PROCES VERBAL

Încheiat azi, 15.11.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Bodea Marius.;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Maghiar Marius.

La ședință mai participă dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 553 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată la intrarea în incinta stadionului orașului Năsăud, înscrisă în C.F. nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâreprivind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 107/2019 privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 12033/01.06.2010, având ca obiect închirierea suprafeței de teren de 60,00 mp., situat în orașul Năsăud, str. Piața Nouă, nr. 3, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 103/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A și str. Bistriței bl. D2

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 553 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată la intrarea în incinta stadionului orașului Năsăud, înscrisă în C.F. nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâreprivind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 107/2019 privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 12033/01.06.2010, având ca obiect închirierea suprafeței de teren de 60,00 mp., situat în orașul Năsăud, str. Piața Nouă, nr. 3, jud. Bistrița-Năsăud

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 103/2019 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A și str. Bistriței bl. D2

Nu  sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Maghiar Marius                                                            Șoldea Vasile