PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 09.01.2019, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Boțan Ioan,  Oltean Dorel, Fetti Silviu;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Timoce Călin

La ședință este prezent și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare                                        Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil explică faptul că în conformitate cu procedurile legale,  în cursul anului anterior, dacă una dintre secțiuni funcționare sau dezvoltare au încheiat cu un deficit, acesta trebuie acoperit din excedentul anului anterior. În anul 2018, secțiunea de dezvoltare a avut un deficit de 510 mii lei și este acoperit cu sumele utilizate în anul 2018, cu excedentul din anul 2017.

În final anul s-a terminat bine, cumulat vor fi sume de 3.121.000 pentru investiții, dintre care 1.630.000 prefinanțarea încasată pentru drumuri agricole, și 1.491.000 pentru celelalte investiții. Practic, vor putea fi finanțate trei obiective de investiții în prima parte a anului. Ne-am gândit împreună cu dl. primar la blocuri, aproximativ 1.000.000., 400.000 drumuri și podul, urmând ca din bugetul anului 2019, când se vor mai construi să mai alocăm sume de bani.

Dl primar mai adaugă că se va face o informare referitoare la finanțarea planului de mobilitate urbană. Am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării Regionale care ne-au informat despre amânarea răspunsului la contestație până în data de 31. 01.2019.

De asemenea, precizează că se încearcă stabilirea unei strategii pentru ca toate străzile din oraș care nu sunt reparate, reabilitate să fie asfaltate. Finanțare din resursele locale nu sunt, exercițiul financiar următor fiind din 2020. În aceste condiții, dacă nu se va finanța prin planul de mobilitate urbană, sau prin documentația depusă în luna decembrie, cele 11 străzi care nu sunt asfaltate, să se asfalteze cu sprijinul unui credit bancar.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Timoce Călin                                                           cons.jr. Soldea Vasile