PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.07.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Președinte de ședință:  dl consilier local Bulea Pavel.

Absenți: dl consilier local Cira Ewald, dl consilier local Tomuța Rareș Octav și dna consilier local Muscă Adina;

La ședință mai participă dl Viorel Urdă consilierul primarului.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 27.06.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate cu un număr de 14 voturi pentru.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-cadru de servicii nr. 25366 din 05.03.2021 încheiat între Orașul Năsăud și Urbana S.A.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general reactualizat și a bugetului indicativ reactualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5.Proiect de hotărâre  pentru aprobarea Devizului general reactualizat și a bugetului indicativ reactualizat aferent proiectului “Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6.Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Grupul de Lucru Local pentru romi, la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Grupului de Lucru Local la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, constituit în temeiul H.G.R. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu doua proiecte de hotărâre noi, respectiv:

9. Proiect de hotărâre  privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil – teren situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, județul Bistrița Năsăud

Inițiator:Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității  Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2022.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-cadru de servicii nr. 25366 din 05.03.2021 încheiat între Orașul Năsăud și Urbana S.A.

Dl primar menționează că este vorba despre strict actualizarea prețurilor care au crescut la combustibil și salarii.

Dl secretar spune ca este tariful serviciu de salubritate pentru operațiunea de transport deșeu unde s-a modificat tariful și ca urmare se modifică și la noi.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 63/08.06.2022, privind aprobarea Devizului general reactualizat și a bugetului indicativ reactualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărârepentru aprobarea Devizului general reactualizat și a bugetului indicativ reactualizat aferent proiectului “Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Grupul de Lucru Local pentru romi, la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Dl primar îi roagă pe consilierii locali să facă propuneri.

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Grupul de Lucru Local pentru romi, la nivelul orașului Năsăud sunt:

1. Dl. consilier Bulea Pavel;

2. Dl. consilier Pop Ionel;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. Dl consilier Bulea Pavel pentru_14_împotrivă_0_  abțineri_0_ nule_0__;

2. Dl consilier Pop Ionel  pentru_14_împotrivă_0_  abțineri_0__ nule_0__;

Propunerile pentru desemnarea membrilor supleanți ai Consiliului Local al orașului Năsăud în Grupul de Lucru Local pentru romi, la nivelul orașului Năsăud sunt:

1. Dl. consilier Gabor Ioan-Emilian;

2. Dl. consilier Cicedea George;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. Dl consilier Gabor Ioan-Emilian pentru_14_împotrivă_0_  abțineri_0_ nule_0__;

2. Dl consilier Cicedea George  pentru_14_împotrivă_0_  abțineri_0__ nule_0__;

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărârehotărâre privind aprobarea înființării Grupului de Lucru Local la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, constituit în temeiul H.G.R. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2022.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unui imobil – teren situat în orașul Năsăud, strada Dumitru Vârtic, județul Bistrița-Năsăud.

Dl primar spune că este vorba despre ultima suprafață care trebuie cadastrată pentru a se putea face luna viitoareacel schimb de terenuri pe strada Dumitru Vârtic.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse:

Dl primar spune că ar avea câteva chestiuni, la diverse, de discutat cu consilierii locali și anume: “știți că au cam eșuat toate negocierile legate de suprafața de teren pentru extinderea cimitirului, timpul e destul de scurt, preoții ne spun că nu prea mai sunt locuri, atunci cred că ar trebui să demarăm procedura de expropriere a celor doi proprietari de acolo, au o suprafată de 57 ari, avem acolo o evaluare făcută de o mie trei sute și ceva de euro/ar, ținînd cont că pe acea suprafață de teren nu se poate construii absolut nimic. În PUG-ul orașului este prins ca si zonă de extindere a cimitirului și mai mult de atât nu au nici cale de acces. Persoanele respective, proprietarii mai exact, insistă că acel preț este foarte mic și că ei ar vrea undeva la  trei mii de euro, trei mii cinci sute de euro/ar. Ne-au adus și o evaluare. Am trimis o adresă către evaluator, întrucât la evaluare, expertul nu a avut în vedere PUG al orașului Năsăud. În situația în care noi mergem pe procedura de expropriere, noi va trebuii să plătim doar suma evaluată de noi, o mie trei sute și ceva de euro pe ar. În situația în care vom fii acționați în instanță, ei vor putea contesta prețul, iar dacă instanța le va da dreptate, o să primească mai mult, dacă nu, rămâne acel preț pentru că nu mai avem altă posibilitate.”

Dl președinte de ședință întreabă dacă “mai multul acela se apropie la suma de 3 mii cat au cerut ei?”

Dl primar spune că nu, că ei vor 3 mii.

Dl consilier local Dorel Oltean întreabă cine e proprietar.

Dl primar răspunde că familia Olar și că este primit acel teren prin ordin de prefect de la Statul Român. Dl primar mai menționează că “e normal, oamenii vor să profite de situație, că știu că acolo vrem să extindem cimitirul.” Dl primar spune că a avut două întâlniri cu ei și au negociat. La negociere au participat și câțiva consilieri locali și nu s-a ajuns la nici un fel de consens și nu crede că mai este altă posibilitate pentru că procedura va dura 2, 3 luni.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă ei sunt proprietari.

Dl primar răspunde că sunt 2 frati, un frate și o soră, ea are 25 de ari, iar el are 30 sau 27 cu 30.

Dl președinte de ședință Bulea Pavel întreabă dacă este prelungirea de la str. Griviței.

Dl primar răspunde că în actualul PUG al orașului și nu in noul PUG la care se lucrează este prins ca si cimitir.

Dl secretar general Vasile Șoldea spune că la vremea respectivă când s-a făcut PUG-ul, terenul era pe Statul Român și era prevăzut ca și cimitir și nu extindere. Între timp nu s-a ținut cont de PUG și a fost restituit sau reconstituit prin ordinul prefectului și că a fost în proprietatea Statului Român, nu a fost niciodată în proprietatea lui Olar.

Dl consilier local Dorel Oltean propune să se voteze de principiu.

Consilierii locali voteaza pentru expropriere, în unanimitate.

Dl primar îî anunță pe consilierii locali că în cursul lunii viitoare, nu s-a stabilit încă o data clară, se va stabili o comisie cu care se va merge în verificare în teren la pășunile alpine și dorește ca, în comisie, să fie și reprezentanți ai Consiliului Local. Perioada de control va dura câteva zile, pentru că suprafețele sunt mari și în zone diferite, iar accesul se face greu, dar trebuie făcute aceste verificări, acum în primul an, pentru a le pune în vedere până anul viitor să curețe acele suprafețe pentru a nu le diminua, întrucât de la an la an scad suprafețele de pășuni și că în utimii 15 ani au scăzut semnificativ suprafețele.

Dl președinte de ședință întreabă dacă se poate verifica doar terenul sau și animalele.

Dl primar răspunde că se poate verifica tot, și animale și stadiul pășunilor. Se va stabili o comisie cu angajați din primărie și consilieri locali care vor să participe.

Domnii consilieri locali Oltean și Gabor si-au anunțat dorința de a participa în această comisie.

Dl primar spune că acest control va avea loc undeva la jumătatea lunii august, cât este vremea bună și până nu vin cu animalele la vale.

Dl consilier local Logigan Bogdan spune că după 1 septembrie încep să coboare din munte cu animalele.

Dl secretar general Vasile Șoldea spune că ar fi bine ca și consilierii locali să vina în calitate de invitați pentru că, altfel trebuie făcută o hotărâre de Consiliu Local pentru a desemna reprezentantii în comisie.

Dl primar spune că, cu cât se va face această verificare mai repede, cu atât va fi mai bine, pentru a ține cont și de vreme, pentru că este neapărată nevoie pentru a face aceste verificări, deoarece nu s-au făcut de foarte mult timp. Se va stabil intre 15 și 20 august cu reprezentanți din aparatul de specialitate al primarului, iar consilierii vor veni ca și invitați.

Dl primar le spune consilierilor locali că va fi în săptămâna următoare o ședintă extraordinară, deoarece va fi o rectificare bugetară pentru că s-a idetificat suma de o sută mii lei pentru școala generală, pentru drumurile de hotar și pentru alte priorități pe care trebuie să le identificăm.

Dl primar anunță că s-a stabilit că de săptămâna viitoare, ca poliția locală să vină două zile pe săptămână după masăm, pentru că în zona stadionului sunt probleme cu copii de romi la parcul de joacă. În cartierul de blocuri, de asemenea, sunt zone unde se face multă gălăgie, iar reprezentanții politiei, în această perioadă, derulează programe la Constanța și sunt trimiși și din zona noastră.

Dl consilier Timoce Călin întreabă dacă nu se mai fac angajări la poliția locală.

Dl primar îi răspunde că o să țină cont de acest lucru, dar nu știe ce să zică deoarece părerile sunt împățite, unii spun că nu sunt suficienți doar doi politisti locali, altii că nu ar fi nevoie nici de aceștia, rămâne de analizat și trebuie văzută eficiența acestora. Dl primar mai spune că ei se ocupă de partea de cerșetorie, parcări, în cartierul de blocuri dacă sunt sesizări, pe mediu, doar ei sunt pe teren.

Dl secretar general Șoldea Vasile spune că din punct de vedere legal nu se pot organiza concursuri în această perioadă.

Dl primar spune că trebuie luat în calcul faptul că o să fie acei angajati de pe microbuzele electrice și vor fi multe costuri în plus. Dl primar spune că urmează să meargă la București, pentru că s-a finalizat licitația pentru complexul sportiv și o să se semneze contractul cu constructorul. O sa fie 4 luni pentru proiectare și 32 de luni pentru execuție, licitația a fost câștigată de o firmă din județ. Tot legat de acest proiect, trebuie făcută o deviere de rețea electrică pentru a salva acea zonă cu depoul și pentru a primi aviz din partea celor de la Electrica. Este o ofertă de preț pentru devierea rețelei de medie tensiune pe aproximativ 500 metri și se ridică la 900 mii lei. Dl primar mai spune că zilele acestea o să se întâlnească cu dl Roman - directorul Electrica, și speră să obțină un sprijin măcar la partea de echipamente, pentru că un punct de alimentare este vreo 300 mii lei și trebuie făcută cât de repede această lucrare pentru a putea începe proiectul cu complexul și lucrările la depoul pentru microbuzele electrice. Totodată, dl primar menționează faptul că blocul de locuințe ANL este în faza de licitație și când se termină trebuie făcut un podeț și o apărare de mal.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Președinte de ședință,                        Contrasemnează: Secretar General

Bulea Pavel                                                         Șoldea Vasile