PROCES VERBAL

Încheiat azi, 06.10.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier local Boțan Ioan pentru a conduce prezenta ședință a Consiliului Local.;

Absenți: dl. consilier local Vlașin Dorin, dl. consilier local Marica Marius, dna. consilier local Buhai Mihaela și dl. consilier local Oltean Dorel.

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative și  dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și privat.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind angajarea cabinetului de avocat Oltean Ovidiu, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 2104/112/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se suplimentează ordinea de zi cu patru noi proiecte de hotărâri, cu votul unanim al consilierilor locali prezenți:

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței bl. D2

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 5, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în orașul Năsăud, strada Mihai Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 4, în favoarea titularului contractului de închiriere nr. 25109 din 12.06.2012

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 190 mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării și aprobarea achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud în vederea vânzării acestora

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„ pentru”- 13 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind angajarea cabinetului de avocat Oltean Ovidiu, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 2104/112/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud

Dna. consilier local Vîju Steluța întreabă despre ce este vorba în acest dosar.

Dl primar răspunde că este vorba despre litigiul dintre Orașul Năsăud și Uniunea Comunelor Grănicerești Năsăudene cu privire la mai multe bunuri imobile ce aparțin domeniului public al orașului și pe care aceștia le solicită.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 13 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței bl. D2

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    13 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului locuinței ANL, situată în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, bloc 2A, apartament nr. 5, cu locuința vacantă din aceeași categorie situată în orașul Năsăud, strada Mihai Eminescu, bloc 2C, apartament nr. 4, în favoarea titularului contractului de închiriere nr. 25109 din 12.06.2012

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    13 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 190 mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    13 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării și aprobarea achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud în vederea vânzării acestora

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    9 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    4 voturi ( dl consilier Rogozan Florin, dl. consilier Bodea Marius, dl. consilier Maghiar Marius și dna consilier Vîju Steluța).

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. președinte mulțumește consilierilor locali pentru colaborarea avută pe durata mandatului de 4 ani și dorește tuturor multă sănătate și succese celor care merg mai departe.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: p.Secretar General

      Boțan Ioan                                                              Buta Roxana