PROCES VERBAL

Încheiat azi, 12.06.2018, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Maghiar Marius.

Absenți: Timoce Călin, Fetti Silviu, Oltean Dorel, Marica Marius, Vîju Steluța;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 15/15.02.2018 privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiții ” Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru”- 12 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 15/15.02.2018 privind aprobarea actualizării devizului general cuprinzând lucrările care se decontează prin U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiții ” Construire complex sportiv multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Dl. primar explică faptul că este vorba despre un articol din hotărâre referitor la suma de cofinanțare care a fost prea mică în hotărârea respectivă. Aceasta a fost actualizată printr-o hotărâre ulterioară, iar Ministerul Dezvoltării a solicitat trecerea unei părți din investiții, din obiectele de inventar și mijloacele fixe, din zona eligibilă în  zona neeligibilă. În aceste condiții, s-a procedat ca atare și suma s-a modificat.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

   Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Secretar,

      Maghiar Marius                                                                Cons.jr. Soldea Vasile