Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)Responsabil protectia datelor cu caracter personal

DISPOZIȚIE

privind desemnarea responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal

PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD,

AVÂND ÎN VEDERE:

- raportul nr. 29722/27.06.2018, al compartimentului resurse umane;

- prevederile art. 37-39 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

- dispoziția nr. 496/11.09.2017  privind numirea d-rei Rătund Bianca-Nora, pe funcția publică de execuție consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud;

- dispoziția nr. 314/07.07.2015  privind numirea d-rei Bozbiciu Alina-Ramona, funcționar public definitiv pe funcția publică de execuție inspector, grad asistent în cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul stare civilă din subordinea Consiliului Local Năsăud;

- dispoziția primarului orașului Năsăud nr. 223/25.05.2018 privind desemnaread-rei Bozbiciu Alina-Ramona,responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;

În temeiul dispozițiilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. –  Se desemneazăresponsabili cu protecția datelor cu caracter personal,prelucrate de UAT oraș Năsăud (Primăria orașului Năsăud, Consiliul Local Năsăud și serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud) , d-ra Bozbiciu Alina-Ramona, inspector, grad asistent în cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, compartimentul  stare civilă din subordinea Consiliului Local Năsăud și d-ra Rătund Bianca – Nora, consilier juridic, grad debutant în cadrul compartimentului juridic, contencios din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Art. 2 – Fișele posturilor d-rei Bozbiciu Alina-Ramona și a d-rei Rătund Bianca-Nora vor fi completate cu prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679.

Art. 3  - Cu această dată se abrogă dispozițiaprimarului orașului Năsăud nr. 233/25.05.2018.

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează compartimentul resurse umane și persoanele nominalizate la art. 1.

Art. 5 – Prezenta dispoziție se comunică prin grija compartimentului resurse umane, către:

- Instituția Prefectului Jud. Bistrița-Năsăud;

- Compartimentul audit intern;

- Compartimentul resurse umane;

- D-rei Bozbiciu Alina-Ramona;

- D-ra Rătund Bianca-Nora.

PRIMAR,

MIRCEA ROMOCEA

 

 

Avizat

SECRETAR,

 Cons.jr.VASILE ȘOLDEA