PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 07.09.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Vlașin Dorin;

Absenți: dl. consilier local Rogozan Florin și dl. consilier local Oltean Dorel.

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan și  dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dl. Moldovan Ioan, din cadrul Compartimentului Drumuri și Mecanizare, dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil și dl. Sârbu Radu, din cadrul presei locale.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: “CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA COMPONENTA LIVIU REBREANU, ORAS NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romoce

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„ pentru”- 15 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Dl consilier local Marica Marius întreabă dacă analizele medicale sunt pentru profesori și elevi.

Dl. primar răspunde că sunt pentru personalul didactic, nedidactic și didactic auxiliar. Total la nivel de oraș- 254 de persoane aproximativ, încadrate pe aceste categorii.

Dna. consilier local Vîju Steluța întreabă dacă testul se va face până la sfârșitul săptămânii pentru toți profesorii.

Dl. primar răspunde că testul nu este obligatoriu. Dl primar precizează că a avut discuții cu directorii școlilor năsăudene și va urma, dacă acest lucru nu s-a întâmplat deja, ca domniile lor să anunțe că personalul angajat din fiecare instituție școlară, cei care doresc, au suspiciuni că ar avea probleme de acest tip, pot face acest test. Nu este obligatoriu. Mai menționează faptul că s-au alocat următoarele sume: 15 mii lei- Colegiul Național ”G. Coșbuc”, 10 mii lei- Liceul Economic, 10 mii lei- Liceul Silvic, 15 mii lei- Școala Gimnazială ”M. Eminescu” și 5 mii lei- pentru grădinițe.

Dl. primar reiterează faptul că testul nu este obligatoriu, ci se face pentru a da o anumită stare de liniște părinților. Personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic care dorește să facă acest test i se pune la dispoziție cu acceptul și bunăvoința  dumneavoastră, menționează dl. primar, punem la dispoziție acești bani dacă aprobați acest proiect.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: “CONSTRUCTIE PENTRU CEREMONII FUNERARE IN LOCALITATEA COMPONENTA LIVIU REBREANU, ORAS NASAUD, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl. primar solicită Consiliului Local Năsăud mandat pentru reprezentarea în instanță în dosarul privind interesele Consiliului Local și ale orașului Năsăud după cum urmează:

-          Dosarul nr. 900/112/2019** aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, având ca obiect pretenții, unde reclamant este Vitalia servicii pentru mediu – tratarea deșeurilor SRL, iar Orașul Năsăud prin Consiliul Local fiind chemat în garanție de către pârâtul Consiliul Județean – Bistrița-Năsăud.

Dl primar precizează că sunt chemate în garanție toate unitățile administrativ teritoriale membre ADI Deșeuri B-N în vederea recuperării taxei pentru Fondul de Mediu (în valoare de 2.381.482 lei), prin includerea în taxa de salubrizare ori să asigure fondurile necesare, pentru cantitatea de deșeuri (tone) colectată de operatorul S.C. Supercom S.A. de la colectivitățile locale (beneficiarii serviciului), din cadrul unităților administrativ-teritoriale membre ale acestei entități încredințată eliminării finale prin depozitare la CMID Târpiu, în perioada ianuare-iunie 2017;

Consiliul Local al orașului Năsăud împuternicește pe dl. Romocea Mircea-Nicolae, primarul orașului Năsăud, să reprezinte în fața instanței judecătorești. Primarul poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei ce formează obiectul dosarului:

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Vlașin Dorin                                                              Șoldea Vasile