consilier Tomuta Rareș pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Reprezentant dl consilier Gabor Emilian pentru 16 împotrivă 0  abțineri 0 nule 0;

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Dl consilier local Timoce Călin a părăsit sala de ședințe înainte de a fi supus la vot acest proiect..

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe sociale, nr. 17235/20.09.2011.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 33222/01.10.2013, pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

5. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2022.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificare anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2022-2023.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între U.A.T. orașul Năsăud și Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi ”Cerbul” Dumitra, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 22 Dumitra, privind conservarea biodiversității faunei cinegetice și la păstrarea echilibrului ecologic.                    

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea încetării, prin acordul părților, a protocolului de colaborare înregistrat sub numerele 322123/04.09.2009 și 8127/08.06.2009 încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitatea administrativ-teritorială Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Dl consilier local Dorel Oltean întreabă despre ce contract este vorba.

Dl primar spune „am avut un contract cu cei de la Cadastru de 160 mii lei, am făcut licitație si nu s-a prezentat nimeni, acuma trebuie reziliat contractul si facem un nou contract pe o suma de 320 mii lei si speram ca va veni cineva, alegem doua loturi de teren din orașul Năsăud si o sa scoatem la licitație dar am înțeles ca sunt sumele foarte mici”.

Dl consilier local Dorel Oltean întreabă daca orașele au acces la fonduri la cadastrare.

Dl primar răspunde ca nu. Dl primar mai menționează că din ceea ce spun specialiștii este o mare eroare, au apărut probleme pentru toate comunele care au făcut cadastru, este mai rău decât era înainte, este un dezastru pentru ca au venit firme din susul României si au făcut un haos, le-au suprapus si nu le mai pușcă terenurile, cei care lucrează în domeniu din oraș se plâng că toată ziua sunt prin Telciu, Romuli...Dl primar spune că noi mai așteptăm un pic, oricum situația este mai complicata având acele zone cooperativizate dar trebuie găsită o strategie.

Dl consilier local Dorel Oltean întreabă daca la suma asta se găsește o societate care sa facă cadastru.

Dl primar răspunde ca din punctul lui de vedere nu o să se găsească și dacă o să vină cineva o sa fie neexperimentați. Calculul la o parcelă este o sumă foarte mică, de o suta si ceva pe imobil, în alte localități au suportat persoanele diferența dacă au existat, de trei, patru, cinci sute lei, o mie de lei.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului construcție – rezervor de apă, edificat pe terenul înscris în C.F. nr. 30137 Năsăud, nr. cadastral 30137 din incinta Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu”  Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat la etajul I în incinta primăriei orașului Năsăud, în suprafață de 22,7 mp., către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea desfășurării activității biroului teritorial.

Dl consilier local Dorel Oltean întreabă dacă aceștia vor avea un birou în care va fii un angajat?

Dl primar spune că este al doilea an în care este prelungit si că au un birou amenajat si ca ei nu prea vin deoarece sunt mai mult pe teren dar este un lucru bun să fie la noi în oraș, adică cel puțin ne-am ajutat cu ei mai ales cu avizul pentru varianta ocolitoare. Este foarte important mai ales ca ei au implementat un proiect pe fonduri europene cu achiziții de atv-uri.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,, Dotare/amplasare de insule ecologice digitalizate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, COMPONENTA C3 – Managementul deșeurilor, Sub investiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Dl primar spune ca este colega dna Carmen Soare pentru informații.

Dl consilier local Dorel Oltean întreabă ce înseamnă dotarea si amplasarea de insule ecologice.

Dl primar spune că mai sunt niște bani prin PNRR pentru astfel de investiții și dacă avem oportunitatea asta de ce să nu profităm. Nu se cunosc multe detalii pentru că în primă etapă se depune proiectul, cofinanțarea este zero, vom avea costuri doar în ceea ce privește amenajarea platformelor cu toate că ele există deja, ne raportam acum strict la cartierul de blocuri unde rămân în continuare containerele semi îngropate. Avem oportunitatea să ne dotăm cu echipamente noi, cu containere inteligente pentru colectarea deșeurilor din cartierul de blocuri.

Dna Carmen Soare dă câteva detalii despre acest proiect și anume conform ghidului solicitantului avem dreptul pentru orașele sub 20 mii de locuitori la achiziționarea a 25 de insule ecologice, fiecare insula este cu 5 componente pentru deșeuri, plastic, sticla, deșeu menajer, metal si inclusiv carton. Sunt digitalizate, se va face o monitorizare digitala a utilizării acestor insule și cine le utilizează, se vor amplasa cu precădere în cartierul de blocuri, se vor utiliza cu cartela, la fiecare insula vor fi 200 de cartele pentru utilizatori, containerele sunt supraterane si nu o sa fie nevoie de documentație tehnico-economica pentru amplasare, ghidul nu este foarte detaliat la această oră si spune ca partea de amenajare a terenului sunt costuri neeligibile si vor reveni beneficiarului, ca si valoare suntem la 367 mii euro pentru aceste 25 de insule ecologice cu finanțare 100 % din partea PNRR.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 29.08.2018 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE” din U.A.T. Orașul Năsăud.

Dl primar spune ca acum chiar este o șansă reală să se găsească un constructor, termenul de finalizare a lucrărilor a fost redus de la 24 la 12 luni, trebuie sa ne încadrăm pana la finalul anului viitor, asta dacă nu apar alte modificări și proiectul nu va putea fi fazat pe noul exercițiu financiar, valoarea a crescut semnificativ de la 16 milioane de lei la 21 milioane.

Dna Carmen Soare spune că majorarea potrivit modificărilor Ordonanței 64 ar fi fost de 31 % doar pe 64 si încă de 5% ar fi fost partea de neeligibil. S-a făcut o consultare de piață pentru a consemna preturile practicate la ora aceasta pentru acele lucrări din cadrul proiectului si in urma consultării de piață am avut 3 oferte, oferta cea mai mica a fost în jur de 21 milioane de lei iar oferta cea mai mare a fost de 29 milioane de lei. Prin majorarea aceasta pe Ordonanța 64 am ajuns de la o valoare de 15 milioane la 19 milioane 875 mii, aceasta valoare nu ar fi atins valoarea ofertei celei mai scăzute pe care am primit-o pentru realizarea lucrărilor si atunci in urma discuțiilor cu colegii de la implementare si dl primar am avut doua variante fie scoatem la licitație si s-ar putea sa nu se prezinte nici un ofertant sau se mai face un efort din partea Primăriei orașului Năsăud de la bugetul local si se va suplimenta valoarea cu un procent de 5% pe neeligibil, acest procent ar fi de 993 mii 757, aceasta va fi o cheltuiala care nu se va mai recupera de la fondurile europene si nici de la bugetul de stat. Partea de cofinanțare de 2% la care se adaugă procentul de neeligibil va ajunge la 1 milion 700 mii lei care o sa fie contribuția primăriei  din proiect daca se aproba forma finala a devizului general.

Dl consilier local Dorel Oltean întreabă daca studiul de fezabilitate s-a făcut.

Dna Soare Carmen spune ca studiul de fezabilitate s-a făcut si urmează proiectul tehnic si execuția. Daca se cade de comun acord și se merge pe această forma a devizului, de săptămâna viitoare se poate scoate la licitație din nou proiectarea și execuția, totodată cu modificările efectuate SF-ului s-a modificat si graficul de execuție, s-a adus de la 24 de luni la 12 luni astfel încât să se poată încadra proiectul pe programul care era 2021-2023, nu se știe daca se vor faza proiectele pe valori mai mici, daca se vor faza se va putea depăși si data de 31 decembrie 2023 dar dacă nu se vor faza vor trebui finalizate lucrările până la această dată.

Dl primar spune ca sunt doua variante, fie se plusează  să se ajungă la valoarea minimă estimată adică de cei 21 milioane cu cofinanțarea mărita din partea noastră, fie sa se renunțe la proiect.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse:

Dl primar dă citire solicitării Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, reprezentată legal de dna Greabu Maria, în calitate de director prin care se cere sprijin în derularea proiectului „Școala după școală” prin folosirea sălilor de curs, se precizează că activitatea se desfășoară după orele de curs  la ciclul primar, sub supravegherea cadrelor didactice. Dl primar spune ca in acest caz consilierii locali trebuie să dea un acord pentru aceasta activitate cum s-a făcut în fiecare an.

Consilierii locali își exprimă acordul în unanimitate pentru solicitarea mai sus menționată.

Dl primar mai da citire unei solicitări din partea dlui Hordouan Liviu din Liviu Rebreanu, care vrea să ofere o suprafață de aproximativ 3 mp in vederea realizării unei stații de autobuz, în cartierul Liviu Rebreanu, vis-a-vis de casa parohială.

Consilierii locali își exprimă acordul în unanimitate pentru solicitarea mai sus menționată.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General

         Cira Ewald                                                         Șoldea Vasile