PROCES VERBAL

Având în vedere contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și faptul că începând cu data de 18.05.2020 s-a instituit starea de alertă prin Hotărârea Guvernului României nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți: inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Mircea Romocea, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Vasile Șoldea, consilier juridic Roxana Buta, din cadrul Compartimentului Juridic și dl Dan Brisiuc, pentru asigurarea suportului informatic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skipe”.

Astfel, la ședință au participat 17 consilieri din 17.     

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dna. consilier local Șofroni Adela.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

 

1. Proiect de hotărâreprivind exprimarea acordului pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr. 14005/15.09.2004, în proporție de 50% către societatea EUROFLY DISTRIBUTION SRL, ca urmare a retragerii din asocierea cu societatea IONES SACIS S.R.L. a societății ESTRADA S.R.L. 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit, către R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național „Munții Rodnei”, în calitate de administrator al Parcului Național „Munții Rodnei”,  a 2 suprafețe de teren de 225 mp fiecare, aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, situate în Parcul National „Munții Rodnei”, pentru amplasarea a 2 piloni necesari realizării sistemului de supraveghere video precum și a lucrărilor de mentenanță la aceștia prin proiectul ”Implementarea măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național, siturile Natura 2000 Munții Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) și întărirea capacității administrative de gestionare a biodiversității”, ce urmează a fi finanțat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2020                                                                         

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud,pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița- Năsăud    

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor prezenți se suplimentează ordinea de zi cu încă trei proiecte de hotărâri, respectiv:

6. PROIECT DE HOTARARE privind obligarea societății „Frasinul” S.R.L. la relocarea Stației de producere a mixturilor asfaltice, situată în Năsăud, str. Emil Isac, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, pe un alt amplasament care, potrivit legii, permite desfășurarea activităților de producere a mixturilor asfaltice

Iniţiator: consilier local al Consiliului Local Năsăud, Fetti Silviu

7. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea suspendării contractelor încheiate de către Orașul Năsăud cu persoane  juridice/întreprinderi individuale/fizice autorizate/întreprinderi familiale, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României și a Hotărârilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Năsăud nr. 2-3

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. PROIECT DE HOTARARE privind contractarea serviciilor hoteliere pentru cazarea personalului medico-sanitar din cadrul Spitalului orășenesc ”Dr. G. Trifon” Năsăud, până la încetarea stării de alertă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Diverse.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru cesiunea drepturilor și obligațiilor rezultate din contractul de  concesiune nr. 14005/15.09.2004, în proporție de 50% către societatea EUROFLY DISTRIBUTION SRL, ca urmare a retragerii din asocierea cu societatea IONES SACIS S.R.L. a societății ESTRADA S.R.L.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit, către R.N.P. Romsilva - Administrația Parcului Național „Munții Rodnei”, în calitate de administrator al Parcului Național „Munții Rodnei”,  a 2 suprafețe de teren de 225 mp fiecare, aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, situate în Parcul National „Munții Rodnei”, pentru amplasarea a 2 piloni necesari realizării sistemului de supraveghere video precum și a lucrărilor de mentenanță la aceștia prin proiectul ”Implementarea măsurilor de management pentru conservarea speciilor și habitatelor de interes comunitar din Parcul Național, siturile Natura 2000 Munții Rodnei (ROSCI0125, ROSPA0085) și întărirea capacității administrative de gestionare a biodiversității”, ce urmează a fi finanțat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.1 Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iunie 2020                                       

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al  Orașului Năsăud, pe anul 2019                                

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi

„împotrivă” o voturi

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița- Năsăud    

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:            

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind obligarea societății „Frasinul” S.R.L. la relocarea Stației de producere a mixturilor asfaltice, situată în Năsăud, str. Emil Isac, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, pe un alt amplasament care, potrivit legii, permite desfășurarea activităților de producere a mixturilor asfaltice.  

Dl. primar dorește să precizeze că  la data de 18.05.2020 s-a deplasat la sediul societății Frasinul și a avut o discuție cu administratorul acesteia, dl Larionesi Traian.

Mai precizează că în urma discuțiilor și a rugăminții adresate, constatând și domnia sa ceea ce se întâmplă,  și de pe rețelele de socializare, a promis că în toamnă va reloca această stație, într-o altă locație, în afara orașului Năsăud, însă are nevoie de mai mult timp pentru a le muta.

Dl secretar general al orașului Năsăud menționează că atașat proiectului de hotărâre se regăsește și raportul comun  negativ al Compartimentelor Urbanism, Pregătire Documente C.L.N. și Comercial care au apreciat că proiectul de hotărâre nu întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat. De asemenea, mai precizează dl secretar, nici domnia sa nu a avizat de legalitate proiectul de hotărâre.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă ce anume este nelegal- documentul (proiectul de hotărâre) semnat sau stația de asfaltare?

Dl secretar general răspunde că proiectul de hotărâre a fost elaborat conform celor solicitate de către inițiator însă apreciază că argumentele pe care acesta insistă să se bazeze nu au susținere legală. Acesta este motivul pentru care proiectul de hotărâre nu a fost avizat de legalitate.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă avizul negativ a fost dat de către dl secretar general, Compartimentul Urbanism, Compartimentul Juridic și Compartimentul Comercial.

Dl. secretar general răspunde afirmativ la această întrebare.

Dna președinte de ședință propune refacerea proiectului de hotărâre în acord cu legalitatea și revenirea cu acesta spre dezbatere într-o formă ulterioară.

Se propune dezbaterea acestuia în forma în care a fost redactat.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, amendamente, obiecții, se supune aprobării în forma în care acesta a fost redactat:            

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suspendării contractelor încheiate de către Orașul Năsăud cu persoane  juridice/întreprinderi individuale/fizice autorizate/întreprinderi familiale, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României și a Hotărârilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Năsăud nr. 2-3

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:           

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind contractarea serviciilor hoteliere pentru cazarea personalului medico-sanitar din cadrul Spitalului orășenesc ”Dr. G. Trifon” Năsăud, până la încetarea stării de alertă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Dl. primar dorește să facă următoarele mențiuni:” Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 623/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 ın ̂ faza I și ın ̂ faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV 2.”, Spitalul orășenesc ”Dr. G. Trifon” a fost numit spital suport pentru pacienți testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Personalul medical și auxiliar care se află pe această secție, este un personal tânăr, cu familii, respectiv părinți, copii, motiv pentru care, așa cum este firesc, trebuie protejați. De aceea este necesară asigurarea cazării și meselor în această perioadă. Nu poate fi ignorată situația delicată în care aceștia lucrează.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:           

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Diverse

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă se reia procedura cu reabilitarea blocurilor.

Dl primar face mențiunea că acesta a fost încărcat pe SICAP de 8 ori. S-a revenit cu el după ce s-a făcut actualizarea și se speră să fie persoane juridice- agenții, operatori economici, companii interesate pentru adjudecarea licitației.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă în ce fază este proiectul privind școala gimnazială ”Mihai Eminescu”.

Dl primar răspunde că acesta este în faza clarificărilor. Mai precizează dl primar că acesta se finanțează.

Dl consilier Marica Marius propune ca președinții de ședință să fie prezenți în sala de ședințe în situațiile în care dezbaterile se desfășoară pe platforma on-line. Dl primar subscrie la această propunere.

Dna. consilier local Vâju Steluța întreabă când va fi finalizat podul din cartierul  Lușca.

Dl primar răspunde că se preconizează că va fi gata în aproximativ 2 luni.

Dl primar mai precizează că, contractul a fost prelungit prin act adițional, agentul economic invocând faptul că în această perioadă angajații mai greu au dorit să lucreze unul aproape de celălalt.

Dl primar menționează că de săptămâna viitoare se vor începe și lucrările la pasaj. Acolo este necesară o cofinanțare pentru extindere de la 4 metri la 10,80 metri pentru linia secundară. Linia principală va fi făcută de C.F.R.

Dl primar dă citire adresei d-lui Ioan Mititean, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24872/24.03.2020 prin care solicită numirea celor două cămine culturale din localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu, precum și școala de la Valea Spinului să fie numite astfel: Otilia Gorănescu pentru căminul cultural din Liviu Rebreanu, Vladimir Iațcu- pentru căminul cultural din Lușca și Anton Crăciun- pentru școala Valea Spinului.

Dl consilier local Boțan Ioan face mențiunea că dl Vladimir Iațcu a fost învățător în cartierul Liviu Rebreanu, iar nu în cartierul Lușca.

Se apreciază în acest caz că ar fi fost o eroare.

Pentru școala de la Valea Spinului se menționează că este necesar avizul de la Ministerul Educației.

Se concluzionează ca aceste propuneri să fie analizate la un termen ulterior date fiind problemele actuale ale comunității.

Dl primar informează consiliului local despre raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată pe semestrul II al anului 2019.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Șofroni Adela                                                              Șoldea Vasile