PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 06.06.2019, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți: Maghiar Marius, Cârcu Andrei, Oltean Dorel, Fetti Silviu, Timoce Călin;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Bodea Marius

La ședință este prezentă presa locală și invitați ai persoanelor propuse pentru conferirea titlului de cetățean de onoare.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, doamnei economist FLOAREA PLEȘ

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, domnului doctor, STAN IUGA NICOLAE

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, domnului prof. dr. ION ISTRATE

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 12v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, doamnei economist FLOAREA PLEȘ

Dl. consilier local Boțan Ioan prezintă Laudatio doamnei economist FLOAREA PLEȘ.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. primar îi mulțumește doamnei economist FLOAREA PLEȘ pentru activitatea desfășurată, o felicită și îi înmânează diploma în semn de prețuire și recunoștință pentru întreaga activitate depusă în slujba Țării Năsăudului.

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, domnului doctor, STAN IUGA NICOLAE

Dl. ing. Săplăcan Vasile prezintă Laudatio domnului doctor, STAN IUGA NICOLAE.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. primar îi mulțumește domnului doctor, STAN IUGA NICOLAE, îl felicită și îi înmânează diplomapentru implicarea și sprijinirea necondiționată a dezvoltării Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” din Năsăud și pentru numeroasele proiecte caritabile pe care le-a realizat de-a lungul carierei profesionale, pentru comunitatea năsăudeană.

3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, domnului prof. dr. ION ISTRATE

Dl. prof. dr. Ion Cristofor Filipaș prezintă Laudatio domnului prof. dr. ION ISTRATE.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. primar îi mulțumește domnului prof. dr. ION ISTRATE, îl felicită și îi înmânează diplomapentru întreaga activitate publicistică și de cercetare științifică pe care a realizat-o de-a lungul carierei de critic și istoric literar, dar și pentru promovarea istoriei și culturii Țării Năsăudului.

Fiecare dintre cetățenii de onoare cărora li s-a conferit titlul de „CETĂŢEAN DE ONOARE” au susținut un scurt discurs de mulțumiri și despre activitatea desfășurată.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Bodea Marius                                                          cons.jr. Soldea Vasile