PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 30.04.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Dat fiind contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și dispozițiile art. 1 din Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României care statuează că ”Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de urgență pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,” desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Mircea Romocea, președintele de ședință, dl. consilier local Rogozan Florin, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile, consilier juridic Buta Roxana, din cadrul Compartimentului Juridic și dl Dan Brisiuc, pentru asigurarea suportului informatic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skype”.

Astfel, la ședință au participat 16 consilieri, lipsind dl. consilier Oltean Dorel.     

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Rogozan Florin.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, nr. 9269/28.04.2011,  încheiat între Orașul Năsăud și Vlad Ana-Maria, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, ap. 1

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2020

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai, anul 2020

Inițiator: Primarulorașului Năsăud, Mircea Romocea  

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construirea magazinului Penny Market și Carmangerie, parcări auto, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, stâlp publicitare, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier, în orașul Năsăud

Inițiator: Primarulorașului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ,,Construirea unui bloc de locuințe in regim de înălțime P+2E ”, în orașul Năsăud

Inițiator: Primarulorașului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2020 și aprobarea virărilor de credite între capitole bugetare necesare acoperirii cheltuielilor în  combaterea epidemiei cu  virusul SARS Cov-2

Inițiator: Primarulorașului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.75 din 29.08.2018 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE” din U.A.T. Orașul Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente” precum și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți se suplimentează ordinea de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea distribuirii gratuite a unui număr de 20.000 de măști de protecție, pentru locuitorii din orașul Năsăud, localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS- coV-2

Inițiator: Primarulorașului Năsăud, Mircea Romocea

         Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, nr. 9269/28.04.2011,  încheiat între Orașul Năsăud și Vlad Ana-Maria, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, ap. 1                          

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2020 

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai, anul 2020                 

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construirea magazinului Penny Market și Carmangerie, parcări auto, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, stâlp publicitare, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier, în orașul Năsăud                                                                                          

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ,,Construirea unui bloc de locuințe in regim de înălțime P+2E ”, în orașul Năsăud

Dna consilier local Buhai Mihaela întreabă care este zona de construire a acestui bloc.

Dl. primar explică faptul că este vorba despre zona din spatele Casei de Cultură, în apropierea stației de salvare.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2020 și aprobarea virărilor de credite între capitole bugetare necesare acoperirii cheltuielilor în  combaterea epidemiei cu  virusul SARS Cov-2                            

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

7. Proiect de hotărârepentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.75 din 29.08.2018 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE” din U.A.T. Orașul Năsăud 

Dl. primar explică faptul că este vorba despre 3 elemente pentru care au survenit modificări, respectiv- clădirea centralei termice, sistemul de supraveghere și chioșcul alimentar.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

 „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud și a infrastructurii urbane adiacente” precum și a cheltuielilor legate de proiect

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea distribuirii gratuite a unui număr de 20.000 de măști de protecție, pentru locuitorii din orașul Năsăud, localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS- coV-2

Dl. primar precizează faptul că măștile se achiziționează la prețul de 1,72 lei +TVA/masca, rezultând 2,02 lei/mască. Scopul este acela de a veni în sprijinul cetățenilor aplicându-se repartizarea echilibrată a acestora atât la case cât și la apartamentele de blocuri.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Rogozan Florin                                                           Șoldea Vasile