PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27.11.2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Rogozan Florin.

Absenți: Bidică Emilia;

La ședință mai participă: dl Iovu Ioan și dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și privat, dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor, dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane, și dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea Contractului  „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere si managementul Stațiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către operatorul declarat câștigător al licitației publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2018-2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud,  pe anul 2015

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației, și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de începere a licitațiilor și negocierilor, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă și tipul licitației

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâreprivind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, Eminenței Sale Cardinalul Francesco Monterisi

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâreprivind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, Excelenței Sale Marchizul Fabrizio Mechi – Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Proiect de hotărâreprivind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud,domnului prof. univ. dr. Vasile Dîncu

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud,domnului Emil-Radu Moldovan, președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, Preacucernicului Părinte Protopop Ioan Dâmbu

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă patru proiecte de hotărâri, respectiv:

14. Proiect de hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017, privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

15. Proiect de hotărârea privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 18193/01.02.2018, având ca obiect închirierea spațiului situat în incinta Policlinicii Vechi, et. 1, înscris în C.F. nr. 577/C1/E1/U11 Năsăud, în suprafață de 15,31 mp și a cotei indivize de 2,44 mp

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

16. Proiect de hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2018 privind prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere  a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

17. Proiect de hotărâreaprivind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2018 privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv “Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița- Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea Contractului  „Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere si managementul Stațiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către operatorul declarat câștigător al licitației publice, conform Raportului procedurii nr. 1006 din 18.10.2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2018

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

21. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2018-2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr.49/29.05.2015 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud,  pe anul 2015

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Nãsãud, în anul fiscal 2019

Dl. consilier local Rogozan întreabă dacă sunt modificări față de anul trecut, iar dacă există să fie menționate.

Dl. Magdea Cornel din cadrul din cadrul Biroului Impozite și taxe precizează că există o prevedere imperativă în cadrul legii cu privire la rata de inflație comunicată de către Institutul Național de Statistică, respectiv procentul de 1,34%. care se aplică la coeficienții de calcul pe care nu i-am modificat față de anul  2018.

Cu privire la impozitul pe clădiri, dl. consilier Marica Marius propune următorul amendament: Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, cota de 1,3%, la fel ca și la persoanele fizice.

Motivarea amendamentului se bazează pe eliminarea transferului de la persoane juridice la persoane fizice a unor clădiri care sunt subînchiriate, precum și acordarea unui sprijin celor care nu reușesc să își valorifice clădirile și sunt o povară pentru aceștia și pentru sprijinirea mediului de afaceri din orașul Năsăud.  În opinia dumnealui, acesta reducere ar avea un impact neglijabil asupra bugetului Consiliului Local.

Dl primar menționează că este  mulțumit că impozitele și taxele nu au fost ridicate  într-o comunitate cu o populație și agenți economici nu foarte bogați nici unii nici alții.

A reduce ar presupune grevarea ușoară a bugetului local de anumite sume și consideră că nu trebuie uitat faptul că peste 42% din bugetul local pentru 2018 se alocă pe cofinanțările privind investițiile  finanțate cu proiecte europene și guvernamentale. Decizia de modificare aparține Consiliului Local.

Dl consilier Marica menționează că nu trebuie să ne blocăm doar pe procentul de 0,3%, există clădiri care sunt subevaluate, iar dacă s-ar depăși acest procent, poate că s-ar depăși aceste probleme care sunt sub semnul întrebării.

Dl consilier local Oltean Dorel precizează că cei care au suprafețe mai mari de terenuri nu reușesc să le valorifice/închirieze datorită prețului foarte mare pe care îl solicită. Din acest motiv nu consideră că aceste impozite ar trebui reduse.

Dl consilier Marica Marius revine cu reformularea art. 2 alin. 2 din proiectul de hotărâre propunând ca amendamentul să fie următorul: ”Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul /taxa se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3 , inclusiv asupra valorii impozabile a clădirii.”

Dl președinte supune la vot amendamentul propus de dl consilier Marica Marius:

„pentru”  6 voturi (Marica Marius, Rogozan Florin, Vlașin Dorin, Bodea Marius , Maghiar Marius , Vîju Steluța), „ împotrivă ”10 voturi . Neîntrunind numărul necesar de voturi, amendamentul este respins.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării în forma propusă de inițiatorul proiectului:

„pentru”    10 voturi;

„împotrivă”  1 voturi (Marica Marius);

„abțineri”  5 voturi (Rogozan Florin, Vlașin Dorin, Bodea Marius, Maghiar Marius , Vîju Steluța)

Proiect de hotărâre adoptat.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din fondul locativ al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2019 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației, și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de începere a licitațiilor și negocierilor, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă și tipul licitației

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

26. Proiect de hotărâreprivind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, Eminenței Sale Cardinalul Francesco Monterisi

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

27.Proiect de hotărâreprivind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, Excelenței Sale Marchizul Fabrizio Mechi – Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat         

Dl. primar precizează că este vorba despre Spitalul  Academiei mauritiene fondat de către Eminența Sa, Cardinalul   Francesco Monterisi și Excelența Sa, Marchizul Fabrizio Mechi – Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole împreună cu Consulul onorific al Italiei la Cluj, Massimo Novali, cu prorectorul Academiei Internaționale maurițiene, Camillo Torta, profesor universitar doctor Vasile Dîncul, președintele Croce Verde Fernando Adelani au conlucrat și prin intermediul președintelui Consiliului Județean, dl. Emil Radu Moldovan au luat decizia ca acest computer tomograf să fie donat Spitalului orășenesc ”Dr. G. Trifon”. În semn de recunoștință și aleasă prețuire a hotărât, cu acordul consilierilor locali acordarea titlului de ”CETĂȚENI DE ONOARE”  Eminenței Sale, Cardinalului   Francesco Monterisi,  Excelenței Sale, Marchizul Fabrizio Mechi – Duce de Pontassieve, Baron de Salle și Nobil de Fiesole, domnului profesor Vasile Dîncu, domnului președinte al Consiliului județean și Părintelui Protopop Ioan Dâmbu pentru activitatea domniei sale.

28. Proiect de hotărâreprivind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, domnului prof. univ. dr. Vasile Dîncu

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

29.Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al orașului Năsăud, domnului Emil-Radu Moldovan, președinte al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

30. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Năsăud, Preacucernicului Părinte Protopop Ioan Dâmbu 

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

31. Proiect de hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 156 din 29.11.2017, privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Someș Țibleș, proprietate publică al orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației și modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de pornire, la licitație/negociere, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă, a tipului licitației, a nivelului tarifelor pentru prestările de servicii de exploatare a masei lemnoase și a partizilor de produse principale care constituie rezerva de 20%

Dl viceprimar Vlașin Dorin propune următorul amendament: La anexa nr. 7, la rubrica nevoi proprii:

Prin nevoi proprii se înțelege Orașul Năsăud ( Primăria, Consiliul Local, unitățile/instituțiile subordonate Consiliului Local) precum și unitățile subvenționate de Consiliul Local al orașului Năsăud pentru lemn de lucru, iar la lemn de foc se include și Ocolul Silvic.

Dl președinte supune la vot amendamentul propus de dl viceprimar Vlașin Dorin: „ pentru ”    16 voturi.

Amendament adoptat.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu mai sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării în forma propusă cu amendament:

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

32. Proiect de hotărârea privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 18193/01.02.2018, având ca obiect închirierea spațiului situat în incinta Policlinicii Vechi, et. 1, înscris în C.F. nr. 577/C1/E1/U11 Năsăud, în suprafață de 15,31 mp și a cotei indivize de 2,44 mp

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

33. Proiect de hotărârea pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2018 privind prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere  a locurilor de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

34. Proiect de hotărârea privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/2018 privind aprobarea prelungirii termenului  la  contractele de închiriere  a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor C1 - C7 şi D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud,  pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„ pentru ”    16 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Diverse

Dl primar prezintă adresa Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 35951/23.10.2018 prin care se solicită un punct de vedere referitor la rezervorul pentru situații de urgență amplasat în imobilul teren aferent Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din care să reiasă dacă este sau a fost pus în discuție cedarea către unitatea respectivă pentru a putea fi pus în funcțiune.

Dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat precizează că terenul este liber de sarcini, iar construcția, în prezent, nu este în domeniul public. Ar presupune clarificarea regimului Juridic al clădirii, iar ulterior o hotărâre prin care se transmite în folosință Spitalului.

Consilierii locali prezenți își exprimă acordul de principiu cu privire la acest aspect.

Dl. primar solicită acordarea mandatului de către Consiliul Local al orașului Năsăud Primarului orașului Năsăud pentru a desemna un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al primarului care să aibă studii superioare juridice, de lungă durată care să reprezinte interesele autorității în instanță, pană la soluționarea definitivă, în cadrul următoarelor dosare civile: 3095/265/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud, având ca obiect contestație la titlu, și dosarul nr. 2931/265/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud, având ca obiect accesiune.

Consiliul Local al orașului Năsăud împuternicește pe dl. Romocea Mircea, primarul orașului Năsăud, să reprezinte în fața instanței judecătorești prin persoana cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud, până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzelor care formează obiectele următoarelor dosare civile:  Dosar nr. 3095/265/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud, având ca obiect contestație la titlu, și Dosarul nr. 2931/265/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Năsăud, având ca obiect accesiune.

Se revine asupra adresei de la S.C. AQUABIS. S.A prin care se solicita exprimarea intenției de subscriere la  capitalul social prin aport de numerar discutată în cadrul ședinței ordinare din 25.09.2018 și consilierii locali și își exprimă unanim alegerea de a nu se  participa la subscrierea cu capital social ca urmare a acestei solicitări.

Dna. consilier local Vîju Steluța solicită consilierilor locali să sprijine solicitarea către organele de ordine pentru a fi prezente în zonele în care elevii petrec mai mult timp, pe perioada orelor de vârf, respectiv la gara, autogară, în zonele școlilor, în vederea disciplinării mai ales ale elevilor navetiști.

Dl primar consideră că organele de conducere ale unităților de învățământ ar trebui să revină cu adrese către Detașamentul de Jandarmi din oraș și chiar Poliția orașului pentru a primi un sprijin din partea acestora. Mai menționează faptul că va discuta în acest sens, în zilele următoare cu comandanții acestor unități.

Dl consilier Fetti Silviu întreabă dacă ar fi considerate de ajutor semafoarele la trecerile de pietoni.

Dl primar precizează că a discutat cu Șeful Poliției rutiere care  a efectuat o simulare din acest punct de vedere de la intersecția străzii Gării cu B-dul dar s-a constatat că s-ar congestiona foarte tare traficul, mai ales dimineața, la orele de vârf, iar în zona școlii gimnaziale, la fel. De asemenea, se vor mai căuta ale soluții, iar discuțiile vor fi reluate.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

    Rogozan Florin                                                                   Cons.jr. Soldea Vasile