PROCES VERBAL

Încheiat azi, 21.11.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Oltean Dorel, Fetti Silviu, Timoce Călin.

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Rogozan Florin

La ședință sunt prezenți și dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, dna. Soare Carmen și dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl viceprimareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe A.N.L., situate în orașul Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. viceprimar.

„pentru”- 14v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Ordinea de zi este suplimentată, cu acordul unanim al consilierilor prezenți, cu încă un proiect de hotărâre, respectiv:

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a finalizării procedurii simplificate de achiziție publică și a încheierii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 4.197 m”

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat pentru proiectul „Servicii sociale pentru seniorii comunității năsăudene”

Dl. consilier local Marica Marius întreabă care este rolul asociației Caritas.

Dna. Soare Carmen răspunde că trebuie înțeles de la început că acest proiect din cadrul programului operațional Capital uman este un proiect complementar la un alt proiect pe care l-am depus în cadrul programului operațional regional în cadrul căruia se înființează centrul de vârstnici și unitate de îngrijire la domiciliu. În momentul depunerii acelui proiect, ne- am angajat să depunem acest proiect complementar. Proiectul s-a declarat eligibil și este în faza de precontractare. Urmează în cel mai scurt timp să se semneze contractul de finanțare. Prin acest proiect se va face partea de sustenabilitate a proiectului inițial. Noi prin programul operațional regional prin crearea centrului pentru vârstnici ne-am angajat ca timp de 5 ani să menținem funcțiunea principală a centrului și să plătim salariile pentru 5 persoane care vor ocupa locuri de muncă nou create în cadrul centrului, și toate serviciile pentru această perioadă de 5 ani. Acest proiect vine în ajutorul proiectului respectiv și va asigura timp de 3 ani partea de finanțare, tot ceea ce înseamnă parte de salarizare a celor 5 persoane care vor fi angajate, tot ceea ce însemnă partea de servicii,  transport pentru îngrijirea la domiciliu, respectiv combustibilul utilizat, partea de promovare, energia electrică, apă, energie termică, internet și telefonie. Se vor face în cadrul acestui proiect cursuri de formare profesională pentru persoanele care se vor ocupa de vârstnici, vor fi manageri de servicii sociale, precum și cursuri de prim ajutor și taxe pentru eliberarea certificatelor de absolvire.

Parteneriatul cu această asociație contă în faptul că aceștia vin cu partea de voluntariat. Se vor acorda salarii și pentru persoanele care vin din partea asociației.

Acest proiect intră în implementare în momentul în care se finalizează primul proiect, deoarece prin celălalt proiect de înființează centrul, construcția și dotările.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe A.N.L., situate în orașul Năsăud, Județul Bistrița- Năsăud, str. Bistriței, bl. D2

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2018.

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, menționează că va crește bugetul local la partea de venituri cu 11 mii lei pentru contribuția părinților și susținătorilor legali la creșe, banii pentru hrană,  la partea de venituri proprii o rectificare la Colegiul G. Coșbuc cu o sumă de 5 mii lei pentru programul Școală după Școală, iar la Grădinița cu Program Prelungit, suma de 33 mii lei pentru hrană. La virările de credite, am reușit să reducem creditele bugetare cu aproximativ 200 mii lei de la cheltuieli de personal și i-am redistribuit la alte capitole bugetare unde a fost nevoie. Au fost rezultate din neocuparea locurilor vacante și din economiile rezultate din promovările personalului din instituție. Le-am redistribuit la lucrări de reparații, la întreținere, la manifestările de 1 Decembrie.

Deocamdată acestea au fost rectificările.

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a finalizării procedurii simplificate de achiziție publică și a încheierii contractului de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, L= 4.197 m”

Pe parcursul dezbaterilor acestui proiect, dl consilier local Maghiar Marius părăsește sala de ședințe, neparticipând la procedura votului prezentului proiect de hotărâre.

Dna consilier local Vîju Steluța întreabă ce înseamnă achiziție simplificată.

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, răspunde că este următoare procedură după achiziția directă. Există trei tipuri de achiziții, în funcție de pragul valoric.

Dl consilier local Boțan Ioan întreabă când vor începe în fapt.

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, menționează că,  constructorul a predat proiectul tehnic luni, marți a fost trimis la verificatorul de proiecte, și probabil din primăvară vor începe lucrările.

Dl consilier local Boțan Ioan întreabă dacă este o singură firmă care efectuează lucrările.

Dl. viceprimar Vlașin Dorin răspunde afirmativ la această întrebare.

Dl consilier Pop Ionel întreabă despre stadiul celor 2 capele.

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, răspunde că la cele două capele suntem în procedura.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Rogozan Florin                                                          cons.jr. Soldea Vasile