PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 17.07.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Absenți: dna. consilier local Buhai Mihaela, dna. consilier local Vîju Steluța, dl consilier local Marica Marius, dl consilier local Timoce Călin.

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Tomi Iacob.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

 

1.   Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 -29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

2.   Proiect de hotărâreprivind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 1015/265/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

                                                    

3.   Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 56/21.05.2020 privind obligarea societății ”Frasinul” S.R.L. LA RELOCAREA Stației de producere a mixturilor asfaltice, situată în Năsăud, str. Emil Isac, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, pe un alt amplasament care, potrivit legii, permite desfășurarea activităților de producere a mixturilor asfaltice

Iniţiator:Consilier local, Rogozan Florin

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.   Proiect de hotărâreprivind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 -29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud           

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2.   Proiect de hotărâreprivind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în dosarul nr. 1015/265/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3.   Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 56/21.05.2020 privind obligarea societății ”Frasinul” S.R.L. LA RELOCAREA Stației de producere a mixturilor asfaltice, situată în Năsăud, str. Emil Isac, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, pe un alt amplasament care, potrivit legii, permite desfășurarea activităților de producere a mixturilor asfaltice

Dl consilier local Boțan Ioan întreabă care este motivul pentru care societatea Frasinul atacă  hotărârea dacă, în urma discuțiilor avute cu dl primar, aceasta a promis ca va pleca.

Dl primar răspunde că Instituția Prefectului- Compartimentul legalitatea actelor si Juridic contencios, în urma controlului legalității actelor administrative a formulat plângerea prealabilă prin care a solicitat revocarea hotărârii Consiliului Local motivat de faptul că aceasta s-a adoptat de către Consiliul Local care nu are atribuții în acest domeniu. În caz contrar ar urma să se adreseze instanței de judecată.

Dl consilier local Rogozan Florin dorește să precizeze următoarele: ”in calitate de consilieri locali am încercat să fim solidari cu locuitorii, însă dacă hotărârea Consiliului Local este nelegală, așa cum s-a transmis și de către Instituția-Prefectului, se va ajunge în instanță ceea ce înseamnă mai mult timp și cheltuieli de judecată și nu numai. Consiliul Local nu poate fi deasupra legii. Am încercat să îi ajutăm. ”

Dl consilier local Fetti Silviu intervine și precizează că nu activitatea se întrerupe. Societatea poate funcționa. Consiliul local a cerut doar să o mute.

Dl consilier local Rogozan Florin răspunde că Instituția-Prefectului a stabilit că aceasta nu este în atribuția Consiliului Local.

Dl primar explică faptul că există riscul, într-adevăr, în urma discuțiilor avute cu  reprezentanți ai Instituției-Prefectului, să se solicite despăgubiri mai mari sau echivalente cu cele ce urmează a se plăti societății de avocați: onorariu, transport, cazare, cheltuieli de judecată.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 1 vot (dl. consilier Fetti Silviu);

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Tomi Iacob                                                              Șoldea Vasile