PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29.08.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 11;

Absentând președintele de ședință pentru luna august, dna. Moldovan Adriana, este ales cu unanimitate de voturi dl. consilier Vlașin Dorin pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Vlașin Dorin.

Absenți: Moldovan Adriana, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Rogozan Florin, Timoce Călin, Moldovan Adriana, Vîju Steluța;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

La ședință sunt prezente și  dna. Soare Carmen și dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul Proiectelor Europene, precum și dl. Palcău Alexandru, proiectant în cadrul proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE”din U.A.T. Orașul Năsăud

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE” din U.A.T. Orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 11v;

„împotriva ” -  0 v;

„abțineri ” -  0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

1 . Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate (investiție mixtă) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată pentru Proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE” din U.A.T. Orașul Năsăud.

Dl consilier local Boțan Ioan solicită d-lui. proiectant să facă o scurtă prezentare a proiectului.

Dl. Palcău Alexandru face următoarele mențiuni cu privire la proiectul în discuție: Cele mai importante lucrări sunt cele de intervenție din punct de vedere structural. Se consolidează tot ce înseamnă fundație. Se va face o grindă de coronament care să întărească fundația existentă. La momentul respectiv am fost puțin îngrijorați pentru că se credea că fundația este din bârne de lemn, însă după studiul geotehnic s-a stabilit că este o fundație clasică din vremea respectivă și se face o grindă care să întărească fundația, dat fiind faptul că și în acest moment clădirea prezintă unele fisuri. Existând pericolul acestor fisuri, în studiul de fezabilitate s-au prezentat două variante: o refacere cu piatră naturală în stilul perioadei respective, și o refacere identică cu cea de acum. Având în vedere că este un monument, am încercat în mare măsură să eficientizăm din punct de vedere energetic dar fără a încălca directivele Ministerului Culturii. Astfel am reușit să propunem înlocuirea tâmplăriei. Se înlocuiește tâmplăria fie în prima variantă cu lemn stratificat, fie în cea de-a doua variantă cu lemn masiv care să imite cu fidelitate maximă tâmplăria actuală. Același lucru se va întâmpla și cu tâmplăria de la interior, la fel cu lemn stratificat și am identificat 25% din tâmplărie care are valoare istorică și un stil arhitectural deosebit. Aceasta va fi salvată prin recondiționări. S-au constatat niște deficiențe destul de grave la șarpantă. Avem înlocuirea la șarpantă din punct de vedere structural, iar la partea de învelitoare se dă toată jos și se reface cu astereală, hidroizolație și toată acea tablă va fi înlocuită cu învelitoare ceramică în stilul vremii respective și pentru o durabilitate mult mai mare în timp.

Avem câteva intervenții și la partea de structură, respectiv elemente structurale peste cota 0. Prezintă unele deficiențe încă din perioada construcției. Niște grinzi care nu au corespondent pe verticală. Se sprijină pe tâmplării.

Din punct de vedere arhitectural, vor fi intervenții locale, încercându-se refacerea tuturor elementelor arhitecturale din vremea respectivă. La interior se înlocuiesc majoritatea finisajelor. Scara, ca și corespondent de la intersecția celor două străzi, care are o rampă de 5 cm, iar treptele prezintă un real pericol. S-a dispus demolarea și refacerea completă a acesteia, cu respectarea stasurilor actuale. Se aplică lambriuri în interiorul claselor pentru protecție, pe holuri s-a dispus  să facem placaj de lemn în stil englezesc pentru protecția pereților și pentru a prezenta și la interior frumusețea arhitecturală de la exterior. S-a mărit nr. de grupuri sanitare și s-a dimensionat pe nr. de elevi, respectiv s-a calculat la 850 de elevi. Am făcut încă o sală de sport în subsolul școlii, împreună cu două vestire pe sexe. Un pas foarte mare este că, clădirea s-a accesibilizat pentru persoanele cu dizabilități. Nu mai este niciun impediment la nici o scară și s-a dispus un lift pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv cele trei scări de pe zona parterului sunt toate dotate cu platforme liftate.

La sala de sport s-au dispus două vestiare împreună cu  un vestiar dedicat și un grup sanitar pentru persoane cu dizabilități.

S-a creat o zonă pentru servit masa în regim catering. S-au eficientizat în principiu cam toate clasele și le-am funcționalizat. Ca și și extindere am funcționalizat demisolul. S-au creat noi funcțiuni, locuri de luat masa, clase, ateliere. Centrala termică din corpul de afară s-a mutat în subsolul clădirii. Am adus o eficiență mai mare. Avem panouri solare care or susține tot iluminatul exterior. Practic se anulează orice consum la iluminatul exterior, iar centrala termică va consuma mai puțin. Tot iluminatul s-a înlocuit cu echipamente led. Avem  o eficiență energetică la acest moment cu 20% crescută numai pe iluminat. Pe partea termică, s-a eficientizat cu centrale termice și calorifere. Avem un sistem de ventilație, pe timpul verii de aer condiționat. El funcționează ca sistem de backup dacă sistemul termic pică. Toate sistemele de încălzire sunt cu cate 3 centrale termice în cascadă. În cazul în care o centrală nu funcționează, funcționează celelalte două la un randament mai mic, iar dacă pică și cea de-a doua centrală, intră sistemul VRV, și clasele tot nu vor rămâne fără căldură. Se va împrospăta și aerul cu 0,6%  din volumul camerelor în fiecare oră. Practic, pe timpul iernii, nu mai este nevoie de deschiderea geamurilor și este mai sănătos pentru copii.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 11 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                    p.   Secretar,

        Vlașin Dorin                                                          cons.jr. Buta Roxana