PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25.02.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16, iar începând cu dezbaterea proiectului de hotărâre nr. 11privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a imobilului-teren situat în orașul Năsăud, strada Bistriței, nr. 36, jud. Bistrița-Năsăud, în suprafață de 1710 mp., aparținând domeniului privat al orașului Năsăud, identificat din CF nr. 30500 Năsăud, număr cadastral 30500, în vederea construirii de locuințe pentru tineri, la ședință se prezintă și dna consilier local Bidică Emilia;

Președinte de ședință- dl. consilier local Bulea Pavel;

La ședință mai participă: dna. C. S. D și dl. B. D., din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative,dna. L. I., din cadrul Biroului Impozite și taxe, dna. B. E., din cadrul Direcției de Asistență Socială, Năsăud,dl. I. I., din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dl. L. V., din cadrul Compartimentului Urbanism și dna. M. L., din cadrul Compartimentului Comercial.

De asemenea, la ședință mai participă și reprezentanți ai Detașamentului de Jandarmerie, Năsăud, Poliției orașului Năsăud, Secției de Pompieri Năsăud și dl. Sârbu Radu, în calitate de reprezentant al presei locale.

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud,  județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial – AXA, Totem, reclamă, împrejmuire și branșamente”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2021

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a Capelelor Mortuare multiconfesionale ale orașului Năsăud, localitățile  componente Lușca și Liviu Rebreanu

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr. 16803/20.02.2017, încheiat între Orașul Năsăud și R. S., str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, ap. 17

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri, încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți, ordinea de zi se suplimentează cu următoarele proiecte de hotărâri:

8. Proiect de hotărâre privind aderarea U.A.T. Orașul Năsăud la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Târgului  de joi” în Orașul Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata executiei investitiei, în favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, a imobilului-teren situat în orașul Nasaud, strada Bistritei, nr. 36, jud. Bistrita-Nasaud, în suprafață de 1710 mp., apartinand domeniul privat al orasului Nasaud, identificat din CF nr. 30500 Năsăud, număr cadastral 30500, în vederea construirii de locuinte pentru tineri

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite prin ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 83/26.07.2016, privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața agroalimentară a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 88 din 27.09.2012 privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea terenurilor/spațiilor aparținând domeniului public și privat, altele decât cele agricole, ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 102 din 25.10.2012

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 83/26.07.2016, privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața agroalimentară a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud,  județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial – AXA, Totem, reclamă, împrejmuire și branșamente”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă câte locuri de parcare sunt.

Dl. L. V., arhitect șef în cadrul Compartimentului Urbanism, răspunde că vor fi 15 locuri de parcare.  Dl. L. V. mai precizează faptul că, sunt 17 arii teren, alee de intrare, alee de ieșire, iar construcția va fi în trei module, pe o suprafață de 600 mp.

Dl. consilier Oltean Dorel întreabă dacă ieșirea va avea loc direct în drumul principal.

Dl. arhitect confirmă că ieșirea se va face pe drumul principal.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2021

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a Capelelor Mortuare multiconfesionale ale orașului Năsăud, localitățile  componente Lușca și Liviu Rebreanu

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr. 16803/20.02.2017, încheiat între Orașul Năsăud și R. S., str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, ap. __

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri, încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Ținând seama de dispozițiile art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dl. consilier local Bulea Pavel nu a participat la vot fiind în conflict de interese.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

8. Proiect de hotărâre privind aderarea U.A.T. Orașul Năsăud la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei

Dl primar explică faptul că este vorba despre un proiect la care au aderat mai multe unități administrativ-teritoriale de pe Valea Someșului, Valea Sălăuței și Valea Ilvei. Aceasta reprezintă o nouă oportunitate pentru atragerea fondurilor europene, precizează dl. primar.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Târgului  de joi” în Orașul Năsăud

Dna. M. L., din cadrul Compartimentului Comercial precizează cu privire la acest proiect că tonetele de 4 metri vor fi amplasate la o distanță de 1 metru între ele.

Acesta se va desfășura, precizează dna. M. L., pe următoarele străzi: str. Iulian Marțian, str. Rahovei, str. Piața Nouă și str. Gării.

Dl. consilier local Bulea Pavel întreabă dacă spațiile sunt doar pentru comercianții din orașul Năsăud.

Dl primar și Dna. M. L. afirmă că prioritate vor avea cetățenii din orașul Năsăud, apoi din județul Bistrița-Năsăud, iar mai apoi din celelalte județe, în funcție de nr. de locuri.

Dl consilier local Dafinca Daniel întreabă cine va veghea asupra bunei funcționări a târgului.

Dl consilier local Bulea Pavel răspunde că de această sarcină se va ocupa dl. C. I. și dna. M. L., din cadrul Primăriei orașului Năsăud, cu sprijinul, în caz de nevoie, a Poliției și Jandarmeriei.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă ce se va întâmpla în situația în care două persoane vor dori același spațiu pentru desfășurarea activităților comerciale.

Dna. M. L. răspunde că în această situație se va organiza o licitație publică Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu  mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a imobilului-teren situat în orașul Năsăud, strada Bistriței, nr. 36, jud. Bistrița-Năsăud, în suprafață de 1710 mp., aparținând domeniul privat al orașului Năsăud, identificat din CF nr. 30500 Năsăud, număr cadastral 30500, în vederea construirii de locuințe pentru tineri.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite prin ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud

Pentru desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud se fac următoarele propuneri:

  • Dl. consilier local Oltean Dorel;
  • Dl. viceprimarBodea Marius;

Cu vot unanim, respectiv cu 17 voturi pentru,  domnul consilier Oltean Dorel și dl. viceprimar Bodea Marius sunt desemnați membrii ai comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 83/26.07.2016, privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața agroalimentară a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu  sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 88 din 27.09.2012 privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea terenurilor/spațiilor aparținând domeniului public și privat, altele decât cele agricole, ale orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 102 din 25.10.2012

 Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu  sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, modelului Protocolului de colaborare și a modelului  de Contract de voluntariat pentru Proiectul educațional “EDUCAȚIA ȚINE DE NOI”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu  sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Reprezentantul Poliției orașului Năsăud prezintă raportul de activitate specific pentru anul 2020.

Reprezentantul Detașamentului de Jandarmerie Năsăud prezintă raportul de activitate specific pentru anul 2020.

Reprezentantul Secției de Pompieri Năsăud prezintă raportul de activitate specific pentru anul 2020.

Dl. primar mulțumește reprezentanților Detașamentului de Jandarmerie, Năsăud, Poliției orașului Năsăud și Secției de Pompieri Năsăud pentru prezentarea rapoartelor de activitate și pentru cooperare.

Dl. primar prezintă adresa d-lui T. F. L., înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22069/05.01.2021 prin care solicită concesionarea pe perioada maximă admisă de lege, a terenului aferent fostei cooperative situate în localitatea Liviu Rebreanu, în vederea construirii unui magazin alimentar.

Dl consilier local Dafinca Daniel întreabă dacă mai sunt și alte persoane interesate de acest teren.

Dl primar răspunde că din cunoștințele domniei sale, ar mai fi cam încă patru persoane interesate.

Dl. consilier local Cira Ewald întreabă pe ce perioadă ar fi concesionat terenul.

Dl primar răspunde că perioada se va stabili ulterior.

Consilierii locali își exprimă unanim acordul pentru inițierea demersurilor de scoatere la licitație, ulterior demolării construcției, dacă se impune această măsură.

Dl primar face mențiune că se va încerca fluidizarea traficului pe raza orașului Năsăud, prin transformarea unor străzi din străzi cu circulație în ambele sensuri, în străzi cu sens unic.

De asemenea, dl. primar mai precizează și faptul că s-a încheiat contractul cu societatea care va face studiul de fezabilitate pentru varianta de ocolire. S-a constituit o comisie cu personal din cadrul instituției pentru acest proiect. Vor fi necesare multe avize.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Președinte de ședință,                         Contrasemnează: Secretar General

      Bulea Pavel                                                       Șoldea Vasile