PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.02.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13.

Absenți: dl. consilier local Timoce Călin Alexandru, dl. consilier local Cicedea George, dl. Consilier local Olteanu Dorel și dl. consilier local  Dafinca Stefan Daniel Mihail;

Președinte de ședință: dna consilier local Talpoș Claudia;

La ședință mai participă dl Catarig Sorin, compartiment Achiziții publice, dl. Moldovan Ioan, compartiment Drumuri și mecanizare, dna Ștetz Olivia, compartiment Tehnic investiții,  dl Urdă Viorel consilier al primarului și dl Sîrbu Radu din partea mass media, Mesager 24.

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dafinca-Ștefan Daniel-Mihail și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al orașului Năsăud;

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie, 2022;

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud;

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud;

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință de serviciu nr. 20790/14.02.2019;

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, nr. 16803/20.02.2017;

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri;

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu două noi proiecte de hotărâri, respectiv:

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării și modificării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-cadru de servicii nr. 25366 din 05.03.2021 încheiat între Orașul Năsăud și UrbanaS.A.

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației pe perioadă nedeterminată a unei suprafețe de teren de 1090 mp., aparținând orașului Năsăud, domeniul public, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 25466 Năsăud, nr. cad. 25466, din baza materială a unității de învățământ preuniversitar de stat - Liceul Economic Năsăud, în teren aferent unui bloc de locuințe ANL

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Înainte de a discuta pe larg proiectele de pe ordinea de zi dl primar discută cu doi cetățeni care au solicitat să asiste la ședință dându-le informațiile solicitate cu privire la licitația pentru pășunile alpine.

1.   Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Dafinca-Ștefan Daniel-Mihail și declararea ca vacant a locului deținut de acesta în Consiliul Local al orașului Năsăud.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă se votează vacantarea postului.

Dna președintă de ședință Talpoș Claudia spune că se votează proiectul in întregime.

Dl primar precizează că acest proiect este unul care constată o încetare de drept.

Dl consilier local Rogozan Florin concluzionează că se ia act de demisie și în același timp se votează vacantarea postului.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă daca nu se poate vota în această ședință și persoana care va ocupa locul d-lui Dafinca.

Dl primar îi răspunde că mai trebuie făcute câteva demersuri.

Dl secretar general Vasile Șoldea ii anunță că validarea se face de către instanța de judecată, cum s-a făcut și în cazul lor.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2.  Proiectul de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie, 2022.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.  Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud.

Întrucât nu este prezent un membru al Comisiei de validare, aceasta se completează cu membrul supleant – dl Cira Ewald.

Dl primar solicită consilierilor să se facă propuneri sau daca sunt doritori.

Dl consilier local Maghiar Marius dorește să participe ca și reprezentant al Consiliului Local Năsăud la Liceul Economic, iar dl consilier local Cira Ewald,

La Școala Gimnaziala Mihai Eminescu, dl viceprimar face o propunere în persoana dnei consilier Talpoș Claudia iar supleant dl consilier local Gabor Emilian.

Dl primar solicită propuneri pentru „Grădinița cu program prelungit”.

Dl consilier local Maghiar Marius îl propune pe dl consilier Silviu Fetti.

Dna președintă de ședință Talpoș Claudia spune că face parte din sarcinile consilierilor locali să participe la astfel de interviuri conform regulamentului.

Dl viceprimar Bodea Marius se propune ca si membru supleant pentru Grădinița cu program prelungit. Astfel dl consilier Fetti Silviu va fi propus ca membru de drept iar dl viceprimar Bodea Marius, supleant, la “Grădinița cu program prelungit”.

Dl secretar general Vasile Șoldea dă citire listei cu reprezentanții și supleanții propuși să reprezinte Consiliul Local Năsăud la proba de interviu pentru director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud.

Se trece la votarea cu buletine de vot.

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

I. Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Năsăud:

Reprezentant dna consilier Talpoș Claudia pentru 10, împotrivă 0,  abțineri 3, nule 0;

Supleant dl consilier Gabor Emilian pentru 12 împotrivă 0, abținere 1, nule 0;

II. Liceul Economic Năsăud:

Reprezentant dl. consilier Maghiar Marius pentru 11, împotrivă 0, abțineri 2, nule 0;

Supleant dl consilier Cira Ewald pentru 12, împotrivă 0, abtineri 1, nule 0;

III. Grădinița cu program prelungit:

Reprezentant dl consilier Fetti Silviu pentru 11, împotrivă 0, abțineri 2, nule 0;

Supleant dl viceprimar Bodea Marius pentru 12, împotrivă 0, abțineri 1, nule 0;

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări,   obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud.

Dl primar solicită propuneri.

Dl consilier local Pop Ionel o propune pe dna Bidică Emilia iar dl viceprimar Bodea Marius îl propune pe dl consilier local Rogozan Florin.

Dl primar anunță cei doi reprezentanți ai Consiliului Local Năsăud pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud în persoana dnei consilier local Bidică Emilia și dl consilier local Rogozan Florin.

Se trece la votarea cu buletine de vot.

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

Dna consilier local Bidică Emilia pentru 12, împotrivă 0, abțineri 1, nule 0.

Dl consilier local Rogozan Florin pentru 12, împotrivă 0, abțineri 1, nule 0.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări,   obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință de serviciu nr. 20790/14.02.2019.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări,   obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6.  Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, nr. 16803/20.02.2017.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7.  Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

     Proiect de hotărâre adoptat.

8.  Proiectul de hotărâreprivind aprobarea ajustării și modificării tarifelor serviciilor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-cadru de servicii nr. 25366 din 05.03.2021 încheiat între Orașul Năsăud și Urbana S.A.

Dl primar spune că este vorba de o creștere justificată și se actualizează cu rata inflației dar și prin majorarea salariului minim pe economie, lucru legal aplicat și în contractul existent, acordul cadru, este o creștere care depinde de sezon, în sezonul rece creșterea poate ajunge până la 14% dar media va fi de 8-9% pe lună.

Dl consilier local Cira Ewald spune că la cum au crescut preturile mai ales la motorină, nu o să fie de ajuns și s-ar putea să mai fie astfel de solicitări de majorare de preț.

Dl primar spune că și el crede că nu o să fie de ajuns, trebuie pus in plus la salarii, combustibil, dar doar aceasta solicitare se va vota astăzi, restul solicitărilor care vor mai apărea nu vor mai putea fi votate deoarece este o procedură simplificată. Dl primar mai spune că nu au cum să se încadreze, deoarece majorarea preturilor din ultima vreme este uriașă.

Dl consilier local Rogozan Florin solicită ca pe viitor când mai sunt adrese din partea societăților comerciale care au contract cu Primăria și Consiliul Local Năsăud să se pună aceste adrese în materialul de ședință pentru a le studia înainte de ședință deoarece vor mai fi astfel de adrese.

Dl consilier Bulea Pavel spune că, curățenia lasă de dorit în orașul Năsăud,  in partea de jos a orașului pe strada George Coșbuc, pe partea cum mergi spre Salva este gheață și zăpadă necurățată.

Dl primar spune că acum este sezonul potrivit pentru a interveni, e greu sa se facă o comparație a ultimilor ani cu anul trecut, deoarece au fost foarte multe șantiere pe toate străzile, dar anul acesta trebuie puși la treabă pentru că și suma plătită lunar este destul de mare.

Dl consilier Bulea Pavel întreabă cu cât sunt plătiți cei de la Urbana SA.

Dl primar spune că este vorba de câteva mii de lei.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări,    obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9.  Proiectul de hotărâre privind propunerea schimbării destinației pe perioadă nedeterminată a unei suprafețe de teren de 1090 mp., aparținând orașului Năsăud, domeniul public, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 25466 Năsăud, nr. cad. 25466, din baza materială a unității de învățământ preuniversitar de stat - Liceul Economic Năsăud, în teren aferent unui bloc de locuințe ANL.

Dl primar menționează că este vorba de suprafața de terenul pe care este amplasat blocul ANL, de pe strada Mihai Eminescu, pentru a putea finaliza acea procedură care va permite in viitor vânzarea acelor apartamente.

Dl consilier local Cira Ewald întreabă că ideea este să se dea terenul efectiv?

Dl primar răspunde că în mod normal apartamentele se vând cu cotă parte din teren și de aceea trebuie făcute aceste proceduri.

Dl consilier local Cira Ewald spune că întrebarea lui era de ce nu era scris acolo până la revocare și nu nedeterminat fiindcă atunci ar fi rămas pentru ei dar și în posesia primăriei.

Dl primar spune că întrebarea lui este alta, pe care a mai spus-o de câteva ori, nu știe cum s-a construit acel bloc acolo. Celor de la Agenția Națională pentru Locuințe trebuie să le predai imobilul, așa se procedează și acum, le predai amplasamentul care trebuie să fie lipsit de sarcini în Cartea Funciară, nu știe cum s-a procedat in anii trecuți dar acum s-a luat problema din urmă pentru că au fost multe solicitări din partea locatarilor care doresc să achiziționeze acele locuințe și mai mult de atât, acum le permite și prețul, pentru că s-a schimbat acea legislația prin care se impunea un tarif standard la nivel național, adică cât costa un apartament ANL la Năsăud atâta costa și la București, dar acum modificându-se legislația se va putea face vânzarea la prețuri reale. 

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl primar vorbește despre situația cu care ne confruntăm zilele acestea și solicită sprijinul din partea consilierilor locali menționând că la „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” s-a creat un punct pentru a colecta diferite bunuri, alimente sau alte tipuri de ajutoare pentru cei aflați la nevoie în situația aceasta complicată pe care nu credea că o vom trăii. În aceasta acțiune s-au implicat și școlile. De asemenea, dl primar mai precizează că s-a luat legătura cu cineva de la Beclean care a cazat aproximativ 30 de refugiați dar ne-au solicitat să le venim în sprijin cu perne, plăpumi, pături chiar și pampers sau produse alimentare pe care le vom aduna la centrul de zi si de acolo le vom gestiona. Dl primar speră să trecem cu bine de aceste vremuri dificile.

Dl consilier local Bulea Pavel spune că dl Cârcu George, diacul de la biserică, a solicitat dacă se poate face ceva cu tuile din fata bisericii, deoarece s-a stricat gardul bisericii, au apărut fisuri.

Dl primar răspunde că s-a primit o solicitare din partea lor pentru a defrișa acei arbori, pentru a-i tăia complet arborii, dar le-a transmis că nu prea e in regula și le-a dat soluția să-i toaleteze. Din câte știe dl primar, reprezentanții bisericii au contractat deja o firmă care să toaleteze acei arbori.

Dl consilier Bulea Pavel spune că din cauza unui arbore care este mai mare s-a fisurat gardul bisericii.

Dl primar continua și spune că o să se meargă pe ideea de toaletare a arborilor și nu este o idee bună sa se defrișeze toată zona aceasta.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă se poate face rost de ultimul proces-verbal de la adunarea generală de la ADI Apa canal.

Dl viceprimar Bodea Marius spune că are procesul-verbal. Dl Rogozan spune că vrea să știe și câte UAT-uri fac parte din acest ADI.

Dl viceprimar spune că au votat la ultima ședință AGA ADI Apa-canal 27 pentru, 14 împotrivă și 4 abțineri.

Dl primar spune că am fost acuzați de alți primari că aici s-a făcut o acțiune de populism, că s-au opus doar ca să dea bine de ochii lumii.

Dl consilier local Fetti Silviu spune că trebuiau și ei să facă la fel ca și ei și atunci era mai bine.

Dl primar spune că am fost printre primii care am votat împotrivă.

Dna președintă de ședință întreabă care este programul pentru adunarea donațiilor.

Dl viceprimar răspunde că programul este intre orele 8-16 iar de la ora 16 la ora 18 vor fi acțiuni de voluntariat astfel încât să fie în permanență cineva acolo pentru a lua donațiile.

Dl primar spune că se va face public și un număr de telefon pentru a fi sunați.

Dl viceprimar anunță că se centralizează toate locurile de cazare și locuințele puse la dispoziție de către cetățeni pentru a asigura locuri pentru refugiați și toate produsele și alimentele donate de cetățeni vor fi gestionate corespunzător fără a se face risipă.

Dl primar apreciază că năsăudenii au fost pe poziție ca de fiecare dată când a fost nevoie, mai ales în aceste vremuri delicate.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Președinte de ședință,                          Contrasemnează: Secretar General                         

       Talpoș Claudia                                                Șoldea Vasile