PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25.05.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16.

Preşedinte de şedinţă:  dna consilier local Bidică Emilia.

Absenți: dl consilier local Tomuța Rareș-Octav;

La ședință mai participă dna Cosma-Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementului proiectelor europene, dl. Burduhos Dumitru din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat și dl. Urdă Viorel- consilier al primarului.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței din data de 16.05.2022, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate cu un număr de 16 voturi pentru.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare în anul școlar 2021-2022, a cheltuielilor privind organizarea evenimentului ”Maialul elevilor năsăudeni” și a cheltuielilor privind organizarea evenimentelor din data de 1 iunie – „Ziua copilului”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2021

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

4. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, cu investiția „INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE A VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

5.Proiect de hotărâre  pentru modificarea anexei nr. 2 și a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/20.04.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu un nou proiect de hotărâre, respectiv:

 

6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Prealabil dezbaterii proiectelor de hotărâri, dl. viceprimar a precizat dificultățile întâmpinate din cauza reticenței oamenilor în implementarea stațiilor impuse prin proiectul de mobilitate urbană. Dl viceprimar a explicat faptul că stațiile trebuie să respecte un anumit itinerariu și mai trebuie să fie suficient spațiu pe domeniul public, astfel încât dimensiunea stațiilor să se plieze pe spațiul respectiv.

Dl. primar a afirmat că au fost probleme în legătură cu toate spațiile unde se amplasează stațiile de autobuz. Dl primar a concluzionat că trebuie să se țină seama de părerile oamenilor și se va lua o decizie care va deservi tuturor.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

Dl primar prezintă:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare în anul școlar 2021-2022, a cheltuielilor privind organizarea evenimentului ”Maialul elevilor năsăudeni” și a cheltuielilor privind organizarea evenimentelor din data de 1 iunie – „Ziua copilului”.

Dl. primar menționează faptul că au fost mărite premiile pentru olimpici deoarece valorile erau foarte mici, cu toate că nici după această majorare nu sunt extrem de mari. Cel mai important este promovarea acestora și urcarea pe scena maialului pentru a primi o diplomă și un premiu din partea Primăriei și a Consiliului local. Pentru evenimentul din 1 iunie, dl primar a afirmat că valoarea este aceeași ca și anul trecut. În acord cu alte primării, s-a luat hotărârea de a nu ține zilele orașului. În schimb joi, în ziua de Ispas se vor depune coroane la monumentul eroilor, unde vor avea loc și acțiuni culturale.

În legătură cu maialul, dl. primar îndeamnă consilierii și cetățenii să participe la maial, și în măsura posibilităților, în straie populare. Dl primar precizează că parada va porni din curtea Colegiului George Coșbuc la ora 11.00, va ajunge în fața primăriei la ora 12.00 unde vor avea loc câteva reprezentații. S-a decis și organizarea unei seri a tineretului, la care să fie prezenți toți elevii, care de altfel merită acest lucru.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2021.

Dl. contabil șef a menționat că aceasta este o procedură care trebuie făcută în luna mai a fiecărui an. A mai explicat faptul că fost aprobat și în luna decembrie, deoarece se aprobă pe trimestre.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2022.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, cu investiția „INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE A VEHICULELOR CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Dl. primar afirmă următoarele: „ar mai trebui adăugat, că în urma discuțiilor avute cu colegii, investiția este de 3 milioane de lei pentru că atât putem să ne permitem, să mergem la încadrarea pe orașe, pe dimensiunea orașului. Cofinanțarea merge undeva până la 400 mii lei. PNRR o să solicite la eficientizare instituții publice. Amintiți-vă de speța de la Liceul Economic, unde suntem obligați să facem stații de reîncărcare. Dacă vom prinde pe PNRR anvelopare la blocuri, va trebui să facem stații de reîncărcare pentru că este o condiție obligatorie. Noi am stabilit 10 stații, dintre care una la Valea podului, în zona capelei pentru că trebuia să fie în zona trafo, în cartierul de blocuri, str. Iacob Mureșianu, blocul Creșă, vor fi stații de reîncărcare rapidă.”

Dl. consilier local Timoce Călin întreabă dacă este cu taxă sau gratis, pentru că în unele orașe este gratis.

Dl primar răspunde că se plătește, acestea vor fi contorizate. „În unele localități sunt gratis pentru că probabil sunt implementate prin fonduri europene unde nu poți percepe taxă. În Lușca și Liviu Rebreanu nu este suficientă suprafață pentru a fi montate stațiile, trebuie îndeplinite câteva condiții, este mai complicat.”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 și a anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/20.04.2022 pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2022   

Dna consilier local Bidică Emilia apreciază că ar trebui supliment bugetul școlii gimnaziale pentru centrală, pentru că nu este căldură.

Dl. primar menționează că și Colegiul George Coșbuc a solicitat o sumă de aproximativ 100 mii lei, pentru montarea unei centrale în clădirea fostului internat, pentru că acum este alimentată prin sol, cu o conductă care vine de la colegiu și se pierde enorm. Dl. primar precizează că va fi o rectificare de buget în luna iulie și se va prinde în buget.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare.

 

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General

        Bidică Emilia                                                  Șoldea Vasile