PROCES VERBAL

Încheiat azi, 02.12.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Dat fiind contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți inițiatorul proiectului de hotărâre, dl. primar Dorin-Nicolae Vlașin, președintele de ședință, dna. consilier local Bidică Emilia, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile, consilier juridic Buta Roxana, din cadrul Compartimentului Pregătire Documente C.L.N.  și dl Dan Brisiuc, pentru asigurarea suportului informatic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skype”.

Astfel, au participat 15 consilieri, lipsind dl. consilier Fetti Silviu și dna. consilier local Talpoș Claudia.

Preşedinte de şedinţă- dna. consilier local Bidică Emilia;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 30% a impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitate economică de tip HORECA, în anul 2020, pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alerta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-COV-2 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, dl. Dorin Vlașin

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 15 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 30% a impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitate economică de tip HORECA, în anul 2020, pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență și/sau alerta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-COV-2

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„ pentru” 15 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: .Secretar General

      Bidică Emilia                                                              Șoldea Vasile