PROCES VERBAL

Încheiat azi, 28.02.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Tomi Iacob.

La ședință mai participă: dna. Bîrlădean Elvira, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Dna. Buhai Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea De;eurilor, Mediu, dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane, dl Moldovan Ioan, din cadrul Compartimentului Drumuri Mecanizare, dl Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții Publice, dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene  și dl. Sîrbu Radu, presa locală.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 1 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza orașului Năsăud.                                                          

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2019, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, L=4197m”                    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2019                                      

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea modificării tarifului pentru boxele metalice atribuite locatarilor blocurilor C1- C7 și D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, Jud. Bistrița- Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc și a actului adițional de modificare a contractului de închiriere

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul în oraşul Năsăud aflate în situații de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi în alte situaţii deosebite

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea modificării tarifului pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud–str. Miron Cristea, jud. Bistrița-Năsăud și a Actului Adițional de modificare a contractului de închiriere                                    

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea chiriilor recalculate cu rata inflației de 4,6% -  la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale și de serviciu, situate în orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea chiriei recalculate - cu rata inflatiei de 4,6% -  la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea termenului de prelungire a contractelor de concesiune încheiate de Orașul Năsăud pentru pășunile montane si colinare, pentru o perioada de 3 ani,  precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de concesiune pentru pășunile montane și colinare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud

                                     Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă patru proiecte de hotărâri, respectiv:

13. Proiect de hotărâreprivind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, L= 4.197 m” 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

15. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, în orașul Năsăud și localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, nr. 16803/20.02.2017, încheiat între Orașul Năsăud și Rus Silviu, str. Iacob Mureșianu, bl. 2 A, ap. 17

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâreprivind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2019, pe ruta Liviu Rebreanu-Năsăud și retur

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, L=4197m”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru boxele metalice atribuite locatarilor blocurilor C1- C7 și D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, Jud. Bistrița- Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc și a actului adițional de modificare a contractului de închiriere

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  3 voturi (Moldovan Adriana, Oltean Dorel, Fetti Silviu);

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul în orașul Năsăud aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum şi în alte situații deosebite

Dl consilier Oltean Dorel întreabă dacă există o comisie care să efectueze aceste analize/verificări.

Dl. primar explică faptul că în cadrul aparatului de specialitate al primarului există Serviciul Public de Asistență Socială care efectuează aceste verificări.

Dna. consilier Vîju Steluța întreabă câte familii au beneficiat în anul 2018 de acest sprijin.

Dna. Bârlădeanu Elvira, din cadrul Serviciului Public de asistență Socială răspunde că a fost un nr. de 92 de persoane.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii.  Nu mai sunt întrebări amendamente, obiecții. Se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud–str. Miron Cristea, jud. Bistrița-Năsăud și a Actului Adițional de modificare a contractului de închiriere

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  3 voturi (Oltean Dorel, Fetti Silviu, Moldovan Adriana);

„abțineri”    0 vot;

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriilor recalculate cu rata inflației de 4,6% -  la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale și de serviciu, situate în orașul Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  3 voturi (Fetti Silviu, Moldovan Adriana, Oltean Dorel);

„abțineri”    0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea chiriei recalculate - cu rata inflatiei de 4,6% -  la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    14 voturi;

„împotrivă”  3 voturi (Fetti Silviu, Moldovan Adriana, Oltean Dorel);

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea termenului de prelungire a contractelor de concesiune încheiate de Orașul Năsăud pentru pășunile montane si colinare, pentru o perioada de 3 ani,  precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de concesiune pentru pășunile montane și colinare

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâreprivind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiție: „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, L= 4.197 m”

Dl consilier Rogozan Florin întreabă care este cota de cofinanțare.

Dl primar răspunde că în principiu, un procent orientativ ar reprezenta 7-8% față de cota anterioară, corelat cu noua Ordonanță care a reglementat salariile din domeniu construcțiilor.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

15. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, în orașul Năsăud și localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița- Năsăud, nr. 16803/20.02.2017, încheiat între Orașul Năsăud și Rus Silviu, str. Iacob Mureșianu, bl. 2 A, ap. 17

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării.

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

17. Diverse

Dl primar prezintă adresa doamnei Burcuș Roxana Silvia, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24000/19.02.2019 prin care solicită închirierea/concesionarea unei suprafețe de teren de 4 mp. aparținând domeniului public pe str. Miron Cristea, în fața blocului de locuințe C6, identificată conform planului de situație întocmit.

Consilierii locali exprimă un acord de principiu.

Dl primar prezintă adresa d-lui prof Dr. Gheorghe Pleș înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24224/19.02.2019 prin care solicită propunerea de introducere în calendarul Zilelor orașului Năsăud, începând cu ediția XV-a a unei manifestări științifice intitulate ”Valori și Personalități emblematice ale Năsăudului”.

Consilierii locali exprimă un acord de principiu.

Dl primar prezintă adresa Partidului Mișcarea Populară, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 23930/12.02.2019 prin care solicită aprobarea amplasării unui cort în vederea desfășurării campaniei naționale ”Pensiile speciale sunt un furt, pentru perioada 15.02.2019-24.04.2019, în zona centrală.

Consilierii locali exprimă un acord de principiu, urmând ca zona și,  respectiv, amplasamentul să fie stabilit de către compartimentul de specialitate.

Dl primar prezintă adresa Uniunii Salvați România înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 24096/15.02.2019,  prin care se solicită autorizarea amplasării unui cort cu suprafață de 9 m.p. pe trotuar, în colțul intersecției dintre str. Miron Cristea și B-dul Grănicerilor din Năsăud, în perioada 25.02.2019-25.03.2019, cu scopul de a strânge semnături în vederea participării la alegerile europarlamentare din 26.05.2019.

Consilierii locali exprimă un acord de principiu urmând ca zona și,  respectiv, amplasamentul să fie stabilit de către compartimentul de specialitate.

Dl. primar prezintă adresa Clubului copiilor și Asociației ”Mereu împreună 2015”, asociație care are ca obiect promovarea voluntariatului și solidarității în cadrul comunităților locale, solicită Consiliului Local acordarea pentru o perioadă de cel puțin 2 ani, darea în folosință/ administrare a imobilului în care a funcționat grădinița din cartierul Lușca, în scopul derulării unor activități educative și de promovare a tinerilor.

Mai precizează dl primar că trebuie verificată starea imobilului.

Consilierii locali exprimă un acord de principiu.

Dl. primar mai pune în discuție solicitările adresate de către S.C. Urbana privind majorarea și ajustarea prețurilor pentru serviciile de salubrizare prestate, începând cu data de 01.01.2018, și 01.01.2019.

Domnișoara Jurist Pop Raluca, din cadrul Compartimentului Juridic contencios explică faptul că la Primăria orașului Năsăud s-au înregistrat două adrese sub numărul 23438/01.02.2019 și 23439/01.02.2019, prin care se solicită aprobarea de către autoritatea deliberativă Consiliul Local al orașului Năsăud ajustarea și modificarea tarifelor pentru lucrările de salubrizare. Prin prima adresă se solicită ajustarea și modificarea începând cu 01.01.2018, iar prin cea de-a doua se solicită începând cu 01.01.2019.

Pentru perioada 01.01.2018 și 27.02.2018, consideră că se impune respingerea solicitării, întrucât Acordul cadru prevede că prețurile rămân neschimbate 1 an de la data semnării, aceasta fiind 27.02.2017.

Pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud se află un litigiu în curs, între Orașul Năsăud și SC URBANA SA, prin care se solicită de către reclamanta SC URBANA SA ajustarea și modificarea de tarife începând cu 01.03.2018. Dosarul este în curs, iar în acest moment se așteaptă efectuarea unei expertize financiar-contabile de către expertul judiciar numit în cauză. Prin urmare, pentru această perioadă credem că se impune a se respinge solicitarea, întrucât: nu există o hotărâre definitivă prin care să fim obligați la ajustarea și modificarea tarifelor, iar pe de altă parte, Consiliul Local Năsăud nu poate aproba ajustarea și modificarea retroactivă (pentru trecut) a tarifelor, eventual    va decide instanța de judecată pentru perioada deja trecută, iar pentru perioada 01.01.2019-01.03.2019, invocăm aceleași motive, respectiv nu se va putea ajusta/modifica de către CLN retroactiv, însă pentru perioada viitoare aduce la cunoștință Consiliului Local al Orașului Năsăud că se poate aproba solicitarea operatorului, dacă aceasta este justificată prin fișele de fundamentare pentru tarifele propuse și memoriul justificativ, ca urmare a dezechilibrului provocat de creșterile salariale, invocat de SC URBANA SA.

Consilierii locali sunt de acord în principiu ca pentru perioada deja trecută să decidă instanța de judecată dacă se aplică ajustarea/modificarea, iar pentru viitor, se va apela la serviciile unui expert care să efectueze o expertiză pentru a stabili dacă este justificată solicitarea prin fișele de fundamentare și memoriu.

Se dă cuvântul d-lui Adrian Câmpan, șeful Poliției secția 6, rural, iar în substituirea d-lui Pânzariu Mihai  prezintă raportul de activitate al instituției pe care o reprezintă.

Dl. consilier Marica Marius întreabă când va aplica Poliția amendă pentru cei care administrează drumurile în orașul Năsăud având în vedere starea drumurilor (gropi, etc)

Dl. Adrian Câmpan răspunde că în conformitate cu legislația, mai întâi trebuie să desfășoare activități de informare a instituțiilor care trebuie să remedieze problemele sesizate, iar abia apoi se pot aplica sancțiuni. Mai informează ca sancțiuni s-au aplicat administratorului drumurilor.

Dl consilier Boțan Ioan întreabă dacă există suspiciuni cu privire la consumul de droguri în școli.

Dl. Adrian Câmpan răspunde că pentru această problemă există o instituție specializată cu care poliția cooperează.

Dl primar mulțumește reprezentantului poliției pentru prezentarea raportului de activitate și îl invită pe dl. Andronesi Dănuț, din cadrul Jandarmeriei Năsăud, să prezinte raportul de activitate al instituției pe care o reprezintă.

Dl. Andronesi Dănuț prezintă principalele acțiuni întreprinse pe raza orașului Năsăud.

Dl consilier Boțan Ioan întreabă dacă se poate ca pe timpul orelor de plecare a autobuzelor cu elevi să se asigure patrule în zona autogării.

Dl. Andronesi Dănuț răspunde că la această dată, sunt patrule și de poliție și de jandarmerie în acea zonă în timpul orelor de plecare a trenurilor și autobuzelor.

Dl primar mulțumește reprezentantului Jandarmeriei pentru prezentarea raportului de activitate.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretar,

    Tomi Iacob                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile