PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25.03.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Dat fiind contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și dispozițiile art. 50 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență care statuează că pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct dintre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, în sala de ședințe au fost prezenți inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Mircea Romocea, președintele de ședință, dl. consilier local Pop Ionel, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile, consilier juridic Buta Roxana, din cadrul Compartimentului Juridic și dl Dan Brisiuc, pentru asigurarea suportului informatic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skipe”.

Astfel, inițial au participat 15 consilieri, lipsind dl. consilier Boțan Ioan și dl. consilier Oltean Dorel. În timpul dezbaterii celui de-al doilea proiect de hotărâre, se alătură grupului de ședință și dl Oltean Dorel. După exercitarea dreptului la vot la al doilea proiect de hotărâre, se alătură și dl. consilier Boțan Ioan.

     

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Pop Ionel.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

 

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărârepentru modificarea și completarea anexei la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 73/31.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului Năsăud                                                                                                                                                                                       

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre pentru atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Năsăud a extinderii construcției „Clădire Liceul Economic Năsăud”, înscrisă în CF nr. 25466 Năsăud, nr. cad. 25466, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărârepentru modificarea și completarea anexei la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 73/31.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Orașului Năsăud

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

 

2. Proiect de hotărârepentru atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Năsăud a extinderii construcției „Clădire Liceul Economic Năsăud”, înscrisă în CF nr. 25466 Năsăud, nr. cad. 25466, aparținând orașului Năsăud, domeniul public

Dl. primar explică faptul că este vorba despre cele două anexe ale clădirii Liceului Economic în vederea derulării proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic”. Anexa din clădirea în care este instalată centrala termică și respectiv clădirea dinspre bulevard, zona de protocol a liceului.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

 

Diverse

Dl consilier local Pop Ionel întreabă pe dl. primar dacă are cunoștință despre nr. de persoane infectate cu coronavirus în orașul Năsăud.

Dl primar răspunde că este confirmat cazul unul tânăr de 32 de ani din orașul Năsăud identificat în urmă cu o săptămână. Cu o zi în urmă și fratele acestuia, în vârstă de 19 ani a fost internat în spital la Cluj-Napoca și o doamnă din Salva în vârstă de 51 de ani. Cu această ocazie, dl. primar menționează și faptul că este importantă solidaritatea pentru colectarea sumelor în vederea sprijinirii spitalului orășenesc, sume de care autoritatea publică și nici spitalul nu dispun. Este vorba despre 1.500.000 lei pentru dotarea cu ventilatoare mecanice, defibrilatoare și echipamente constând în măști, mănuși, combinezoane, etc.

Dna. consilier local Șofroni Adela întreabă dacă sunt avute în vedere persoanele vârstnice în această perioadă. Dacă sunt sprijinite.

Dl primar răspunde afirmativ la această întrebare precizând că există o listă cu un nr. de 52 de persoane în vârstă și cazuri sociale/persoane neajutorate. De asemenea, menționează că se anunță zilnic despre aceste persoane și despre persoanele izolate printr-o colaborare permanentă cu Poliția, ISU și dl. prefect. Se încearcă venirea în sprijin prin Direcția de Asistență Socială. Astăzi au fost distribuite și primele pachete.

Dl. primar mai precizează că sunt binevenite orice donații și sprijin pentru persoanele singure și neajutorate.

Dl. primar precizează intenția de a iniția un proiect de hotărâre prin care să se solicite sprijin financiar guvernului pentru dotarea spitalului orășenesc.

Dna. consilier local Bidică Emilia precizează că oferă consiliere psihologică pentru persoanele aflate în criză atât spitalului cât și cadrelor medicale printr-un program național.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Pop Ionel                                                            Șoldea Vasile