PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 13.08.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier local Vîju Steluța;

Absenți: dna. consilier local Moldovan Adriana, dl. consilier local Rogozan Florin, dl. consilier local Marica Marius, dl. consilier local Oltean Dorel, dl. consilier local Timoce Călin.

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan și  dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. Florea Fica, din cadrul Compartimentului Stare civilă și dl. Sârbu Radu, din cadrul presei locale.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărârepentru înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud                                                                                         

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea înregistrării Orașului Năsăud în Sistemul Național Electronic de Plată și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pentru plata cu cardul bancar de către contribuabili a impozitelor și taxelor locale în Sistemul Național Electronic de Plată la adresa de internet www.ghiseul.ro

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 49/30.04.2020 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente” precum și a cheltuielilor legate de proiect

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 12 voturi;

 „împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre pentru înscrierea definitivă în Cartea Funciară a unor imobile din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud                                                                                                                                                                            

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    12 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării Orașului Năsăud în Sistemul Național Electronic de Plată și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pentru plata cu cardul bancar de către contribuabili a impozitelor și taxelor locale în Sistemul Național Electronic de Plată la adresa de internet www.ghiseul.ro

     Dl Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe precizează următoarele: ” Pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul anumitor bănci este posibil ca instituția bancară să solicite anumite comisioane pentru prestarea acestui serviciu. Sunt bănci care nu percep comisioane. Acest aspect depinde de raportul dintre bancă și clientul său. Pentru serviciile care le prestează însă banca pentru administrația publică locală, comisionul de 0,9% va fi suportat de către Orașul Năsăud. Așadar, pentru sumele care intră în bugetul local, comisionul va fi suportat de către Orașul Năsăud, iar contribuabilul va plăti comision pentru tranzacția efectuată dacă banca la care are cardul, îi solicită acestuia comision pentru intermedierea unei tranzacții.”

Dl primar dorește să dea următorul exemplu: ”Dacă subsemnatul are cont deschis și vrea să plătească cu cardul de la Banca Transilvania, Banca Transilvania nu are contract cu administrația locală, este o altă bancă, atunci acel comision va fi suportat de către subsemnatul în situația în care banca percepe comision. Transferul sumei respective care vreau să ajungă la bugetul local la care sunt obligat ca și contribuabil, înspre banca Cec Bank, care a câștigat licitația, va fi suportată de către beneficiar, adică administrația publică locală.  Cu alte cuvinte, contribuabilii vor avea informații privind sumele pe care trebuie să le plătească, sumele restante, termene și alte plăți pe care le au de achitat- amenzi, chirii, etc.”

Dl Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, menționează că  on line se pot face și declarații fiscale.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    12 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 49/30.04.2020 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Scolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente” precum și a cheltuielilor legate de proiect

Dl primar face următoarele precizări:” Dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, este promotorul a tot ceea ce a  însemnat proiecte de investiții în această instituție. Este foarte adevărat că am încercat că conturăm o echipă de profesioniști. S-a și dovedit acest lucru. Nu este deloc puțin ceea ce am făcut pentru obținerea de fonduri europene, sume considerabile de bani pentru a face investițiile care le-am făcut și cele pe care le avem în derulare în momentul de față. Sunt investiții cu sume mari care vor transforma, cu siguranță, în bine orașul. Vreau să mulțumesc public d.nei Soare pentru implicarea care a avut-o în toate proiectele deoarece domnia sa a venit cu ideea, am studiat legislația și împreună cu echipa le-am pus în practică.”

Dna președinte de ședință, d.na Vîju Steluța mulțumește, de asemenea, în numele  Consiliului Local pentru  tot ceea ce a realizat.

Dna Soare Carmen mulțumește tuturor pentru apreciere .

      Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    12 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Vîju Steluța                                                              Șoldea Vasile