PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31.03.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17

Preşedinte de şedinţă- dl. consilier local Cicedea George;

La ședință mai participă: dna. C. S. D. și dl. B. D., din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative,dna. B. E., din cadrul Direcției de Asistență Socială, Năsăud,dl. I. I., din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. A. M., din cadrul Compartimentului Gestiunea Deșeurilor, Mediu, dna. S. M., din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare și dl. V. U., consilier personal al primarului orașului Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a imobilului-teren situat în orașul Năsăud, strada Bistriței, nr. 36, jud. Bistrița-Năsăud, în suprafață de 1710 mp., aparținând domeniului privat al orașului Năsăud, identificat din C.F. nr. 30500 Năsăud, număr cadastral 30500, în vederea construirii de locuințe pentru tineri

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea listei de repartizare a două locuințe vacante pentru tineri, în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză şi soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat, aferente anului 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâreprivind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat la etajul I în incinta primăriei orașului Năsăud, în suprafață de 22,7 mp., către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea desfășurării activității biroului teritorial

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud cu nr.9/31.01.2018 privind aprobarea aderării Oraşului Năsăud, Județul Bistriţa – Năsăud, la Asociația “Produs în Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud, actualizat, pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți, ordinea de zi se suplimentează cu următoarele proiecte de hotărâri:

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc  „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare și Comisia de contestații pentru organizarea și desfășurarea licitației privind vânzarea unor spații medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, spații ce aparțin domeniului privat al orașului Năsăud, situate la etajul I din Policlinica Veche, B-dul Grănicerilor, nr. 25, aflate în domeniul privat al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„ pentru”- 17 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 17 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 26/25.02.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a imobilului-teren situat în orașul Năsăud, strada Bistriței, nr. 36, jud. Bistrița-Năsăud, în suprafață de 1710 mp., aparținând domeniului privat al orașului Năsăud, identificat din C.F. nr. 30500 Năsăud, număr cadastral 30500, în vederea construirii de locuințe pentru tineri                                                       

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    17 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2021                            

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    17 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a două locuințe vacante pentru tineri, în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în orașul Năsăud

  Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    17 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză şi soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale, administrarea, exploatarea şi închirierea acestora

Dl primar explică faptul că este vorba despre două locuințe  din trei, care sunt situate una în blocul de pe strada T. Vladimirescu, iar două la etajul IV. În momentul de față sunt aproximativ 68 de astfel de solicitări de repartizare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 17 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat, aferente anului 2021

Dl primar menționează că a fost majorată taxa pentru A.D.I. Deșeuri, față de anul trecut. De asemenea, taxa a fost majorată față de anul trecut, precizează dl. primar, și la Asociația ”GAL, țara Năsăudului”.

Dl consilier local Dafinca Daniel întreabă pe ce perioadă se plătește această sumă către A.D.I. Deșeuri.

Dl primar răspunde că această sumă se plătește pentru anul 2021. Mai precizează dl primar faptul că, după această perioadă, se pot lua și alte măsuri.

În opinia domniei sale, taxele sunt foarte mari, chiar dacă se plătesc o dată pe an, mai ales având în vedere faptul că nu multe dintre aceste asociații au adus beneficii foarte mari orașului.

Dl primar concluzionează că acest an vor mai fi plătite, urmând ca anul viitor să se ia o decizie.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    17 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui spațiu situat la etajul I în incinta primăriei orașului Năsăud, în suprafață de 22,7 mp., către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea desfășurării activității biroului teritorial

Dl primar explică faptul că este vorba despre un spațiu situat la etajul I al instituției care să fie pus la dispoziția Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, aflată în subordinea directă a Guvernului.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    17 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud cu nr.9/31.01.2018 privind aprobarea aderării Orașului Năsăud, Județul Bistrița – Năsăud, la Asociația “Produs în Bistrița-Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru”- 17 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi

„ abțineri ” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud, actualizat, pe anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru”- 17 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi

„ abțineri ” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Dl primar precizează că modificările au apărut ca urmare a unor alunecări de teren din zona respectivă, problemă care, își exprimă speranța dl primar, se va rezolva destul de repede.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru”- 17 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi

„ abțineri ” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc  „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru”- 17 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi

„ abțineri ” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare și Comisia de contestații pentru organizarea și desfășurarea licitației privind vânzarea unor spații medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, spații ce aparțin domeniului privat al orașului Năsăud, situate la etajul I din Policlinica Veche, B-dul Grănicerilor, nr. 25, aflate în domeniul privat al orașului Năsăud

Propunerile pentru desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de evaluare pentru organizarea și desfășurarea licitației privind vânzarea unor spații medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, spații ce aparțin domeniului privat al orașului Năsăud, situate la etajul I din Policlinica Veche, B-dul Grănicerilor, nr. 25, aflate în domeniul privat al orașului Năsăud sunt:

1. Dl. consilier local Oltean Dorel;

2. Dna. consilier local Bidică Ionela;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. Dl. consilier local Oltean Dorel- 17 voturi ”pentru”, 0 ”împotrivă”, 0 ”abțineri”;

2. Dna. consilier local Bidică Ionela- 17 voturi ”pentru”, 0 ”împotrivă”, 0 ”abțineri”;

Propunerile pentru desemnarea a doi consilieri locali în Comisia de contestații pentru organizarea și desfășurarea licitației privind vânzarea unor spații medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, spații ce aparțin domeniului privat al orașului Năsăud, situate la etajul I din Policlinica Veche, B-dul Grănicerilor, nr. 25, aflate în domeniul privat al orașului Năsăud sunt:

1. Dl. consilier local Rogozan Florin;

2. Dna. consilier local Cira Ewald;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1.  Dl. consilier local Rogozan Florin- 17 voturi ”pentru”, 0 ”împotrivă”, 0 ”abțineri”;

2. Dna. consilier local Cira Ewald- 17 voturi ”pentru”, 0 ”împotrivă”, 0 ”abțineri”;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru”- 17 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi

„ abțineri ” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl primar prezintă adresa Serviciului de ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 25140/02.03.2021 prin care se solicită sprijin pentru identificarea unei soluții prin care Substația Năsăud a Serviciului de Ambulanță Județeană BN să poată beneficia de un sediu stabil, fără ca viitorul său să depindă de deciziile unor proprietari de imobile de pe piața liberă.

Dl primar precizează că trebuie gândită o modalitate de a găsi o soluție în viitor.

Dl primar menționează că din tot județul BN, doar punctul de la Năsăud este în chirie la un agent economic.  

Dl primar mai precizează și faptul că la acest moment sunt unele discuții de preluare a clădirii destinate Finanțelor dar care a fost lăsată în paragină. Cu toate acestea, dl primar precizează că nu are cunoștință dacă acest spațiu este suficient, având în vedere că Serviciul de Ambulanță are nevoie de spațiu și pentru autovehicule și spălătorie.

Dl consilier local Dafinca Ștefan Daniel întreabă cât este prețul actual al chiriei perceput  Serviciului de Ambulanță și ce valabilitate are contractul de închiriere.

Dl primar răspunde că în jur de 500 euro, iar contractul mai este valabil până la sfârșitul anului.

Se concluzionează că în continuare se vor căuta soluții pentru sprijinirea Serviciului de Ambulanță.

Dl primar menționează cu privire la bugetul orașului, faptul că în zilele următoare,  consilierii vor fi chemați pentru discuții, și de asemenea, mai precizează faptul că în opinia domniei sale, vor trebui cuprinși în bugetul local și bani pentru extinderea cimitirului, deoarece acesta este aproape de limită.

Dl consilier local Cira Ewald întreabă dacă în viitor, în perspectivă, nu ar fi oportun să fie construit un crematoriu.

Dl secretar general răspunde că în opinia domniei sale, aceasta constituie o problemă generală care impune consultarea publicului deoarece există și posibilitatea ca cetățenii să nu dorească utilizarea unui astfel de serviciu.

Dl primar opinează că este o idee bună consultarea publicului în prealabil.

Dl primar mai dorește să facă unele precizări cu privire la locuințele ANL: ”În ultimii ani au fost foarte multe solicitări ale locatarilor de cumpărare a spațiilor locative respective. Apreciez că nu ar fi ceva rău în a vinde aceste spații. Partea mai puțin bună însă, este faptul că din aceste sume, la bugetul local nu se va colecta decât foarte puțin. Banii vor merge în mare parte înspre Agenția Națională de Locuințe, însă ceea ce este bine este faptul că îi putem ajuta pe cetățeni.”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă locuințele se vor scoate la licitație publică sau vor fi vândute către cei care le-au ocupat cu titlu de chirie.

Dl primar răspunde că aceste locuințe se înstrăinează către locatari, și nu vor fi scoase la licitație.

Dl consilier local Pop Ionel întreabă dacă nu se poate face ceva cu privire la  clădirea cinematografului deoarece este foarte inestetică.

Dl primar răspunde că a avut o discuție în acest sens cu dl secretar general al orașului chiar în această dimineață.

Dl primar menționează că s-a mai făcut o adresă în anul 2018 la care s-a răspuns că la vremea respectivă nu se puteau înstrăina acele imobile. Acum înțeleg, precizează dl primar, că este posibil acest lucru. Vom face o adresă scrisă și vom preciza că suntem interesați să preluăm această construcție. Dacă se va da curs solicitării noastre, va trebui să păstrăm destinația de cinematograf.

Dl primar menționează că se va face tot posibilul pentru preluarea acestei construcții apreciind că este emblematică pentru oraș și ar fi în avantajul orașului să fie preluat.

Există și un contract de închiriere pe o perioadă de doi ani, însă vom face tot posibilul să o preluăm, reiterează dl primar.

Dl primar prezintă raportul primarului nr. 25363/04.03.2021  privind starea economico- socială şi de mediu a orașului Năsăud, pentru anul 2020.

Dna. consilier Bidică Emilia întreabă dacă nu se poate face ceva pentru preluarea terenului de sub clădirea școlii Valea Spinului.

Dl primar răspunde că în această zonă este o problemă deoarece terenul a fost revendicat  cu propuneri de despăgubiri, însă trebuie făcute unele reparații la clădire.

Cu privire la fosta sală de judo, dl primar precizează următoarele: ” În anul 2018, U.C.G.N. au cedat acea suprafață pentru noi investiții în favoarea Orașului Năsăud.

Acum au revenit și au transmis în scris că nu mai doresc cedarea suprafeței, motivat de faptul că nu s-au reușit unele investiții și să reintre în litigiu zona respectivă. Noi ne-am gândit deja pentru locul respectiv la o creșă sau alt obiectiv de interes public. Dacă va rămâne așa nu vom putea face nimic în oraș în următorii 20 de ani.

Aici, eu aș merge direct la bază atacând în instanță chiar și penal modul lor de constituire. După atacarea acestora, să solicităm suspendarea dosarului aflat la instanțele din Bistrița-Năsăud și Mureș până la soluționare. Cred că aceste demersuri trebuie făcute deoarece simt că nu reușim să rezolvăm această situație și luptăm cu cineva care nici nu ar trebui să existe, deoarece știm cum s-au constituit aceștia în anul 2011. Nu cred că aceștia sunt proprietarii de drept a bunurilor imobile ale comunității năsăudene. Nu putem rămâne indiferenți. Dacă aceștia vor câștiga litigiile, vom fi puși în situația în care va fi nevoie să cumpărăm terenuri sau construcții de la ei. Este vorba și de zona străzii T. Vladimirescu, stadion, Judecătoria Năsăud, str. V. Nașcu în parte, Policlinica Veche, toată strada Miron Cristea până în gară, blocul nr. 67. Este toată Jidovița, Poderei, piața agroalimentară. Nu putem face investiții. Pe noul exercițiu financiar aveam oportunitate maximă pentru a face un proiect de dimensiuni mari pe piața agroalimentară. Nu putem face acest lucru din cauza litigiului cu U.C.G.N.   Blochează din toate punctele de vedere. Nu cred că mai putem aștepta. Procesul durează din anul 2009. În tot acest timp nu putem face investiții. Renunțarea s-a făcut printr-o adresă scrisă de care pot să nu mai țină cont. Trebuie să facem unele demersuri.”

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează: Secretar General

      Cicedea George                                                             Șoldea Vasile