PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 11.06.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Dat fiind contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și faptul că începând cu data de 18.05.2020 s-a instituit starea de alertă prin Hotărârea Guvernului României nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Mircea Romocea, președintele de ședință, dl. consilier local Timoce Călin, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile și consilier juridic Buta Roxana, din cadrul Compartimentului Juridic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skipe”.

Astfel, la ședință au participat 15 consilieri, lipsind dl. consilier Oltean Dorel și dl. consilier Rogozan Florin.     

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Timoce Călin.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea instalării de lămpi pentru iluminatul public nocturn a domeniului public situat în prelungirea străzii Găgi, din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 51/2020 privind exprimarea acordului pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr. 14005/15.09.2004, în proporție de 50% către societatea EUROFLY DISTRIBUTION SRL, ca urmare a retragerii din asocierea cu societatea IONES SACIS S.R.L. a societății ESTRADA S.R.L.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.   Proiect de hotărâreprivind aprobarea instalării de lămpi pentru iluminatul public nocturn a domeniului public situat în prelungirea străzii Găgi, din orașul Năsăud                      

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2.   Proiect de hotărâreprivind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 51/2020 privind exprimarea acordului pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr. 14005/15.09.2004, în proporție de 50% către societatea EUROFLY DISTRIBUTION SRL, ca urmare a retragerii din asocierea cu societatea IONES SACIS S.R.L. a societății ESTRADA S.R.L.

Dl. primar explică faptul că modificarea anexei s-a impus deoarece s-a menționat în mod eronat administratorul societății Iones Sacis ca fiind o altă persoană. Prin acest proiect de hotărâre, s-a intenționat îndreptarea acestei erori.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Diverse

Dl primar face  propunerea ca începând cu ședința ordinară din această lună, derularea acesteia să se realizeze în sala mare de festivități unde se poate asigura și distanța în vederea unei mai bune comunicări. 

Consilierii locali își exprimă acordul pentru această propunere.

Dl primar dorește să afle și opinia consilierilor locali cu privire la redeschiderea târgului din ziua de joi. Dl primar dorește să aducă la cunoștință că astăzi, în data de 11.06.2020, mai mulți comercianți au venit la sediul primăriei cu această solicitare. Dl primar mai menționează și faptul că este o decizie grea de luat. Piața agroalimentară și spațiul adiacent sunt autorizate. Aceasta este suficientă ca suprafață fizică pentru cei 31 de comercianți exclusiv din Năsăud. Solicitările sunt foarte multe (peste 100) de la agenții economici din municipiul Bistrița. Trebuie menținut și controlul acolo.

Dl consilier Marica Marius opinează că pe primul plan trebuie pusă sănătatea cetățenilor. Așadar, consideră domnia sa, ar fi mai bine să aibă acces în zona respectivă doar comercianții din Năsăud la acest moment. Dacă situația epidemiologică se schimbă în bine prin luna iulie, precizează dl consilier, discuția poate fi reluată.

Consilierii locali prezenți împărtășesc opinia domnului consilier local Marica Marius.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Timoce Călin                                                           Șoldea Vasile