PROCES VERBAL

Încheiat azi, 24.04.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: dna. consilier Moldovan Adriana;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Dl. consilier local Vlașin Dorin.

La ședință mai participă: dna. Cosma Someșan Dana și dna Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, dl Catarig Sorin și dna. Ceuca Olivia, din cadrul Compartimentului Achiziții publice, dna. Buhai Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea Deșeurilor, Mediu, dna. Marica Livia, din cadrul Compartimentului Comercial și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:             

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, L= 4.197 m”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 9269/28.04.2011 pentru suprafețele locative cu destinație de locuință ANL

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiție: „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița - Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ”, ediţia a XVIII-a, 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea termenului de prelungire a contractului de concesiune nr. 26317/14.05.2013 pentru pășunile montane si colinare, pentru o perioada de 3 ani

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea ajustării și modificării tarifelor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-Cadru de servicii nr. 21433/27.02.2017 încheiat între Orașul Năsăud și S.C. „Urbana” S.A.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă trei  proiecte de hotărâri, respectiv:

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2018 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Andrei Mureșanu, orașul Năsăud"

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11.   Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, L= 4.197 m”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere nr. 9269/28.04.2011 pentru suprafețele locative cu destinație de locuință ANL

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiție: „Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița - Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții “Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud“

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ”, ediţia a XVIII-a, 2019

Propunerile pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea comisiei de organizare a  “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” sunt :

- Dl. Consilier Timoce Călin ;

- Dl. Consilier Maghiar Marius ;

- Dna. Consilier Buhai Mihaela ;

În urma votului secret,  Dl. Consilier Timoce Călin a fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Maghiar Marius a fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Buhai Mihaela  a fost aleasă membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenului de prelungire a contractului de concesiune nr. 26317/14.05.2013 pentru pășunile montane si colinare, pentru o perioada de 3 ani

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării și modificării tarifelor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-Cadru de servicii nr. 21433/27.02.2017 încheiat între Orașul Năsăud și S.C. „Urbana” S.A.

Dl. consilier local Marica Marius întreabă de ce se numește ajustare dacă este vorba despre o majorare.

Dl primar răspunde că între Orașul Năsăud și S.C. Urbana a existat un litigiu. S-au solicitat efectuarea a două expertize, una de către Orașul Năsăud, iar cealaltă de către S.C. Urbana, în urma cărora au rezultat sume asemănătoare. Era vorba despre ajutarea prețurilor, exprimarea fiind deci una corectă în acest context. Expertiza s-a efectuat pentru a înțelege dacă există o fundamentare legală și temeinică pentru această solicitare  de ajustare și modificare la acest moment.

Din cele două expertize au rezultat cam aceleași sume și s-a căzut de acord asupra efectuării unei tranzacții între părți.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai suntamendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai suntamendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2018 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Andrei Mureșanu, orașul Năsăud" 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai suntamendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai suntamendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Diverse

Domnișoara Pop Raluca, din cadrul Compartimentului Juridic prezintă următoarele:

”Așa cum am arătat la ședința din data de 28.02.2019, în urma avizului Consiliului Local Năsăud, s-a încheiat un contract cu expertul contabil dl. Zoltan Sztankovsky care a efectuat pentru Orașul Năsăud expertiza financiar-contabilă în vederea stabilirii temeiniciei cererii de ajustare și modificare a tarifelor de salubrizare emisă de către SC Urbana SA.

În dosarul nr. 1163/112/2018 aflat pe rolul Trib. B-N expertul judiciar a efectuat o expertiză financiar-contabilă prin care a stabilit că cererea prestatorului este întemeiată și analizând memoriile justificative atașate a concluzionat că ajustarea și modificarea tarifelor este corect calculată și motivată de SC Urbana SA.

Domnul expert Zoltan Sztankovsky, a stabilit următoarele:

- Orașul Năsăud nu datorează nicio sumă de bani pentru lunile ian. – feb. 2018, tarifele rămânând cele prevăzute în Acordul cadru nr. 21433 din 27.02.2017;

- fișele de fundamentare se încadrează în prevederile Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; H.G. nr. 846/2017 și H.G. nr. 937/2018ce stabilesc majorarea salariului minim pe economie;

- procentul de majorare este mai mic decât cel avut în vedere de către SC Urbana SA, astfel că a procedat la calcularea tarifelor ajustate și modificate.

Prin urmare, față de solicitările prestatorului SC Urbana SA ce fac obiectul dosarelor nr. 1163/112/2018 și nr. 394/112/2019 aflate pe rolul Trib. B-N, expertul Zoltan Sz. a concluzionat că:

- pentru lunile ianuarie și februarie din anul 2018 Orașul Năsăud nu are de achitat nicio diferență;

- pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018 Orașul Năsăud are de achitat suma de 35.240 lei, față de suma solicitată de prestator în cuantum de 42.958 lei, rezultând o diferență de 5.578 lei (7.718 lei dacă includem lunile ianuarie și februarie);

- pentru perioada 01.01.2019-28.02.2019 Orașul Năsăud are de achitat suma de 20.879 lei față de suma solicitată de prestator în cuantum de 21.399 lei;

Chestiuni cu care a fost de acord SC Urbana SA, în urma discuțiilor avute cu ei, fapt pentru care s-a convenit că se poate încheia o TRANZACȚIE prin care Orașul Năsăud plătește diferența de tarife aferente perioadei: 01.03.2018-23.04.2019, conform coeficienților stabiliți de expertul nostru. Tot în această tranzacție, părțile vor conveni compensarea cheltuielilor de judecată suportate de ambele părți.”

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă majorarea/ajustarea solicitată se datora salariului minim și dacă se plătesc cheltuieli de judecată.

Domnișoara consilier juridic îi răspunde afirmativ la această întrebare și mai precizează că aceste cheltuieli de judecată se plătesc în parte de către orașul Năsăud.

Consilierii locali prezenți își exprimă acordul în unanimitate pentru efectuarea tranzacției.

Dl consilier local Marica Marius întreabă de ce tomograful de la spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud nu este încă folosit.

Dl primar răspunde că mai sunt necesare obținerea unor avize pentru punerea în funcțiune a acestuia.

Dna. Vîju Steluța dorește să menționeze că din punctul de vedere al domniei sale, la Spitalul orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud schimbările sunt în bine.

Dl consilier local Boțan Ioan de asemenea, precizează că în urma evaluării efectuate asupra activității managerului spitalului, în urmă cu puțin timp, lucrurile par să fie bune.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                  Secretar,

    Vlașin Dorin                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile