PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18.12.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Preşedinte de şedinţă- dna. consilier local Bidică Emilia;

Absenți: dl. consilier Oltean Dorel, dl. consilier Timoce Călin și dl consilier Tomuța Octav-Rareș;

La ședință mai participă: dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative și dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice precum și pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor din patrimoniul orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară, a devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare reactualizate, pentru obiectivul de investiție: "Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, judetul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 53/19.05.2016  privind aprobarea implementării proiectului “ Modernizare  drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’ și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3, „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin           

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărârepentru înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2020 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți, ordinea de zi se suplimentează cu două noi proiecte de hotărâri, respectiv:

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificarea masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre privind menținerea, pentru anul 2021, a aplicabilității prevederilor Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156/29.11.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietatea publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire la licitație/negociere, a prețurilor de  vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

 

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice precum și pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor din patrimoniul orașului Năsăud

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice precum și pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor din patrimoniul orașului Năsăud sunt:

  • dl. consilier Rogozan Florin-Grigore;
  • dl. consilier Dafinca Ștefan Daniel-Mihail;

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice precum și pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor din patrimoniul orașului Năsăudsunt:

  • dl. consilier Cira Ewald;
  • dl. consilier Gabor Emilian;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. Dl. consilier Rogozan Florin-Grigore pentru 14   împotrivă 0   abțineri 0 ;

2. Dl. consilier Dafinca Ștefan Daniel-Mihail pentru 14   împotrivă 0   abțineri 0 ;

  • reprezentanții supleanți din partea Consiliului Local al Orașului Năsăud  care vor face parte din comisiile de licitație pentru achizițiile publice a bunurilor, serviciilor și lucrărilor publice precum și pentru închirierea, vânzarea și concesionarea bunurilor din patrimoniul orașului Năsăud:

1. dl. consilier  Cira Ewald pentru 14  împotrivă 0   abțineri 0 ;

2.  dl. consilier Gabor Emilian pentru 14 voturi  împotrivă 0 voturi  abțineri 0 voturi;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară, a devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare reactualizate, pentru obiectivul de investiție: "Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, judetul Bistrița-Năsăud”

 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 53/19.05.2016  privind aprobarea implementării proiectului “ Modernizare  drumuri agricole în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud’’ și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3, „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2021

Șeful Biroului Impozite și taxe, dl. Magdea Cornel face următoarele precizări:

”Impozitele și taxele au fost actualizate cu indicele de inflație astfel încât, așa cum spunea și dl primar, nu avem creșteri pentru anul 2021.”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre pentru înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2020 

 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

 „abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificarea masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind menținerea, pentru anul 2021, a aplicabilității prevederilor Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 156/29.11.2017privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietatea publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire la licitație/negociere, a prețurilor de  vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl primar prezintă raportul de activitate al asistenților personali pe semestrul I și II al anului 2020, înaintat de către Direcția de asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Năsăud.

Dna. Bârlădean Elvira, Director în cadrul Direcției de asistență Socială a Primăriei orașului Năsăud susține raportul de activitate.

Dna consilier local Talpoș Claudia întreabă câți asistenți personali sunt angajați la Primăria Năsăud.

Dna. Bârlădean Elvira răspunde că la acest moment sunt 27 de asistenți personali și 137 indemnizații însoțitori.

Dl primar prezintă adresa d-lui Burcușel Sever și dna Burcușel Ana, înregistrată la Primăria orașului Năsăud prin care se solicită aprobarea achiziționării unei suprafețe de teren de 140 mp. care se află, conform celor menționate în adresă, în folosința solicitanților de mai bine de 40 de ani fiind edificate și construcții  pe această suprafață. 

Dl Șoldea Vasile, secretarul general al orașului Năsăud precizează că mai întâi trebuie verificată situația în fapt pentru a vedea dacă într-adevăr există construcții pe terenul Statului Român. Dacă se dovedește buna credință la edificarea construcțiilor, atunci terenul se poate înstrăina direct către aceștia. În caz contrat, trebuie organizată o licitație publică. Sigur că în prealabil, menționează dl. Secretar General, trebuie trecută suprafața de teren în domeniul privat al orașului Năsăud.

Dl consilier local Rogozan Florin precizează că ar trebui mai întâi preluat și abia apoi să fie înstrăinat.

Dl consilier Logigan Bogdan apreciază că oamenii trebuie ajutați.

Dl. consilier local Cira Ewald apreciază că dacă există cadru legal, putem ajuta.

Dna. consilier Talpoș Claudia întreabă  dacă se folosește terenul în calitate de proprietar.

I se răspunde că pentru acest teren s-a dovedit plata impozitelor.

Se supune la vot cu mențiunea de a fi un acord de principiu, iar voturile se prezintă astfel:

”pentru”- 13 voturi;

„împotrivă”- 0 voturi;

„abțineri”- 1 vot (dna. consilier Talpoș Claudia).            

Dl primar mulțumește consilierilor locali pentru scurta colaborare din anul 2020 și urează sărbători binecuvântate tuturor.

Aceleași urări vin și din partea doamnei președinte de ședință, dna. Bidică Emilia.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Bidică Emilia                                                              Șoldea Vasile