PROCES VERBAL

Încheiat azi, 07.08.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absentând președintele de ședință pentru luna august, dna. Moldovan Adriana, este ales cu unanimitate de voturi dl. consilier Vlașin Dorin pentru a conduce prezenta ședință.

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Vlașin Dorin.

Absenți: Moldovan Adriana, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Rogozan Florin, Pop Ionel;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC ”DR. GEORGE TRIFON” DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA- NĂSĂUD” și a cheltuielilor aferente

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

  Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 12 voturi;

„împotriva” - 0 voturi;

„abțineri” - 0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

2, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC ”DR. GEORGE TRIFON” DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA- NĂSĂUD” și a cheltuielilor aferente

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse

Dl. secretar al orașului Năsăud prezintă sentința civilă rămasă definitivă prin care Orașul Năsăud prin Consiliul Local și concesionarul S.C. GROZAV JUNIOR au fost obligați să desființeze geamurile de la clădirea dată în concesiune și să monteze parazăpezi pe jgheaburi și burlane.

Dl. secretar mai precizează că s-a transmis către această societate o adresă prin care li s-a solicitat respectarea sentinței civile.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

      Vlașin Dorin                                                         Cons.jr. Soldea Vasile