Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț în vederea înscrierii copiilor la creșă.

Primăria Năsăud anunță că, în anul școlar 1 septembrie 2021 - 31 august 2022, la

Creșa orașului Năsăud - str. Miron Cristea, Bloc creșă

Condițiile minime cumulative pentru înscrierea copiilor la creșă sunt:

-      starea de sănătate corespunzătoare pentru înscrierea în colectivitate;

-      domiciliul părinților / reprezentanților legali în orașul Năsăud și cartierele aparținătoare.

Criteriile de prioritate la intrarea copiilor în creșă sunt:

-      părintele din familia monoparentală să fie angajat;

-      să lucreze ambii părinți / reprezentanți legali ai copiilor;

-      vârsta copilului de 1 an, împlinit în anul în curs;

-      copiii din aceeași familie vor fi înscriși la aceeași grupă.

Principalul criteriu, în situația în care dosarele sunt complete, este vârsta copilului, respectiv, admiterea se face în ordinea crescătoare a vârstei, prioritate având cei cu vârsta cea mai mică. Nu se ia în calcul data transmiterii documentelor, condiția este să fie transmise în perioada 17.05.-14.06.2021.

Copiii care provin din familii monoparentale și care îndeplinesc condițiile minime cumulative au prioritate la intrarea în creșă.

Deoarece locurile din creșă se eliberează prin plecarea la grădiniță a copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani până la 31.12.2021, respectiv 4 ani pentru cei care optează pentru rămânerea în creșă până la această vârstă, se vor prelua dosarele copiilor care au împlinit vârsta de 1 an în cursul anului 2021.

Pentru înscrierea copiilor în creșă sunt necesare următoarele documente:

-      cerere de înscriere;

-      copie de pe certificatul de naștere al copilului;

-      copie de pe B.l. / C.l. ale părinților / reprezentanților legali ai copilului;

-      adeverință de salariu de la ambii părinți;

-      fișa de imunizări (vaccinări);

-      acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cererea de înscriere la creșă și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei orașului Năsăud, secțiunea Primăria-Direcția de asistență socială sau de la sediul creșei Năsăud.

Relații despre înscriere și depunerea dosarelor la nr. de telefon: 0745 327 693

Având în vedere contextul epidemiologic actual și pentru evitarea prezenței în același timp, în același loc a unui număr prea mare de persoane, vă rugăm ca în prealabil să sunați la numărul de telefon afișat

Rezultatele se vor anunța ulterior, după încheierea procesului de înscriere.

 

 

Acte necesare înscrierii copilului în creșă

Extras din HGR.1252/2012

Actele necesare înscrierii copiilor în unitățile care oferă servicii de educație antepreșcolară sunt:

a)    cerere de înscriere (formular tipizat);

b)    copie de pe certificatul de naștere al copilului;

c)      copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției, copie de pe certificatul de căsătorie al părinților, copie de pe sentința de divorț sau de pe certificatul de deces al unuia dintre părinți (dacă este cazul);

d)   adeverință de venituri pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali, însoțită de documentul Revisal,

-      în cazul profesiilor liberale, declarație pe proprie răspundere și dovada înregistrărilor ca plătitor de impozit pe venit la A.N.A.F. pentru anul în curs sau decizia anuală de impunere pentru PFA (aceste documente atestă faptul că părinții au loc de muncă).

-      copia actului doveditor privind suspendarea raportului de muncă (decizie), până la data reluării activității, când va aduce adeverință de venituri si documentul Revisal. Pentru părinții aflați în concediul de îngrijire copil care doresc reîntoarcerea la serviciu înainte de finalizarea concediului se va depune o cerere aprobată de conducerea societății/instituției în care se va preciza data de reîncepere a activității.

-      adeverință pentru părinții care frecventează la forma de zi a unei unități de învățământ (dacă este cazul)

e)   fișa de imunizări a copilului (vaccinurile), întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate;

f)    Prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere/transfer/scoatere din evidență a copiilor trebuie să se facă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(formular tipizat).

g)    Dosar carton cu șină.

La data intrării copilului în creșă, se vor prezenta, de către părinte/reprezentantul legal următoarele acte:

-      analize medicale: examen coproparazitologic negativ pentru copil.

-      adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

-      avizul epidemiologie, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 - 48 de ore înainte de a începe frecventarea unității. Avizul epidemiologie se prezintă și în cazul absenței copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

 

Cerere de înscriere la creșă

Subsemnatul/a______________________________ domiciliat în___________ ,

str._______________________ ,nr.______ ,bl.________ ,sc._______ ,ap.____ ,

telefon__________________ , adresa email_______________________________

posesor al BI(CI), seria_____ , nr.__________ eliberat de____________________ ,

Vă rog să-mi înscrieți la Creșa orașului Năsăud,

copilul__________________________________ născut la data de_____________

Declar că lucrez la_____________________________ , în funcția_____________

iar soțul/soția lucrează la______________________ , în funcția______________

Menționez că am luat la cunoștință de achitarea cu anticipație a contribuției lunare pentru hrana copilului.

Anexez următoarele acte:

  • copie după certificatul de naștere al copilului
  • copie după cartea de identitate a părinților/reprezentanților legali
  • adeverință de salarizare de la ambii părinți
  • fișa de imunizări (vaccinări)
  • acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

În cazul în care copilul va absenta, mă oblig să anunț la numărul de telefon al creșei sau personal.

La 4 săptămâni de absențe nemotivate consecutiv, copilul se consideră retras, pierzându-și locul din creșă.

Data

 

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ - CREȘA ORAȘULUI NĂSĂUD

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date,

Subsemnatul(a) Nume si prenume___________________________

CNP____________________________

îmi exprim în mod expres consimțământul neviciat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine CREȘEI ORAȘULUI NĂSĂUD în scopul soluționării cererii formulate.

Declar că, înainte de semnarea prezentului acord am fost informat(ă) cu privire la următoarele:

  1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Primăria orașului Năsăud, CUI 4347887, în calitate de operator de date cu caracter personal are obligația de a administra în condiții de siguranță și a utiliza datele personale care îi sunt furnizate în condițiile legii numai pentru scopurile determinate prin cadrul normativ în vigoare care reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Asistență socială din cadrul Primăriei Năsăud.
  2. Direcția de Asistență socială din cadrul Primăriei Năsăud prelucrează date cu caracter personal strict în îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin prin legile europene, naționale și locale. în anumite cazuri, pentru soluționarea cererilor care îi sunt adresate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale, Direcția de Asistență socială din cadrul Primăriei Năsăud poate transmite date către alte instituții sau terți contractanți în condițiile legii. Refuzul de a furniza datele necesare îndeplinirii solicitărilor adresate Direcția de Asistență socială din cadrul Primăriei Năsăud determină imposibilitatea prelucrării cererii.
  3. Direcția de Asistență socială din cadrul Primăriei Năsăud nu va transfera datele cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.
  4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal și criteriile utilizate în acest scop sunt prevăzute de Legea Arhivelor Naționale.
  5. Am luat la cunoștință drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată: dreptul de a fi informat, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa o cerere scrisă, datată și semnată, responsabilului desemnat cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei orașului Năsăud.

Data:                                                                                                               Semnătura:

 

CERERE/DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a ___________________________________________________ , domiciliat(ă) în localitatea

_______________________________________ , str.________________________ nr.______ bl._________ , sc._ , ap. _______________________________________ , județul ____________________  legitimat(ă) cu ______ , seria              nr. ____________________________________ , CNP

_________________________________________________ , părinte/reprezentant legal al antepreșcolarului      înscris la Creșa Năsăud, solicit revenirea în aceeași colectivitate și declar pe propria răspundere următoarele:

1. este necesară prezența zilnică la serviciu:

DA      NU

2. sunt părinte singur (dacă răspunsul este DĂ, nu se mai completează punctele: 3,5,7 ):

DA      NU

3. soțul/soția are loc de muncă stabil și este necesară prezența zilnică la serviciu a acestuia/eia:

DA      NU

4. am avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu COVID 19:

DA      NU

5. soțul/soția a avut contact cu persoane suspecte/diagnosticate cu COVID 19:

DA      NU

6. prezint simptome specifice COVID 19 (tuse, febră, pierderea mirosului și/sau a gustului etc.):

DA      NU

7. sotul/soția prezintă simptome specifice COVID 19 (tuse, febră, pierderea mirosului și/sau a gustului etc.):

DA      NU

8. voi respecta regulile de igienă și de organizare internă, comunicate de creșă;

9. voi respecta programul creșei, comunicat de conducerea acesteia;

10. voi anunța imediat conducerea creșei, în cazul în care eu, o persoană din familie sau o persoană cu care am interacționat recent a fost confirmată COVID 19.

întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit conform legii.

Data               _________ Semnătura______________________________________________