PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 10.05.2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Președinte de ședință:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Fetti Silviu;

Absenți: dl. Bodea Marius, dl. Maghiar Marius, dl. Cârcu Andrei, dna. Buhai Mihaela.

La ședință este prezent dl. Stoian Gheorghe, șef Birou Financiar-contabil.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl viceprimareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl viceprimar.

„pentru”- 13v;

„împotriva” -  0 v;

„abțineri” -  0 v.

Dl viceprimar propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

2. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 39/2018 privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2017-2018 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren înscris în C.F. nr. 29941 Năsăud, nr. cadastral 29941, în suprafață de 180 mp. aparținând orașului Năsăud, domeniul privat, transmis în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, cu imobilul teren înscris în C.F. nr. 30097 Năsăud, nr. cadastral 30097, în suprafață de 380 mp., aparținând Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, în vederea construirii unei locuințe de serviciu

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâri prezentate  de dl viceprimar.

„pentru” 13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

         Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2018

Dl. Stoian Gheorghe, șef Birou Financiar-contabilmenționează faptul că scopul principal este acela de a identifica veniturile proprii in sumă de 85 mii lei. Se poate afirma ca am atins gradul de realizare pe doi indicatori, respectiv impozit pe venit și taxa pe clădiri de la persoanele fizice și juridice.

S-au obținut 85 mii lei în urma cofinanțării Ispasului năsăudean de Ministerul Culturii cu suma de 80 mii lei și suma de 1301 mii pentru introducerea și prinderea în buget a celor 3 contracte de finanțare pentru cele 2 capele și fântâna arteziană.

Dl Stoian Gheorghe, șef Birou Financiar-contabil mai precizează faptul că banii s-au alocat unde au fost nevoile mai mari, respectiv la salubritate, la cheltuielile de capital s- au alocat pentru cele trei obiective de investiții, Casei de Cultură s-au alocat 13 mii lei de la bugetul local. De asemenea, dl. contabil șef dorește să aducă la cunoștința consilierilor locali prezenți adresa Spitalului orășenesc Dr. ”George Trifon” Năsăud nr. 2415/10.05.2018  înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 26817/10.05.2018 prin care se solicită suplimentarea bugetului instituției cu suma de 20 mii lei în vederea achiziționării unui sistem endoscopic performant pentru deservirea urgențelor medicale.

Urmare acestei solicitări din partea spitalului, dl. viceprimar propune următorul amendament:

Diminuarea sumei de 20 mii lei de PT și SF în vederea transferării către Spitalul orășenesc ”George Trifon” Năsăud pentru achiziționarea sistemului endoscopic performant necesar deservirii urgențelor medicale.

Se supune la vot amendamentul propus de către dl. viceprimar:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Amendament adoptat.

Dl. Stoian Gheorghe, șef Birou Financiar-contabil precizează astfel că în urma adoptării acestui amendament, modificările vor fi următoarele: obiectivul de investiții S.F. și P.T. nu se mai suplimentează cu suma de 162 mii lei prevăzută în proiectul de hotărâre, ci doar cu suma de 142 mii lei, se diminuează de la 582 la 562- totalul obiectivului de investiții. Se suplimentează capitolul ”Spitale” cu suma de 20 mii la transferul pentru finanțarea cheltuielilor de investiții la spitale. Automat bugetul de venituri proprii, subvenții se majorează cu 20 mii lei, Capitolul ”Spitale” cu 20 mii lei și implicit fișa obiectivului de investiții avută anterior pentru video endoscop de la 130 mii lei la 150 mii lei.

Astfel bugetul de venituri proprii, subvenții modificat va fi de  27565 mii lei în loc de 27545 mii lei la venituri, și 28240 mii lei în loc de  28220 mii lei. Bugetul general consolidat va rămâne în aceeași formulă deoarece transferurile între bugete se scad.

La art. 3 și art. 4 din proiectul de hotărâre se va modifica de la suma de  +25 mii lei, la suma de +45 mii lei.

Acestea sunt toate modificările care se impun. Vor apărea două noi fișe de obiective față de cele inițiale.

Dl viceprimar își însușește precizările făcute de dl. șef contabil. Consilierii locali prezenți exprimă în unanimitate votul pozitiv pentru acest amendament.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 39/2018 privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2017-2018 

Dl. Stoian Gheorghe, șef Birou Financiar-contabil explică faptul că în urma centralizării tabelurilor venite de la școli, totalul premiilor se apropie de 23 mii lei, iar în hotărârea inițială totalul premiilor aprobat a fost de 17 mii lei. Pentru a nu defavoriza unii dintre elevii participanți s- a propus suplimentarea sumei de la 17 mii lei la 23 mii lei. Se pare că de această dată sunt mai mulți elevi care au obținut rezultate bune, motiv pentru care îi felicităm.

Dna. consilier local  Vîju Steluța întreabă ce se întâmplă cu elevii care obțin rezultate în acest an la concursuri sau olimpiade ce se vor desfășura după premierea elevilor de Maialul elevilor năsăudeni.

Dl. viceprimar și dl Stoian Gheorghe, șef Birou Financiar-contabil răspund că acești elevi vor fi premiați în următorul an. Premierea se face astfel: pentru rezultatele obținute în anul școlar 2017- 2018 până la Maialul elevilor, elevii vor fi premiați anul acesta, iar pentru rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele desfășurate după această dată (Maialul elevilor năsăudeni), se vor lua în calcul rezultatele obținute și vor fi premiați în anul următor.

Nu mai sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre.

„pentru” 13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului teren înscris în C.F. nr. 29941 Năsăud, nr. cadastral 29941, în suprafață de 180 mp. aparținând orașului Năsăud, domeniul privat, transmis în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani în favoarea Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, cu imobilul teren înscris în C.F. nr. 30097 Năsăud, nr. cadastral 30097, în suprafață de 380 mp., aparținând Parohiei Ortodoxe Romane Năsăud I, în vederea construirii unei locuințe de serviciu

Nu sunt întrebări, propuneri, amendamente, se supune la vot proiectul de hotărâre                            

„pentru” 13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat  

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,

        Fetti Silviu                                                          cons.jr. Soldea Vasile