PROCES VERBAL

Încheiat azi, 07.04.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15.

Absenți: dl. consilier local Olteanu Dorel și dl consilier local Timoce Călin Alexandru;

Președinte de ședință - dl consilier local Tomuța Rareș-Octav;

La ședință mai participă dl Urdă Viorel consilier al primarului, dna Cosma Someșan Dana din cadrul Biroul Managementul proiectelor europene și dl Burduhos Dumitru din cadrul compartimentului A.D.P.P. 

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al orașului Năsăud.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnic-economici actualizați pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnic-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pentru proiectul ,,Regenerare urbană a cartierului de blocuri, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniul public al orașului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnic-economici actualizați pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Dl primar explică faptul că este vorba despre acea majorare de la diferența de materiale, devizul vechi era la 5,5 milioane lei și acum a ajuns la 8 milioane lei.

Dna Cosma Someșan Dana menționează că devizul inițial a fost de 6 milioane și că cei de la ANL București au comunicat că costul/metrul pătrat a crescut de la  500 de euro la 700-720 euro, creșterea totală a investiției fiind de cca. 2 milioane lei.

Dl primar spune că până va exista un constructor va mai crește prețul.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, inclusiv descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată pentru proiectul ,,Regenerare urbană a cartierului de blocuri, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări,   obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General                                       

  Tomuța Rareș-Octav                                           Șoldea Vasile