PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29.03.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dna. consilier local Vîju Steluța.

La ședință mai participă: dna. Bîrlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență Socială Năsăud,  dl Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, dl Sângeorzan Pavel și dl. Horga Emilian.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 5 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 4/2011 privind aprobarea constituirii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, la nivelul orașului Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 27/2012 și Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/2012

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:             

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren, înscris în C.F. nr. 27771 Năsăud, nr. cad. 282, aferent apartamentelor nr. 1, 3, 4 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, cuprins în domeniul privat, în suprafață totală de 132,1 mp, situat în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu  Bl. 5, sc. E, către proprietarii acestor

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unei suprafețe de 4 mp. situată în orașul Năsăud, strada Miron Cristea, limitrofă apartamentului nr. 4,  bloc C6, identificată din imobilul teren înscris în CF nr. 419 Năsăud, nr. top. 125/2/2/2/2/2/a cuprins în domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie  2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza orașului Năsăud și localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru” - 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă un  proiect de hotărâre, respectiv:

6. Proiect de hotărâre privindaprobarea aplicării tarifului stabilit prin Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 în cadrul contractului nr. 35953/17.12.2012, încheiat între Orașul Năsăud, prin Consiliul Local Năsăud și Telekom România Communications S.A. (S.C. Romtelecom S.A.)

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren, înscris în C.F. nr. 27771 Năsăud, nr. cad. 282, aferent apartamentelor nr. 1, 3, 4 ,6, 7, 8, 9, 10, 11, cuprins în domeniul privat, în suprafață totală de 132,1 mp, situat în orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu  Bl. 5, sc. E, către proprietarii acestora

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unei suprafețe de 4 mp. situată în orașul Năsăud, strada Miron Cristea, limitrofă apartamentului nr. 4,  bloc C6, identificată din imobilul teren înscris în CF nr. 419 Năsăud, nr. top. 125/2/2/2/2/2/a cuprins în domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie  2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza orașului Năsăud și localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu

Dl. consilier Maghiar Marius părăsește sala de ședință.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. consilier Maghiar Marius se întoarce în sala de ședință.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 4/2011 privind aprobarea constituirii comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, la nivelul orașului Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 27/2012 și Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 69/2012

Proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale/taxelor de înscriere către asociațiile/fundațiile la care orașul Năsăud este membru fondator/asociat

Dl. consilier local Marica Marius întreabă dacă, cotizațiile pentru spital au fost plătite de către toți membrii.

Dl primar afirmă că s-au plătit aceste cotizații și s-a reușit achiziționarea, prin procedură simplificată, aparaturii pentru zona de urgență a spitalului.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 vot;

Proiect de hotărâre adoptat.

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării tarifului stabilit prin Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 în cadrul contractului nr. 35953/17.12.2012, încheiat între Orașul Năsăud, prin Consiliul Local Năsăud și Telekom România Communications S.A. (S.C. Romtelecom S.A.)

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Diverse

Dl primar prezintă adresa Ocolului Silvic Feldru, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24999/08.03.2019.

Dl ing. Horga Emilian explică faptul că după intrarea în spațiul european, s-au constituit foarte multe parcuri naturale constituite conform unor reglementari.

”Aceste reglementări interzic introducerea în parcul național a unor resurse naturale autorizate spre exploatare, activități umane, construcții care urmează a fi întreținute.

Această carieră de marmură din Anieș este deschisă de prin 1965 de către Consiliul local de la acea vreme, prin 1972, printr-o hotărâre de Consiliu al miniștrilor s-a scos din fond forestier 3 hectare din zăcământul de 14 hectare ( zăcământul se află în evidența Autorității Naționale de Resurse Minerale). În anul 2000, când am ajuns la Ocolul Sângeorz Băi, acolo lucra Macon Deva, după care s-a concesionat zăcământul către Societatea Valsecmar.

Această carieră a fost pusă cu totul în parcul național, ceea ce nu prevedea nici legea. După ce s-a constatat că s-a greșit, s-a scos din parc doar suprafața de 3 hectare, unde se lucra, și drumul de acces. Lucrând acolo, suprafața se mărește automat, întrucât se dărâmă. Pentru acest motiv, legiuitorul s-a gândit să scoată întreg zăcământul din parc, astfel încât să se poată pe parcurs mări suprafața. S-a data această lege nr.158/2018, care prevede scoaterea din parc a unei suprafețe și înlocuirea ei cu altceva.

Deocamdată, această operațiune propusă, nu afectează cu nimic. Și suprafața care este acum în parc, fiind în zona tampon, acolo se pot face lucrări. Nu este restricționat decât nesemnificativ. Noi, precizează dl ing. Horga Emilian, propunem scoaterea acestei suprafețe și introducerea alteia care nu afectează cu nimic pe noi, deocamdată.

După această fază, fiind scoasă din parcul național, atunci agentul economic poate să își mărească, are posibilitatea legală să scoată din fond forestier o anumită suprafață, ca el să poată lucra în continuare.

Această solicitare nu afectează cu nimic, dar dă posibilitatea să se scoată, pentru această scoatere din fond forestier se plătesc niște taxe destul de consistente, din care jumătate intră ca venituri proprietarului, jumătate în fondul de regenerare națională. Apoi se plătesc niște taxe de concesiune, și cel mai important, agentul economic își poate desfășura activitatea.”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă ce se exploatează acolo.

Dl ing. Horga Emilian răspunde că este vorba despre marmură.

Dl primar mai precizează că intenția este aceea de a aduce bani la bugetul local. La fel cum a fost la piața agroalimentară și la pășunile alpine, și aici când se va demara procedura de concesiune, agentul economic care exploatează zăcământ ce ține de Autoritatea Națională de Resurse Minerale, va trebui să plătească o anumită redevență și bugetului local.

Dl Sângeorzan Pavel, menționează următoarele: ” Ținând cont de faptul că la ora actuală eu sunt agentul economic cu această carieră, vreau să vă informez că odată cu introducerea acestui zăcământ, și a suprafeței de teren în parcul național, este complet blocată exploatarea zăcământului natural neregenerabil. Noroc cu legea apărută anul trecut, respectiv Legea nr. 158/2018 și se poate scoate din parc cu o compensare a terenului în altă parte. Atunci ar deveni liber de sarcini pentru exploatare de către orice agent economic. Cert este că orice exploatare pe domeniul dumneavoastră, aduce un venit la buget. În cazul în care rămâne în parcul național, nu aduce nici un venit. E interzis în baza legii să se exploateze în parcul național.”

Dl primar întreabă pe dl. Sângeorzan la ce suprafață s-a gândit să scoată din parc.

Dl Sângeorzan răspunde că se va merge pas cu pas, maxim un hectar, deoarece zăcământul nu merge pe suprafață întinsă.

Dl primar menționează că a întrebat acest lucru, întrucât o parte de sumă va veni la bugetul local.

Dl consilier Marica Marius întreabă cât este redevența pentru exploatare a resurselor către Autoritatea Națională de Resurse Minerale.

Dl consilier Timoce Călin părăsește sala de ședință.

Dl Sângeorzan Pavel răspunde că ei lucrează pe o licență de 20 de ani eliberată de Guvern, dar se plătește 0,50 euro/tonă la stat sau 0,30 euro.

Dl Horga Emilian mai explică următoarele: ”Acum se pune problema în mod abuziv și este nelegal, s-a introdus această carieră în parc. S-au gândit acum să repare greșeala. Această rezervă este de 14 hectare dar obligă încă o sută de metrii în jurul ei să fie scoasă din parc. Ea acolo rămâne, pădure, nu mai nu este în evidența parcului.

Ca să nu scadă suprafața parcului, se introduce în parc o altă suprafață, tot acolo, fără restricții, se poate desfășura activitatea. Doar că în aceste 14 hectare+ încă zona tampon, de aici nefiind în parc, dânsul poate solicita scoatere din fond forestier, cu compensare (trebuie să dea 3 hectare undeva lângă pădure pentru a fi plantate).”

Dl consilier Boțan Ioan apreciază că în situația în care beneficiază de avantaje și Primăria/Consiliul Local Năsăud, se poate exprima acordul.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă cui aparține masa lemnoasă care se va scoate.

Dl Horga Emilian precizează că proprietarului.

Consilierii locali prezenți exprimă un acord de principiu.

Dl primar dă citire adresei Spitalului orășenesc ”Dr. Geroge Trifon” Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24755/04.03.2019 prin care se solicită aprobarea acordării indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului de administrație al Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud.

Dl consilier Oltean Dorel părăsește sala de ședințe.

Consilierii locali prezenți exprimă un acord de principiu.

Dna. Bîrlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență Socială Năsăud, prezintă raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată pe semestrul al II al anului 2018.

Dl primar prezintă raportul primarului pe anul 2018 și propune acordarea calificativului ”Foarte bine” d-lui secretar al orașului Șoldea Vasile în cadrul evaluării, pentru activitatea desfășurată pe anul 2018.

Consilierii locali prezenți exprimă acordul pentru acest calificativ.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

    Vîju Steluța                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile