Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț intenție actualizare PUG și regulament urbanistic local.

Nr. 27974  din  12.04.2021

                                              

ANUNT PUBLIC

INTENTIE DE ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC

GENERAL SI REGULAMENT DE URBANISM LOCAL

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, se face cunoscuta publicului etapa pregătitoare de elaborare.

Argumentare: Planul urbanistic general are caracter director si de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie sa întocmească ,,Planul Urbanistic General”, sa actualizeze la 5 - 10 ani și să îl aprobe, aceasta constituind baza legala pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:

a) evoluția în perspectiva a localității.

b) direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu.

c) traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean. cf. Legii nr. 350/2001 – Amenajarea Teritoriului și Urbanism)

Planul Urbanistic General trebuie să cuprindă reglementări cu privire la:

 • stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității;

 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

 • zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;

 • delimitarea zonelor afectate de servituți publice;

 • modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

 • stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate;

 • zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare;

 • formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;

 • precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate;

 • zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone;

 • stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;

 • delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.

Inițiator : Primăria orașului Năsăud .

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN PERIOADA 12.04.2019-12.05.2019

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI :

Arh. șef  Vasile Leahu

Adresa: Oraș Năsăud, telefon 0263-361 026, 0263-361 027, Fax 0263-361 029, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic General.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei orașului Năsăud și prin anunț publicat pe pagina de internet până la data de 12.05.2019

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt :

 • Implicarea publicului in etapa pregătitoare

 • Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare.

 •  Implicarea publicului in etapa elaborării propunerilor

 •  Implicarea publicului in etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor Legii nr. 52/2003 si cf. Legii 544/2011.

 •  Implicarea publicului in monitorizarea implementării P.U.G., cf. Legii nr. 544/2001

 

 

                                               PRIMAR

                                         Dorin Nicolae Vlașin