PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 13.12.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: dl. consilier local Timoce Călin-Alexandru, dl. consilier local Tomuța Rareș Octav și dl. consilier local Dafinca Stefan Daniel-Mihail;

Preşedinte de şedinţă- dl. consilier local Pop Ionel;

La ședință mai participă: dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil și dl. Viorel Urdă, consilier personal al primarului orașului Năsăud.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2020, in sumă de 350.054,81 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la Bugetul Local – cod bugetar 36A0500.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu un proiect de hotărâre, respectiv:

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2020, in sumă de 350.054,81 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la Bugetul Local – cod bugetar 36A0500.

Dl contabil-șef, Stoian Gheorghe, precizează că prin proiectul de hotărâre se propune preluarea excedentului de la finele anului 2020 provenit de la Piață pentru a acoperi golurile, deoarece s-au realizat doar 88,9% din veniturile ce trebuiau realizate.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

 Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021.

Dl Primar precizează că are informații cu privire la primirea unei sume de la Bugetul General de 350.000 lei si ca, daca va fi cazul, se va mai face o ședință extraordinara, în afara de cea ordinară programată pe ziua de vineri, 17.12.2021.

Dl contabil-șef, Stoian Gheorghe, expune consilierilor rectificarea bugetară făcută.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

DIVERSE

Dl Primar comunică domnilor consilieri solicitarea unei asociații sportive, și anume Fotbal Club Someșul Dej, de a închiria terenul de fotbal din incinta Stadionului Progresul din Năsăud pentru sezonul competițional 2021-2022, echipa activând în Liga a III cu obiectivul de a promova în Liga a II a,  fără a afecta activitatea competițională a Clubului Progresul din Năsăud. Dl Primar mai menționează că acel club sportiv este dispus sa facă si investițiile necesare și chiar să schimbe denumirea echipei de fotbal în Someșul Năsăud.

Dl consilier Dorel Olteanu întreabă despre perioada de concesionare sau închiriere.

Dl Primar răspunde că datorită litigiului cu Uniunea Comunelor Grănicerești nu poate fii vorba de concesionare, ci doar de închiriere, iar despre perioada de închiriere si valoare, încă nu s-a stabilit, asociația făcând referire doar la sezonul actual care se termină la finalul lunii iunie 2022.

Dl consilier Dorel Olteanu propune o chirie mai mare dacă este vorba despre o perioada mai mică de închiriere sau o valoare a chiriei mai mică dacă perioada de închiriere este mai mare. 

Dl consilier Bulea Pavel întreabă dacă echipa își schimbă numele, se mai închiriază terenul. Dl Primar răspunde că se va vedea pe parcurs și că va fi foarte important să vină un investitor și să aducă o echipa de liga a II a să joace în oraș.

Dl consilier Dorel Olteanu pune problema cuantumului chiriei ținând cont că pe acel teren nu se pot face investiții. Dl primar menționează că investițiile se vor putea face doar din sponsorizări.

Dl Primar solicită consilierilor darea unui  acord pentru această solicitare iar, ulterior se vor stabilii toate detaliile, acum dorindu-se obținerea unui vot de principiu. Dl Primar menționează că acest club are si o echipa a II a, unde se vor putea promova jucătorii juniori de la Echipa Progresul Năsăud și juniorii de la Viitorul Năsăud, echipa finanțată de Primăria orașului Năsăud. În final dl Primar anunță consilierii că speră să se finalizeze cât de repede și procesul cu Uniunea Comunelor Grănicerești și că daca va fi bine în 6 luni se va obține sentința finală. De asemenea dl Primar a adus în discuție faptul că s-a făcut o solicitare către UCGN prin care s-a cerut strict acea suprafață de teren, deoarece se dorește depunerea unei documentații la CNI în vederea modernizării bazei sportive pe modelul celor de la Sângeorz-Băi.

Dl președinte supune la vot solicitarea prezentata de dl Primar iar consilierii votează în unanimitate.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

                 Pop Ionel                                                        Șoldea Vasile