PROCES VERBAL

Încheiat azi, 30.09.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: dna. Moldovan Adriana, dl. Maghiar Marius, dl. Oltean Dorel.

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Cârcu Andrei.

La ședință mai participă: dna. Lăpușneanu Ioana din cadrul Biroului Impozite și taxe, dna. Bârlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență socială, Năsăud, dl. Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții publice și dna Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărârepentru completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 62/27.06.2019 privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Năsăud pentru perioada 2019-2024

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a principalilor indicatori tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor -sud din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă un  proiect de hotărâre, respectiv:

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C încheiat între Orașul Năsăud prin Consiliul Local și Vieru Ștefania-Maria

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 62/27.06.2019 privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Năsăud pentru perioada 2019-2024

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna octombrie 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit și a principalilor indicatori tehnico economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare auto în cartierul de blocuri Grănicerilor -sud din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Dl primar precizează că a solicitat proiectantului revizuirea cu mai multă atenție a acestei documentații tehnice pentru că s-a constatat după preluare, în cadrul verificărilor, faptul că la partea de iluminat public nocturn sumele erau foarte mari și era inclus și un atestat pentru lucrări ce țin de linia de înaltă tensiune. În urma  revizuirii, rezultatul a fost că a scăzut valoarea totală cu peste 90.000, aproape un miliard lei vechi.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2019

Dl primar menționează că schimbările survenite se referă la modificarea denumirilor unor funcții ca urmare a intrării în vigoare a Codului Administrativ, respectiv aceea de ”Secretar al orașului” devine ”Secretar general” , iar aceea de ”inspector achiziții publice”, devine ”consilier achiziții publice.”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C încheiat între Orașul Năsăud prin Consiliul Local și Vieru Ștefania-Maria

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

1. Diverse

Dl. consilier local Rogozan Florin întreabă în ce stadiu este drumul de la Lușca și drumurile de hotar/ agricole.

Dl primar răspunde că în baza ofertelor cerute a comandat documentația tehnică și s-a intrat în posesia acesteia vineri, 27.09.2019. Se are în vizor această investiție, această lucrare. Este foarte importantă. Rămâne doar a se vedea cum se va identifica sursa de finanțare întrucât de la Guvern s-au alocat sume doar pentru calamități produse de ape. Așadar această investiție nu va fi finanțată de la Guvern. Vom vedea la rectificarea bugetară ce sume vor fi alocate de către Guvern.

Cu privire la drumul agricol/de hotar, pe Valea Mintiului, se așteaptă ca proiectantul să dea dispoziție de șantier, însă problema este că acesta nu poate fi contactat. A fost notificată firma care a câștigat licitația și va mai notifica o dată întrucât nu a mai continuat cu lucrările în ultimele 6 săptămâni. Invocă faptul că se lucrează și pe strada Găgi și pe strada Avram Iancu. Pe strada din urmă menționată se instalează conducta de apă, așa încât nu se pot efectua lucrări și nu pot avea acces dar mai sunt celelalte (Drumul Prislopului, Valea Caselor, etc) pe care, din păcate, nu se întâmplă mare lucru ceea ce creează îngrijorare din acest punct de vedere. Se va efectua a treia notificare cu speranța că vor reacționa și vor respecta clauzele contractuale.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă există modificări de proiectare  pe Valea Mintiului.

Dl. primar răspunde că se impune ca dirigintele de șantier și responsabilul tehnic să propună îngustarea unui segment acolo.

Dl consilier local Boțan Ioan expune situația degradantă a școlii din Prislop, oferindu-se să doneze țiglele necesare pentru refacerea acoperișului.

Solicitarea este aceea de a desemna muncitori din cadrul instituției care să efectueze aceste tipuri de lucrări.

Dl primar își exprimă acordul în acest sens, încuviințând desemnarea acestor persoane într-un termen foarte scurt.

Dna. consilier Bidică Emilia de asemenea semnalează o problemă asemănătoare la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”.

Dl primar răspunde că dată fiind înălțimea clădirii, ar fi necesar ca aceste lucrări să fie efectuate de persoane calificate în acest sens. Dna consilier Bidică Emilia este îndrumată să solicite oferte pentru aceste lucrări unei firme pentru reparații și să le aducă la cunoștință în vederea acceptării celei mai potrivite.

Dna. consilier local Vîju Steluța solicită sprijinirea în întâmpinarea și desfășurarea unor activități pentru elevii programului Erasmus care vor veni în orașul Năsăud în termen scurt.

Dl primar își exprimă acordul pentru sprijinirea în acest demers.

Cu această ocazie, dl primar, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Colegiului Național ”G. Coșbuc” solicită transmiterea corectă către membrii acestuia a informațiilor și nu eronat, așa cum s-a întâmplat într-una dintre ședințele consiliului.

Așadar dl primar menționează faptul că la festivitatea de deschidere a școlii a făcut afirmația că se va încerca o temă de proiectare privind reabilitarea, dotarea și modernizarea  Colegiului Național ”G. Coșbuc”. Asta însemnă identificarea sursei financiare, mai ales că sunt promisiuni de la ADR Nord-Vest că există șansa de a recupera acești bani, ulterior identificarea unei surse financiare pentru efectuarea D.A.L.I., S.F și P.T de așa natură încât în următorul exercițiu financiar care va fi probabil din anul 2021/2027 să existe documentația pregătită pentru a o depune pentru finanțare. Așadar nu s-a afirmat că se vor efectua în ziua următoare. Nu există această posibilitate.

Legat de proiectul de reabilitare, dotare și modernizare a Școlii Gimnaziale ” M. Eminescu” și a infrastructurii adiacente, un proiect de aproape 5 milioane de euro este depus. Încărcătura este foarte mare. Din discuțiile avute cu importanți factori de decizie rezultă că există șanse de cel puțin 50% să nu se utilizeze toate resursele financiare pe toate axele de finanțare și la final, acolo unde este încărcătura mare să se transfere aceste sume. Dl primar menționează că rămâne optimist că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul acestui an sau începutul anului următor.

Dl primar adresează rugămintea ca aceste informații să ajungă în mod corect și nefrânte ca și conținut în fața membrilor Consiliului de Administrație al Colegiului Național ”G. Coșbuc”.

Legat de asfaltare, dl primar menționează că de această săptămână vor începe să lucreze. A fost nevoie de ridicarea capacelor de canal. Foarte greu s-a identificat, cu sprijinul Consiliului Județean, resursa financiară pentru finanțarea acelor capace. Greu s-a găsit și firma întrucât au fost puține firme care au dorit. Finanțarea o face Direcția Regională de  Drumuri și Poduri Cluj la insistența primăriei orașului întrucât acesta nu au fost cuprinse în proiectul de reabilitare a drumului național 17 C.

Dna consilier local Vîju Steluța, referitor la cele menționate cu privire la Consiliul de administrație al Colegiului Național ”G. Coșbuc” dorește să menționeze că nu a fost prezentă la acea ședință și apreciază că dl primar are dreptate. Chiar dacă aparțin unor partide politice diferite, menționează dna consilier local, nu poate să nu remarce că s-au împrejmuit școlile. Acest lucru nu s-a făcut atât de mulți ani. De asemenea, apreciază că nu ar trebui să existe implicare în bunul mers al școlilor după partidul politic de care se aparține. Dna consilier local dorește să îl felicite pe dl primar pentru cele realizate. Acele garduri nu au fost făcute la școli de 30 de ani.

Mai menționează faptul că este clar că un proiect de reabilitare capitală nu este un lucru care se discută de pe o zi pe alta. Faptul că a făcut afirmațiile mai sus menționate la festivitatea de deschidere a școlii față de părinți și profesori apreciază dna consilier că este un mare plus pentru că nu vorbește nimeni fără să vrea chiar să facă ceva. Așadar pentru acest lucru îi mulțumește d-lui primar. Este evident că o lucrare de 5 milioane de  euro nu se poate face de pe o zi pe alta, mai precizează dna. consilier local Vîju Steluța.

Dl primar îi mulțumește d-nei consilier local. Precizează faptul că înainte de toate, domnia sa este dascăl și singur scop este acela de a face ceva pentru acest oraș. Apreciază că singura modalitate de a dezvolta o comunitate o reprezintă investițiile. Dl primar mai precizează faptul că se încearcă efectuarea unor investiții cu eforturi, făcând totodată apel la consilierii prezenți pentru potențialul credit care va trebui accesat într-un viitor apropiat, strict în condițiile legii întrucât la proiectele existente de anvergura nu se poate  asigura cofinanțarea. Dl primar își exprimă bucuria pentru reușita de a semna contractul pentru creșterea mobilității urbane. Este vorba aici despre str. Comoarei unde mormintele vin în stradă cu tot cu zid de sprijin, str. Avram Iancu unde se realizează acum infrastructura la apă, str. Andrei Mureșanu care s-a reabilitat din bani de la bugetul local și care urmează să fie recuperați, str. Vasile Nașcu, str. Dumitru Vîrtic , str. Tudor Vladimirescu și str. Crișan.

S-a mai depus la Fondul de Dezvoltare și Investiții documentația tehnică pentru cele 4 străzi. Dacă se reușește asfaltarea celor 11 străzi este deosebit.

Dl primar mai precizează faptul că sunt aceste proiecte mari: reabilitare, modernizare Școala Gimnazială despre care s-a discutat mai devreme, eficientizarea energetică a clădirii spitalului, centrul de zi pentru persoane în vârstă, s-a semnat contractul pentru bunicii comunității. Sunt proiecte de investiții numeroase pentru oraș și care trebuie duse până la capăt. Pentru Complexul Sportiv Multifuncțional, dl viceprimar va intra în relaționare cu proiectantul. Documentația tehnică va intra în Consiliul Tehnico- economic și ulterior la guvern pentru adoptarea unei hotărâri de guvern în vederea finanțării.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează: Secretarul orașului

      Cârcu Andrei                                                               Șoldea Vasile