PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.10.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15;

Absenți: Maghiar Marius, Marica Marius;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Fetti Silviu.

La ședință mai participă și dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2019

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil face o scurta prezentare referitoare la necesitatea rectificării bugetare menționând că scopul acestei rectificări este alocarea de la guvern a sumei de 3.735.000 lei prin Hotărârea Guvernului nr. 792/2019, practic suma care trebuia repartizată în urma Ordonanței 12/2019. Orașul Năsăud a avut o fundamentare de 4.261.000 lei și s-au alocat 3.735.000 lei. Din acestea se suplimentează bugetul cu 3.151.000 lei încât s-a redus unele venituri  unde gradul de realizare a fost mai scăzut, astfel încât să se facă bine închiderea la finalul anului, iar la cheltuieli s-a reușit în mare parte acoperirea tuturor necesităților. S-au alocat bani pentru asistență socială în caz de invaliditate, la salubrizare, la străzi și toate capitolele unde au fost necesare. La investiții s-a alocat cea mai mare sumă, 1.298.000 lei- parcarea dintre blocuri, 145.000.000 lei se suplimentează creditele la  modernizare străzi unde au apărut niște lucrări suplimentare, iar în rest, cheltuieli cu bunuri și servicii utilizabile. De asemenea, s-au alocat la școli- Liceul Economic- 36.000 lei pentru repararea șarpantei, iar la Școala gimnazială 29.000 lei din care 21.000 lei pentru realizarea acelor plase de protecție între scări și 8000 lei pentru ridicarea capacelor de cămine din curtea interioară pentru a evita producerea accidentărilor.

Mai detaliat, menționează dl Stoian Gheorghe, au fost alocări la reparații străzi cu mixtură asfaltică, asistenți personali 127.000 lei, indemnizații 288.000 lei, stâlpi ornamentali, salubrizare- achitare a tot ce este restanță până la finalul anului. Se vor cumpăra 150 tone de asfalt pentru reparații în cartierul de blocuri și circa 110 lămpi de iluminat public pentru a înlocui în Cart Lușca și Liviu Rebreanu.

Dna. consilier local Bidică Emilia propune următorul amendament: ”Diminuarea sumelor alocate la capitolul ”Străzi”  cu 45.000 lei și suplimentarea cu aceeași sumă la capitolul ”Învățământ” pentru reabilitarea sistemului video pentru supraveghere la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”.

Dl consilier Oltean Dorel întreabă dacă anul se închide fără probleme și dacă lucrările pentru parcări se demarează anul acesta.

I se răspunde afirmativ și se mai menționează de către dl Stoian Gheorghe că suntem în faza de deschidere a ofertelor, săptămâna aceasta se va finaliza probabil procedura și săptămâna viitoare se va semna contractul.

Dl consilier Oltean Dorel mai întreabă și despre lămpile din cartierul Lușca și Liviu Rebreanu.

Dl Stoian Gheorghe răspunde că săptămâna aceasta se vor achiziționa și urmează ca un nr. de circa 110 să fie montate în Cart.Lușca și un nr. de 45 în Cart. Liviu Rebreanu.

Dl consilier Rogozan Florin întreabă dacă nu pot aloca bani de acolo pentru drumul de Lușca.

Dl primar răspunde că acolo s-a alocat suma integrală.

Dl președinte supune la vot amendamentul propus de către dna. consilier Bidică Emilia:

„ pentru” 15 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente. Se supune aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat:

„ pentru” 15 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

         Fetti Silviu                                                            Șoldea Vasile