PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27.06.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: dl consilier Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Bodea Marius.

La ședință mai participă: dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului public și privat, dl Dan Constantin, din cadrul Biroului Zone verzi, dl Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism și dl. Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții publice.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare reactualizate pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 4.197 m”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare actualizate pentru obiectivul de investiție: Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 4/2011 privind aprobarea constituirii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, la nivelul orașului Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 27/2012 și Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/2012

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T Năsăud pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare reactualizate pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 4.197 m”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare actualizate pentru obiectivul de investiție: Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva ”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„ pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 4/2011 privind aprobarea constituirii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, la nivelul orașului Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 27/2012 și Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/2012

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T Năsăud pe anul 2019

Dl Stoian Gheorghe din cadrul Biroului Financiar contabil explică faptul că rectificarea se referă la sume alocate de către Ministerul Sănătății pentru investiții în aparatură medicală la spital. Singura destinație. 1.316.000  și cofinanțare din partea orașului Năsăud cu 150.000 din cei 200.000 care s-au dat în prima fază a bugetului. Cam aceasta este lista de aparatură: aparatură anestezie, lampă de operație, masă de operație, sistem endoscop, analizor de sânge, analizor automat de biochimie și hematologie. Cam asta este  toată suma, trebuie înscrisă în buget, urmând ca mâine să se semneze contractul de finanțare cu Direcția de Sănătate Publică.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Diverse

Dl primar prezintă adresa Asociației Împarte bucurie. ro, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 32085/27.06.2019 prin care solicită repartizarea cu titlu de folosință gratuită a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud în vederea dotării unei ”Camere senzoriale” pentru implementarea proiectului care se va baza pe stimularea senzorială a copiilor cu dificultăți de învățare și de integrare socială a copiilor cu autism sau sindrom Down.

Dl primar menționează că la spital nu s-a reușit identificarea unui spațiu suficient de mare pentru desfășurarea acestor activități în beneficiul copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Dna consilier local Vîju Steluța apreciază că este mai bine ca aceste activități să se desfășoare la școală, iar nu la spital. Dl. primar achiesează acestei păreri.

Consilierii locali prezenți exprimă un acord unanim pentru  repartizarea cu titlu de folosință gratuită a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” pentru implementarea acestui proiect.

Dl primar prezintă adresa Societății Intex S.A. Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 31941/25.06.2019 prin care solicită acordul de extindere a parcării existente cu încă 18 locuri în zona verde, conform documentației anexate, motivat de faptul că numărul parcului auto al angajaților de pe platforma Intex S.A. a crescut, iar parcările publice existente nu satisfac cerințele actuale.

Dl primar menționează faptul că în urma discuțiilor cu șeful Biroului Zone verzi, această suprafață nu ar fi în registrul zonelor verzi, că este în proprietatea Statului Român și  administrarea Primăriei Orașului Năsăud, însă nu este limpede situația juridică a acestui teren.

Dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, precizează că această suprafață se află pe lista din planul de urbanism al spatiilor verzi, iar terenul nu este în prezent în domeniul public, orașul având doar un drept de administrare.

Dl. primar mai menționează că trebuie avut în vedere că această societate are un număr de 400 de angajați, iar 40 de locuri de parcare, într-adevăr nu sunt suficiente.

Consilierii locali prezenți exprimă un acord de principiu pentru  extinderea parcării existente cu încă 18 locuri în zona verde după ce se va lămuri regimul juridic al acestei suprafețe.

Dl primar prezintă adresa doamnei Mihai Iftimia, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 31524/12.06.2019 prin care solicită aprobarea a 10 cubici de lemn necesar reparării adăpostului pentru animale pe muntele Izvorul Calului.

Consilierii locali prezenți exprimă un acord cu privire la acordarea unui volum de 10 m.c de lemn.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Preşedinte de şedinţă, 

          Secretar,

      Bodea Marius                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile