PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27.05.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Dat fiind contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și faptul că începând cu data de 18.05.2020 s-a instituit starea de alertă prin Hotărârea Guvernului României nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Mircea Romocea, președintele de ședință, dna. consilier local Șofroni Adela, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile și consilier juridic Buta Roxana, din cadrul Compartimentului Juridic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skipe”.

Astfel, la ședință au participat 16 consilieri, lipsind dna. consilier Moldovan Adriana.     

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dna. consilier local Şofroni Adela.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți se suplimentează ordinea de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv

1. Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 22 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/09.01.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâre privind abrogarea art. 22 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/09.01.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2020

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Secretarul general al orașului Năsăud, dl Șoldea Vasile, informează consilierii locali prezenți la ședință asupra faptul că referatul cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2020 le-a fost transmis prin intermediul emailului. De asemenea, oferă posibilitatea consilierilor locali prezenți de a lamuri dacă există aspecte neclare cu privire la acesta.

Consilierii locali apreciază că nu este necesar.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Şofroni Adela                                                           Șoldea Vasile