PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 09.12.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Marica Marius.

La ședință mai participă dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil și dl Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții publice.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud, pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor -sud din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud, pe anul 2019

Dl primar informează că în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre aduce următoarele modificări: la partea de venituri se completează cu două noi rectificări, respectiv Cod 480101 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent FEADR- prevederi bugetare 2019, suma de 2717 mii lei, influența  -209 mii lei, iar bugetul rectificat 2508 mii lei. Tot la partea de venituri se mai completează cu Cod 480102 Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior FEADR- prevederi bugetare 2019, 0 mii lei, influența  +209 mii lei, iar bugetul rectificat 209 mii lei.

La partea de cheltuieli- Cap. 84.02.03.03 străzi ch bunuri și servicii se modifică astfel:  bugetul aprobat 1841 mii lei, influența +60, iar bugetul rectificat 1901 mii lei.

Tot aici se adaugă un nou capitol, respectiv Cap 67.02.03.07 Casa de cultură, buget aprobat 310 mii lei, influența +15 mii lei, iar bugetul rectificat 325 mii lei.

În ceea ce privește Bugetul Instituțiilor Publice finanțate din venituri proprii și subvenții, pe anul 2019 care se diminuează cu -1563, la total buget se modifică astfel: Total buget- influența -1563 mii lei, iar bugetul rectificat 29868 mii lei, Cod 43.10.02. subvenții pentru instituții publice- influența +49 mii lei, iar bugetul rectificat 359 mii lei.

La partea de cheltuieli a bugetului Instituțiilor Publice finanțate, acesta se diminuează cu – 1563 mii lei, respectiv total buget- influența -1563 mii lei, iar bugetul rectificat 31099 mii lei. La capitolul Cap 67.10.03.07 Casa de cultură- influența +49 mii lei, iar bugetul rectificat 425 mii lei,

Totodată, la Cap 66.10.02.06 Spitale generale, se rectifică eroarea de calcul, bugetul rectificat fiind  29315 mii lei.

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil face o scurtă prezentare a necesității rectificării bugetului local pe anul 2019 precizând următoarele: ”  scopul rectificării bugetare este pe de o parte Ordonanța Guvernului României nr. 71/2019 privind rectificarea bugetară de stat, iar pe de altă parte identificarea unor venituri suplimentare la bugetul local astfel încât au putut fi prognozate pentru a le putea cheltui. În  Ordonanța Guvernului României nr. 71/2019 s-au diminuat sumele pentru cerințe educaționale speciale cu 28 mii lei- sume necheltuite de instituțiile de învățământ, iar diferența a fost suplimentată la venituri proprii 127 mii. Au fost repartizate pe capitole unde au fost necesități, iar față de proiectul transmis fără modificările făcute de inițiator, apar două mici modificări. Astfel: la partea de venituri sunt doi indicatori de venituri din fonduri externe nerambursabile care au fost regularizate între ele. Acestea nu influențează creșterea. 209 mii sunt încasări din anii precedenți. La cheltuieli la străzi avem o suplimentare pe proiectul inițial de 75 mii lei, acum va fi doar 60 mii lei pentru că între timp a apărut o ofertă pentru spectacol de Crăciun pentru copii de 15 mii lei si s-au alocat banii la Casa de Cultură. Din virările de credite s-au suplimentat 34 mii lei la Casa de cultură, s-au diminuat cheltuielile la bugetul local, astfel încât suplimentarea totală la Casa de cultură va fi de 49 mii lei. La celelalte suplimentări s-au mai alocat 52 mii lei pentru achiziționarea unei autoutilitare tip dubă, cea existentă nemaifuncționând așa încât nu s-a mai putut obține I.T.P. ul pentru aceasta.”

Dl primar mai completează cu precizările următoare: ”A fost necesară suplimentarea cu cei 15 mii întrucât la solicitarea cetățenilor am considerat că se impune și un spectacol pentru copii de la 2-7 ani și de la 7-14 ani, iar în data de 19-20 decembrie se va organiza Târgul de Crăciun de către Casa de Cultură și respectiv CNIPT cu sprijinul primăriei. În cele două zile vor fi evenimente culturale, iar vineri, in data de 20.12.2019, la ora 16.30. am luat legătura cu o agenție care prestează servicii de acest tip- spectacole pentru copii, Golden Party se numește, va fi 1 oră și 30 de minute și am reușit să îi convingem de la suma de 19 mii lei, la suma de 15 mii lei. De la ora 20.00 va fi spectacol cu colinde Ștefan Hrușcă. Pentru aceasta s-a suplimentat suma pentru Casa de cultură. Spectacolul se va desfășura în aer liber având în vedere că este loc pentru mai multe persoane față de Casa de cultură.”

Modificările sunt însușite sub forma unui amendament de către dl consilier local Boțan Ioan. Amendamentul este supus votării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Amendament adoptat.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre modificat conform amendamentului se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor -sud din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Dl. primar îi solicită d-lui Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții publice să comunice suma totală a proiectului de execuție.

Dl Catarig Sorin răspunde că suma totală este de 966 mii lei, respectiv 24 mii pentru proiectare lei fără TVA.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Marica Marius                                                            Șoldea Vasile