PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30.03.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Dat fiind contextul actual și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și dispozițiile art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență care statuează că pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct dintre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, în sala de ședințe au fost prezenți președintele de ședință, dl. consilier local Pop Ionel, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile, consilier juridic Buta Roxana, din cadrul Compartimentului Juridic și dl Dan Brisiuc, pentru asigurarea suportului informatic. Inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Mircea Romocea și  membrii Consiliului Local prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skipe”.

Astfel, inițial au participat 16 consilieri, lipsind dl. consilier Oltean Dorel. În timpul dezbaterii celui de-al treilea proiect de hotărâre, se alătură grupului de ședință și dl. Oltean Dorel.

Mai participă la ședință dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dl. Leahu Vasile din cadrul Compartimentului Urbanism și dna. Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, monitorizarea procedurilor administrative.

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Pop Ionel.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

 

1.Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului/ acordului administratorului drumului/avizului de execuție a lucrărilor de intervenție în regim de urgență a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând domeniului public și privat al orașului Năsăud și care afectează structura căilor de comunicație rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării încărcăturii optime de animale pe hectar de pășune alpină și de șes prevăzută în contractele de concesiune/închiriere conform amenajamentelor pastorale

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3.Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor prezenți se suplimentează ordinea de zi cu încă patru proiecte de hotărâri, respectiv:

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a Devizului General  şi a principalilor indicatori tehnico-economici, aferenți proiectului “Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2020 și utilizarea rezervei bugetare pentru cheltuieli legate de combaterea epidemiei cu Covid-19

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6.Proiect de hotărâre privind aprobare solicitării de sprijin financiar Guvernului României cu destinație cheltuieli urgente pentru Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în contextul epidemiei cu noul coronavirus (Covid-19)

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului/ acordului administratorului drumului/avizului de execuție a lucrărilor de intervenție în regim de urgență a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe proprietățile aparținând domeniului public și privat al orașului Năsăud și care afectează structura căilor de comunicație rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport, precum și spațiilor verzi                                                                                            

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării încărcăturii optime de animale pe hectar de pășune alpină și de șes prevăzută în contractele de concesiune/închiriere conform amenajamentelor pastorale

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2020                              

   Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), a Devizului General  şi a principalilor indicatori tehnico-economici, aferenți proiectului “Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”                                

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru ” 17 voturi

„împotrivă” o voturi

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2020 și utilizarea rezervei bugetare pentru cheltuieli legate de combaterea epidemiei cu Covid-19

Dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil face următoarele precizări: ” Este necesară rectificarea bugetară pentru suplimentarea pe două paliere pentru combaterea epidemiei cu Codiv-19. 285.000 lei în total pentru spital din care 120.000 lei au fost retrași de la Casa de Cultură ce aveau destinație Zilele orașului, iar 165.000 lei sunt donațiile încasate până vineri, inclusiv. Al doilea palier- utilizarea sumei de 50.000 lei -rezerva bugetară, tot pentru combaterea epidemiei- cheltuieli ce le va face unitatea administrativ-teritorială cu dezinfecție, deratizare și tot ce se impune prin ordonanțe militare.”  

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:            

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

6.Proiect de hotărâre privind aprobare solicitării de sprijin financiar Guvernului României cu destinație cheltuieli urgente pentru Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud în contextul epidemiei cu noul coronavirus (Covid-19)

Dl. viceprimar Vlașin Dorin dorește să menționeze faptul că din cunoștințele domniei sale, o astfel de solicitare a fost transmisă și de către Instituția prefectului pentru toate spitalele din județ. De asemenea, apreciază că era suficientă o adresă transmisă, nefiind necesară o hotărâre a Consiliului local.

Dl. primar apreciază că este benefică inițiativa Instituției Prefectului. De asemenea, precizează și faptul că în opinia domniei sale  aceasta este o atribuție a legislativului comunității. Aceasta este o situație deosebită, echivalentă cu o situație de dezastru/de război. Solicitarea are la bază o fundamentare a managerului spitalului orășenesc.

  Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, amendamente, obiecții, se supune aprobării:            

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:           

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

8.Diverse

Dl primar prezintă raportul primarului nr. 23909/09.03.2020 privind starea economico-socială și de mediu a orașului Năsăud, pentru anul 2019.  

Dna consilier local Bidică Emilia menționează că a identificat o asociație din America, care dorește să doneze bani pentru aparatură medicală pentru spitalul orășenesc. În acest scop, solicită punerea la dispoziție a listei cu echipamentele medicale necesare spitalului.

Dl primar face apel către toți membrii Consiliului Local Năsăud să încerce identificarea de O.N.G.-uri/ asociații/ persoane juridice/persoane fizice care pot veni în sprijinul persoanelor singure, neajutorate pentru achiziționarea de alimente sau materiale pentru dezinfectare. Sunt 52 de persoane în vârstă, singure. Dl. primar face mențiune cu această ocazie despre faptul că afară de domnia sa și fondul de solidaritate din cadrul Primăriei orașului Năsăud, au mai făcut donații si dl. Ungur Călin și dl. Fetti Silviu.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Pop Ionel                                                              Șoldea Vasile