PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 05.07.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 10;

Absenți: dl. consilier local Fetti Silviu-Marian, dl. consilier local Oltean Dorel, dl. consilier local Timoce Călin, dl. consilier local Logigan Bogdan, dl. consilier local Bodea Marius, dl. consilier local Tomuța Rareș-Octav, dl. consilier local Pop Ionel.

Preşedinte de şedinţă- dl. consilier local Gabor Ioan-Emilian;

La ședință mai participă: dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil și dl. Viorel Urdă, consilier personal al primarului orașului Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021                                

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

   Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

                „ pentru”- 10 voturi;

                „ împotriva ” -  0 voturi;

                „ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021                                

 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

          „ pentru” 10 voturi;

                  „ împotriva” 0 voturi;

                  „ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

    Gabor Ioan- Emilian                                                      Șoldea Vasile