PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30.06.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Având în vedere contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și faptul că începând cu data de 17.06.2020 s-a prelungit starea de alertă prin Hotărârea Guvernului României nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți: inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Mircea Romocea, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Vasile Șoldea, consilier juridic Roxana Buta, din cadrul Compartimentului Juridic, dl. Burduhos Dumitru și dl Iovu Ioan, din cadrul compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil și dl Dan Brisiuc, pentru asigurarea suportului informatic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skipe”.

Astfel, la ședință au participat până la dezbaterea proiectului de hotărâre nr. 9, un nr. de 16 consilieri locali, dna. consilier local Vâju Steluța prezentându-se pe parcursul dezbaterii proiectului de hotărâre nr. 9.     

Președinte de ședință:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ dl. consilier local Timoce Călin.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, bilanțul contabil pe anul 2019, contul de profit și pierderi precum și raportul administratorului pentru  societatea Local Serv Năsăud SRL                                                                                      

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri, încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2020

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud                                                                                     

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a 62 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajate între blocurile C1-C7 și D1 cetățenilor orașului Năsăud pentru depozitarea lemnului de foc

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui număr de 104 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a locurilor de parcare nr. 8 și 39 din parcarea amenajată între blocurile C1-C7 și D1, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicul

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord între Orașul Năsăud și RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Munții Rodnei pentru amplasarea unor echipamente/dotări necesare în cadrul proiectului ”Implementarea măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național, siturile Natura 2000 Munții Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) și întărirea capacității administrative de gestionare a biodiversității”, ce urmează a fi finanțat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

11. Diverse.

 

Dl primar dorește să retragă de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, bilanțul contabil pe anul 2019, contul de profit și pierderi precum și raportul administratorului pentru  societatea Local Serv Năsăud SRL apreciind că proiectul este necesar să fie analizat și de către compartimentul Audit, din cadrul Primăriei orașului Năsăud fiind vorba despre bilanț contabil, profit, venituri și pierderi și raportul administratorului, urmând ca acesta să fie suspus dezbaterii C.L.N. la o dată ulterioară.

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„ pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri, încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2020

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi

„împotrivă” o voturi

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, amendamente, obiecții, se supune aprobării în forma în care acesta a fost redactat:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a 62 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajate între blocurile C1-C7 și D1 cetățenilor orașului Năsăud pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui număr de 104 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a locurilor de parcare nr. 8 și 39 din parcarea amenajată între blocurile C1-C7 și D1, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicul

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea încheierii unui acord între Orașul Năsăud și RNP Romsilva – Administrația Parcului Național Munții Rodnei pentru amplasarea unor echipamente/dotări necesare în cadrul proiectului ”Implementarea măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național, siturile Natura 2000 Munții Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) și întărirea capacității administrative de gestionare a biodiversității”, ce urmează a fi finanțat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Diverse

Dl. primar prezintă adresa societății Bermimary Comimpex S.R.L. înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 29225/16.06.2020 prin care solicită darea în folosință a unei parcele de teren aflate în Piața Agroalimentară a orașului Năsăud, în suprafață de aproximativ 50 mp., pentru amplasarea unui container de magazin industrial.

Dl primar dorește să precizeze faptul că suprafața de teren se află în litigiu cu Uniunea Comunelor Grănicerești Năsăudene. Această zonă a fost notificată.

Mai precizează, dl primar, faptul că pentru amplasarea unui container este necesară eliberarea unei autorizații de construire, lucru care nu este posibil având în vedere litigiul cu privire la terenul respectiv.

Dată fiind această situație juridică a terenului, consilierii locali exprimă aviz nefavorabil pentru solicitare.

Dl primar prezintă adresele societății Frasinul formulate prin avocați, respectiv plângerea prealabilă  formulată prin  societatea civilă profesională de avocați Ceparu & Irimia    împotriva Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 56/2020 privind obligarea societății ”Frasinul SRL.” la relocarea Stației de producere a mixturilor asfaltice, situată în Năsăud, str. Emil Isac, nr. 2, jud. Bistrița-Năsăud, pe un alt amplasament care, potrivit legii, permite desfășurare a activităților de producere a mixturilor asfaltice” înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 30766/30.06.2020 și cererea de revocare a Hotărârii Consiliului Local Năsăud anterior menționată, formulată prin societatea civilă profesională de avocați ”Bora&Bora” și înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 29605/25.06.2020.

Dl primar amintește că a ajuns la o înțelegere cu dl. Dir. Gen. al societății Frasinul, administratorul principal- dl. Larionesi. Menționează dl primar, faptul că dl administrator a promis că până va cădea zăpada în acest an, o va muta, nu însă pentru că este obligat ci pentru faptul că așa dorește domnia sa.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă pentru ce motiv se mai fac aceste demersuri dacă există o înțelegere.

Dl primar explică faptul că acestea sunt un răspuns față de  adoptarea hotărârii de către Consiliul Local al orașului ca urmare a  inițierii proiectul de către dl. consilier local Fetti Silviu.

Dl consilier local Oltean Dorel precizează faptul că nu înțelege dacă hotărârea adoptată de către Consiliul Local este legală având în vedere că aceasta nu a obținut avizul de legalitate din partea secretarului general al orașului și a Compartimentului Urbanism.

Dl primar precizează că se așteaptă răspunsul de la Instituția Prefectului, iar în funcție de acesta se va adopta atitudinea care se impune.

Dl primar întreabă dacă dl secretar general al orașului Năsăud are o altă opinie cu privire la aceasta sau nu.

Dl secretar general răspunde că nu are o opinie diferită.

Dl consilier local Fetti Silviu dorește să facă următoarele mențiuni: ”Având în vedere că societatea Frasinul și societatea de avocați ”Bora &Bora”  întotdeauna citează articole de lege din 2007 -2003, însă acelea din anul 2014, 2018, recente, ultimele date de către Ministerul Mediului, de ce nu sunt puse acelea în vigoare? Să studiem puțin articolele din 2019, 2018, iar nu cele din 2007.”

Dl consilier precizează că există un ordin al unui ministru, respectiv Ordinul Ministrului nr. 994 care spune că distanța legală, fără a face specificare de zonă industrială sau neindustrială, spune că distanța pentru amplasarea unei stații de mixturi este de 500 metri.

Dl secretar general al orașului Năsăud precizează că a explicat detaliat d-lui consilier local și s-au precizat și în referatul întocmit de către compartimentele implicate toate motivele /aspectele. Afară de acestea nu consideră că mai este vreo manieră de a explica aspectele referitoare la această speță.

Dl consilier local Fetti Silviu critică faptul că nu există o dezbatere publică cu privire la amplasarea stației, respectiv critică faptul că locuitorii din această zonă nu au fost întrebați dacă își dau acordul pentru acest lucru.

Dl consilier local  face o comparație cu faptul că astfel poate fi pusă și o bombă în fața caselor oamenilor.

Dl secretar general răspunde că aceste afirmații sunt exagerate și precizează că pentru eliberarea autorizației au fost studiate documentele depuse. Semnăturile au fost date pentru legalitate atunci când a fost cazul.

Dl consilier local apreciază că nu este legală semnarea certificatului de urbanism motivat de faptul că nu se păstrează distanța de 500 de metri și s-a eliberat de pe o zi pe alta.

Dl secretar general răspunde că certificatul de urbanism se poate elibera chiar și în aceeași zi în care a fost solicitat, încadrându-se  fără discuții în limitele legalității.

Dl primar dorește să asigure consilierii locali că toate documentele de urbanism eliberate de către Primarul orașului Năsăud sunt, fără probleme, legale. Emiterea autorizației de funcționare nu a depins de Primăria orașului Năsăud. Primăria orașului Năsăud a eliberat certificat de urbanism și autorizație de construire.

Dl consilier local Oltean Dorel menționează că nu crede că era de competența Consiliului Local să adopte astfel de hotărâre.

Dl secretar general afirmă că revocarea este la latitudinea Consiliului Local.

Dl consilier local Marica Marius opinează că nu trebuie revocat acest act înainte de a consulta punctul de vedere al Instituției Prefectului.

Dl. consilier local Tomi Iacob precizează că împărtășește opinia d-lui consilier Marica Marius. Totodată precizează, dl consilier Tomi Iacob, că nu vede un motiv pentru care Consiliul Local să fie cel care revocă hotărârea.

Dl secretar general al orașului precizează că hotărârea poate să nu fie revocată, instanța de judecată putând să o anuleze.

Consilierii locali au supus la vot nominal revocarea hotărârii în discuție rezultând 9 voturi împotriva revocării și 8 abțineri. Dat fiind rezultatul obținut, motivat de faptul că abținerile s-au datorat necesității de a consulta punctul de vedere al Instituției Prefectului, Județul Bistrița-Năsăud, punct de vedere netransmis încă, s-a convenit de către membrii consiliului local amânarea și reluarea acestei discuții după primirea și consultarea punctului de vedere transmis de către Instituția Prefectului, Județul Bistrița-Năsăud.

Dl primar revine cu propunerea ca începând cu ședința următoare, derularea acesteia să se realizeze în sala mare de festivități unde se poate asigura și distanța socială necesară în vederea unei mai bune comunicări.

Dl consilier local Timoce Călin adresează rugămintea de a fi schimbate ledurile la stâlpii de iluminat public stradal de pe strada Vasile Nașcu întrucât cele existente s-au ars.

Dna consilier local Bidică Emilia dorește să facă cunoscut faptul că există o solicitare din partea persoanei juridice care desfășoară activitatea la magazinul din curtea școlii generale ”Mihai Eminescu” prin care solicită racordarea la apa potabilă, urmând ca, cheltuielile rezultate să fie suportate de către această entitate separat.

Dl primar răspunde că trebuie cunoscut traseul conductei de apă și să nu se producă deteriorări. Dl primar mai exprimă îngrijorarea în situația în care la vizita în teren de către reprezentații abilitați să se producă alte probleme care să împiedice acordarea finanțării pentru dotarea și modernizarea școlii.

Dl consilier local Cârcu Andrei dorește să supună atenției faptul că în apropierea Podului din localitatea componentă Lușca, cutia cu siguranțe de pe unul dintre stâlpi a fost deteriorată, firele fiind expuse și creând stare de pericol. În urma discuțiilor cu reprezentanți Renel, i s-a comunicat domniei sale că aceasta este o responsabilitate a primăriei.

Dl primar răspunde că vor fi luate măsuri pentru remedierea acestei situații.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Președinte de ședință,                         Contrasemnează: Secretar General

      Timoce Călin                                                              Șoldea Vasile