PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.05.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17.

Preşedinte de şedinţă- dl. consilier local Dafinca Ștefan Daniel-Mihail;

La ședință mai participă: dl. B. D., din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dl. B. D., din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. S. M., din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare, dna L. I., din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. L. V., din cadrul Compartimentului Urbanism, dl I. S., administrator al S.C. LOCAL SERV. SRL. și dl. Ș. F., solicitant al aprobării Planului Urbanistic Zonal pentru ”Construire spațiu comercial”.

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie, 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C și str. Iacob Mureșianu bl. 2A

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali, ordinea de zi este suplimentată cu două noi proiecte de hotărâri:

7. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile – străzi și drumuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului-teren înscris in C.F. nr. 31007 Năsăud, nr. top. 912, nr. top. 914/1, în suprafață de 693 mp. și a construcției edificate pe suprafața acestui teren, situate în orașul Năsăud, strada Griviței, nr. 2A, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie, 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2021

Dl. primar explică faptul că este vorba despre o aliniere a salariului minim pe economie, actualizat la zi.

Dl primar mai precizează și faptul că în momentul de față, la piața agroalimentară este o persoană care asigură curățenia, cu norma parțială, iar intenția este aceea de a modifica acest timp de lucru, cu o normă întreagă de muncă, urmând ca persoana respectivă să asigure curățenie la piață atât cât este necesar, iar apoi să presteze serviciul la sediul Primăriei deoarece este necesar.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C și str. Iacob Mureșianu bl. 2A

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile – străzi și drumuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului-teren înscris in C.F. nr. 31007 Năsăud, nr. top. 912, nr. top. 914/1, în suprafață de 693 mp. și a construcției edificate pe suprafața acestui teren, situate în orașul Năsăud, strada Griviței, nr. 2A, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Năsăud

Dl primar explică faptul că este vorba despre clădirea de pe strada Griviței, care la acest moment se află în proprietatea Finanțelor Publice.

Dl primar precizează următoarele: ”Clădirea are un potențial uriaș. Are aproximativ 600-700 mp, iar dacă vor reuși acest demers, vom efectua o procedură pe fonduri europene, urmând să stabilim mai concret ce vom face în această clădire. Este posibil să facem un centru multifuncțional pentru tineret, cu multe activități pentru tineri. Cel mai important este să preluam această clădire deoarece se află în stare avansată de degradare.”

Dna consilier local Talpoș Claudia întreabă dacă nu ar fi posibil să se mute sediul Poliției orașului în această clădire.

Dl primar răspunde că instituția poliției s-a mutat deja la un sediu închiriat pe o perioadă de 10 ani. Mai precizează dl primar și faptul că la un moment dat a fost ideea de a muta poliția în această clădire, însă nu au existat fonduri pentru renovare.

Dl primar apreciază că Primăria nu are această posibilitate de a face investiții în clădire pentru a o transmite ulterior Poliției orașului.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse

Dl primar dorește să reia discuția amânată la ședința din data de 28.04.2021, referitoare la aprobarea închirierii/concesiunii terenului situat în Năsăud, parcul central situat în vecinătatea Catedralei Sf. Nicolae și solicită exprimarea opiniei consilierilor pentru a cunoaște dacă se dorește dezvoltarea acestei zone în acest sens sau nu.

Dl consilier local Oltean Dorel precizează că fiind mai multe solicitări, trebuie organizată o licitație, iar în caietul de sarcini să se impună ce activitate se poate desfășura acolo.

Dl primar este de acord cu această propunere de a analiza activitatea ce se poate desfășura acolo.

Dl consilier local Oltean Dorel mai apreciază faptul că celor care mai doresc închirierea acestui teren trebuie să li se aducă la cunoștință activitatea permisă în zona respectivă.

Dl primar întreabă în aceste condiții consilierii locali dacă mai doresc efectuarea demersurilor pentru închirierea terenului cu condițiile stabilite sau nu.

Dl consilier local Oltean Dorel opinează că închirierea este una benefică.

Dna. L. I., din cadrul Biroului Impozite și taxe menționează că prețul de închiriere pentru zona centrală respectivă este de 4 euro/mp.

Consilierii locali își exprimă acordul pentru efectuarea demersurilor necesare scoaterii la licitație publică a terenului în vederea închirierii, cu condițiile impuse referitoare la obiectul activității.

Se pune în discuție  și se decide ca pe terenul respectiv unde se află un chioșc închiriat unei persoane juridice și care a fost reziliat, să fie ridicat, iar ulterior, terenul, să fie scos la licitație.

Dl primar menționează despre o solicitare a unui cetățean care dorește să investească în cele două terenuri sintetice de la Școala Generală.

Până la această dată, menționează dl primar, noi am reușit să înlocuim lămpile și să întindem plasa.

Trebuie să decidem, precizează dl primar, dacă permitem să se investească acolo în următoarea perioadă, iar dacă da, să impunem unele noi condiții în caietul de sarcini.

Consilierii locali își exprimă acordul de principiu pentru efectuarea acestor demersuri cu privire la cele două terenuri.

Dl Secretar General solicită exprimarea votului cu privire la răspunsul dat cu privire la sesizarea făcută de către dl. N. L.- N., înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 29846/14.05.2021 și transmisă consilierilor locali împreună cu răspunsul.

Consilierii locali își exprimă în unanimitate acordul față de acest răspuns.

Față de răspunsul transmis la adresa nr. 28423/20.04.2021, precizează dl secretar general, prin adresa nr. 31190/21.095.2021, dl. N. L.- N. contestă că răspunsul ar veni din partea consiliului Local, respectiv afirmă că :” contrar susținerilor care nu reies că ar veni din parte consiliului, Legea nr. 24/2000 este general valabilă pentru toate tipurile de decizii emise de autorități; contrar afirmațiilor care nu reies că ar veni din partea consiliului, Ordinul MS/ANMCS nr. 1312/150/202 prevede la art. 13 ”acordul angajatului” pentru modificările posturilor în conformitate cu Codul Muncii”.

De asemenea, se precizează în adresă că ” în consecință vă rog respectuos să înaintați consiliului solicitarea inițială împreună cu aceste precizări cu acordarea posibilității prezenței și susținerii/explicării situației din partea SMC în fața forului decizional în ședință publică”.

Dl Secretar General menționează că a transmis consilierilor locali și adresa pe care a suspus-o spre dezbatere. Dl Secretar General întreabă dacă se consideră că aceasta a fost modificată față de ceea ce s-a stabilit în consiliu.

Consilierii locali, în unanimitate, afirmă că acela este răspunsul Consiliului Local.

Dl Secretar General întreabă dacă se apreciază că dl. N. L. –N. trebuie invitat la ședința Consiliului Local.

Consilierii locali răspund că își mențin răspunsul, iar cu privire la invitația la ședințele Consiliului Local, se consideră că nu este necesară o invitație având în vedere faptul că ședința este una publică, accesul fiind asigurat oricărei persoane doritoare să participe la ședință. 

Dl Secretar General solicită Consiliului Local acordarea mandatului de reprezentare în fața instanței de judecată, până la rămânerea definitivă, precum și în căile extraordinare de atac de către Primarul orașului Năsăud prin persoanele desemnate din cadrul aparatului de specialitate, în toate cauzele cu dl. N. L.- N.

Consilierii locali, în unanimitate, sunt de acord cu reprezentarea Consiliului Local de către primarul orașului Năsăud, prin persoane desemnate, din cadrul aparatului de specialitate, în toate cauzele cu dl. N. L.- N.

Dl primar precizează că începând cu următoarea ședință a consiliului local, acestea se vor desfășura în sala de ședințe, aflată la parterul clădirii Primăriei. 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează:

        Secretar Genera                    Dafinca Ștefan Daniel-Mihail

          Șoldea Vasile