PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 06.11.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Preşedinte de şedinţă- dl. consilier local Rogozan Florin;

Absenți: dl. consilier local Oltean Dorel, dl. consilier Tomuța Rareș-Octav;

La ședință mai participă: dna. Cosma Someșan Dana, dna Soare Carmen și dl. Brisiuc Dan, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil.

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței bl. D2

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A                                                         

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2020 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 26/2020  privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 32/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Fișei de proiect de investiție ,,Regenerare urbană a cartierului de blocuri, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, a cofinanțării beneficiarului și a  Acordului de parteneriat: „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – proiect 2”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dl consilier local Cira Ewald propune retragerea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri nr. 8 și nr. 9 motivat de faptul că acestea ar trebui mai mult discutate și considerând că informațiile sunt prea puține referitor la aceste subiecte. De asemenea, opinează că aceste proiecte de hotărâri nu prezintă urgență, iar impactul financiar nu a fost analizat.

Dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizareexplică faptul că este vorba despre înființarea a două posturi de administrator la capelele mortuare din localitățile Lușca și Liviu Rebreanu. Această necesitate rezultă din condițiile impuse prin proiectele europene aflate în curs de finalizare.

Pe lângă aceste două posturi, s-a mai înființat un post de consilier personal al primarului și un post de șofer, la Compartimentul transporturi.

Dl. primar explică, de asemenea următoarele: ” În urma implementării proiectului legat de cele două capele, avem obligația să angajăm doi administratori. Am convenit ca în fișa postului să fie cuprinse mai multe atribuții deoarece funcția de administrator nu are cum să ocupe 8 ore de muncă/zi. Aceștia se vor ocupa de capele și căminele culturale, atunci când este necesar, iar în restul timpului își vor desfășura activitatea în cadrul Compartimentului Zone verzi sau alături de ceilalți muncitori din cadrul primăriei. În ceea ce privește postul de șofer- cunoașteți că au fost trei șoferi, unul dintre aceștia a plecat, rămânând doi, dintre care unul urmează să se pensioneze.

Vom rămâne astfel cu un singur șofer. În ceea ce privește postul de consilier personal al primarului- unde probabil sunt nemulțumirile, cel puțin pentru început este mare nevoie de o persoană care să ajute la partea de comunicare cu cetățenii și la partea de integrare europeană deoarece urmează o perioadă foarte aglomerată. Nu este nimic de ascuns. La salariu, coeficientul nu este maxim. Celelalte salarii nu s-au modificat deocamdată deloc. Totul este transparent. Apreciez că nu trebuie să vă faceți griji pentru această chestiune.”

Se supune la vot ordinea de zi cu amendamentul propus de către dl consilier Cira Ewald:

 „ pentru”-  6 voturi (dl Pop Ionel, dl. Timoce Călin, dna. Bidică Emilia dl. Cicedea George, dl. Fetti Silviu și dl Cira Ewald);

 „ împotriva ”-  9 voturi;

 „ abțineri ” -  0 voturi.

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„ pentru”- 9 voturi;

„ împotriva ” -  6 voturi (dl Pop Ionel, dl. Timoce Călin, dna. Bidică Emilia dl. Cicedea George, dl. Fetti Silviu și dl Cira Ewald);

„ abțineri ” -  0 voturi.

În urma supunerii la vot, ordinea de zi care va fi urmată este aceea propusă de către inițiatorul proiectelor de hotărâri.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 15 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței bl. D2

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    15 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    15 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    15 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2020 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 15 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare de stat, din orașul Năsăudsunt:

I. Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Năsăud:

1. dl. consilier Logigan Bogdan-Ștefan;

2. dl. consilier Tomuța Rareș-Octav;

3. dl. consilier Oltean Dorel;

II. Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud:

1. dl. consilier Dafinca Ștefan Daniel- Mihail;

2. dl. consilier Maghiar Marius;

3. dna consilier Bidică Emilia;

III. Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud:

1. dl. consilier Bulea Pavel;

2. dl. consilier Fetti Silviu;

IV. Liceul Economic Năsăud:

1. dl. consilier Cira Ewald;

2. dna consilier Talpoș Claudia;

V. Grădinița cu program prelungit nr.1:

1. dl. consilier Dafinca Ștefan Daniel- Mihail;

VI. Clubul Elevilor Năsăud

  1. dl./dna consilier Fetti Silviu;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel;

I. Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Năsăud:

1. dl consilier Logigan Bogdan  pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

2. dl. consilier Tomuța Rareș pentru_15_împotrivă _0_  abţineri_0__ nule_0__;

3. dl. consilier Oltean Dorel   pentru_15_împotrivă _0_  abţineri_0__ nule_0__;

II. Colegiul Național "George Coșbuc" Năsăud:

1. dl. consilier Dafinca Daniel  pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

2. dl. consilier Maghiar Marius  pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

3. dna consilier Bidică Emilia   pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

III. Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud:

1. dl. consilier Bulea Pavel pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

2. dl. consilier Fetti Silviu pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

IV. Liceul Economic Năsăud:

1.dna. consilier Talpoș Claudia  pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

2.dl. consilier Cira Ewald   pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

V. Grădinița cu program prelungit nr.1:

1. dl. consilier Dafinca Daniel  pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

VI. Clubul Elevilor Năsăud

1. dl. consilier Fetti Silviu pentru_14_împotrivă_1_  abţineri_0__ nule_0__;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    15 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud

Propunerile pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud sunt:

1. dl. consilier Rogozan Florin-Grigore;

2. dl. consilier Cicedea George; 

1. dl. consilier Dafinca Ștefan Daniel-Mihail- supleant;

2. dl. consilier Pop Ionel- supleant.

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. dl. consilier Rogozan Florinpentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

2. dl. consilier Cicedea George pentru_13_împotrivă_2_  abţineri_0__ nule_0__;

- reprezentanți supleanți din cadrul Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliul de administrație al Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon" Năsăud:

1. dl. consilier Dafinca Danielpentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

2. dl. consilier Pop Ionel pentru_12_împotrivă_3_  abţineri_0__ nule_0__;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    15 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 26/2020  privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru”- 9 voturi;

„ împotriva ” -  6 voturi (dl Pop Ionel, dl. Timoce Călin, dna. Bidică Emilia dl. Cicedea George, dl. Fetti Silviu și dl Cira Ewald);

„ abțineri ” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 32/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru”- 9 voturi;

„ împotriva ” -  6 voturi (dl Pop Ionel, dl. Timoce Călin, dna. Bidică Emilia dl. Cicedea George, dl. Fetti Silviu și dl Cira Ewald);

„ abțineri ” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    15 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Fișei de proiect de investiție ,,Regenerare urbană a cartierului de blocuri, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”, a cofinanțării beneficiarului și a  Acordului de parteneriat: „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – proiect 2”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    15 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: .Secretar General

      Rogozan Florin                                                              Șoldea Vasile