PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 20.12.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier local Moldovan Adriana.

La ședință mai participă: dna Soare Carmen și dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, dl Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dl Tupcil Florin, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil.

Mai sunt prezenți reprezentanții Colegiului Național ”George Coșbuc”, Liceul Tehnologic Economic Năsăud, Liceul Silvic  Năsăud, și Școala generală ”Mihai Eminescu” care prezintă rapoartele de activitate ale unităților școlare.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 95/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei suprafețe de teren de 40 mp, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 25828 Năsăud, nr. top. 1679/1/2, necesară pentru lărgirea străzii Găgi din orașul Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7.Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Năsăud, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 75/2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Diverse.

 

Cu acordul unanim al consilierilor prezenți se suplimentează ordinea de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului “Reamenajare Fântână arteziană situată în Parcul Central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, la finalizarea investiției.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud  nr. 95/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud, pe anul 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna ianuarie 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2020

Dl primar face mențiunea că impozitele și taxele nu s-au mărit pentru anul 2020, acestea fiind ajustate doar în conformitate cu prevederile legale.

Dl Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe face o succintă prezentare asupra situației impozitelor și taxelor locale făcând mențiunea că nu există modificări substanțiale. Apreciază că un element mai important și de referință este rata inflației de care suntem obligați să ținem cont, respectiv 4,6%. Această rată a inflației, așa cum preciza și dl primar, se aplică obligatoriu, motiv pentru care în urma aplicării pot rezulta unele modificări ale impozitelor sau taxelor.

Dl Marica Marius propune următorul amendament: ”La articolul 2- impozitul pe clădiri- proprietate persoane juridice- reducerea cotei de la 1,6% la 1,3%.”

Dl consilier Marica Marius menționează că propune acest amendament întrucât pentru persoana fizică procentul este de 1,3% și apreciază că este necesar ca și persoanele juridice să aibă același procent pentru a preveni trecerea de la persoană fizică la persoană juridică sau invers.

De asemenea, menționează dl consilier, sunt persoane juridice în orașul Năsăud care nu se descurcă foarte bine.

Dl Oltean Dorel solicită d-lui Stoian Gheorghe să explice în procente din bugetul orașului cheltuielile primăriei. Menționează că dorește să cunoască aceste aspecte înainte de votarea amendamentului pentru a înțelege ce pierderi ar aduce bugetului scăderea acestor taxe și de unde s-ar putea atenua acestea.

Dl Magdea Cornel dorește să răspundă în parte la această întrebare precizând că între cota de 1,3 și 1,6 ar presupune un deficit în ceea ce privește încasarea impozitelor și taxelor de 305.764 lei.

Dl primar dorește să amintească de situația traversată în urmă cu aproximativ o lună jumătate- două când am beneficiat de rectificarea bugetară aflându-ne inițial într- o situație delicată.

Dl Stoian Gheorghe precizează că din bugetul orașului 29,51% presupun cheltuielile de personal, 12, 57% reprezintă asistența socială, 26,58% cheltuielile cu bunuri și servicii și investițiile aproximativ 30%.

Dl Stoian Gheorghe mai menționează că apreciază că este o distribuție echilibrată a surselor bugetului local deoarece ca și exemplu- la bunuri și servicii, din 6.906.000 execuție- 1.500.000 reprezintă salubrizarea orașului, circa 1.000.000 lei sunt reparațiile străzi, care nu pot fi evitate. Sunt multe cofinanțări care trebuie asigurate.

Dl Oltean Dorel precizează că desfășoară activitate în domeniul privat de 30 de ani și dorește să știe cum l-a ajutat concret în activitate administrația locală.

Dl Stoian Gheorghe răspunde că în mod indirect a fost ajutat cu o infrastructură mai bună, iluminat public mai bun, serviciu de salubrizare mai bun, investiții în școli. Resursele bugetare odată virate la bugetul local se depersonalizează. Nu se merge pe principiul persoana X a plătit X sumă și trebuie să i se întoarcă în mod direct suma.

Dl primar dorește să adauge faptul că există cofinanțările și trebuie plătită o parte consistentă în investițiile care le avem în derulare/ implementare, acestea au fost actualizate, sumele se suporta aproape integral din bugetul local. Toate proiectele care au fost actualizate, diferențele de sume trebuie suportate de la bugetul local, iar în situația în care se mai reduce, am putea ajunge într-o situație de impas.

Dl consilier Rogozan Florin apreciază că are dreptate dl Stoian Gheorghe cu privire la faptul că reducerile de taxe se fac doar în perioadă de criză, însă trebuie să se gândim la varianta în care câteva firme se relochează în alte orașe/comune/sate unde taxele sau impozitele sunt mai mici.

Dl primar mai precizează o dată că nu trebuie ignorate proiectele în derulare pentru a nu fi în postura de a nu putea asigura cofinanțarea. Conform Ordonanței, sumele trebuie actualizate. Pentru diferențele care rezultă, plata se face de la bugetul local.

Dl Tomi Iacob dorește să menționeze referitor la impozitul agricol faptul că în evidențele primăriei este o anumită suprafață cuprinsă în impozitul agricol. În suprafața  U.A.T. –ului Năsăud este o altă suprafață. Diferența este destul de mare. Pentru o parte din suprafața orașului Năsăud existentă, nu se plătește impozit agricol întrucât nu se cunoaște proprietarul sau sunt suprafețe rămase în afară. Apreciază că singura rezolvare pentru această situație este inițierea de cadastru.

Se supune la vot amendamentul propus de către dl. Marica Marius.

„pentru” 8 voturi (Marica Marius, Vlașin Dorin, Rogozan Florin, Bodea Marius, Maghiar Marius, Vâju Steluța, Oltean Dorel, Fetti Silviu);

„împotrivă”  8 voturi (Șofroni Adela, Buhai Mihaela, Bidică Emilia, Boțan Ioan, Timoce Călin, Pop Ionel. Cârcu Andrei, Tomi Iacob);

„abțineri”    0 voturi;

Amendament neadoptat.

Proiectul de hotărâre în forma inițială se supune aprobării:

„pentru”    8 voturi (Șofroni Adela, Buhai Mihaela, Bidică Emilia, Boțan Ioan, Timoce Călin, Pop Ionel. Cârcu Andrei, Tomi Iacob);

„împotrivă”  8 voturi (Marica Marius, Vlașin Dorin, Rogozan Florin, Bodea Marius, Maghiar Marius, Vâju Steluța, Oltean Dorel, Fetti Silviu);

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre neadoptat.

5. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unei suprafețe de teren de 40 mp, identificată din imobilul înscris în C.F. nr. 25828 Năsăud, nr. top. 1679/1/2, necesară pentru lărgirea străzii Găgi din orașul Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul IV, anul 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, amendamente, obiecții, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Orașului Năsăud, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 75/2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent  proiectului “Reamenajare Fântână arteziană situată în Parcul Central al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, la finalizarea investiției.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Diverse.

Dl. primar prezintă adresa S.C. Local SERV Năsăud S.R.L. nr. 168/18.12.2019 înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 42618/20.12.2019 prin care se solicită aprobarea modificării contractului de muncă al administratorului societății privind modificarea timpului de muncă de la 2 ore la 8 ore și majorarea salariului de încadrare de la 1150 lei la 3000 lei, în limita posibilităților societății.

Consilierii locali prezenți își exprimă acordul pentru soluționarea favorabilă a acestei cereri.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Marica Marius                                                               Șoldea Vasile