PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 23-04-2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  dl consilier local Cârcu Andrei.

La ședință sunt prezenți dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar- contabil, dra. Săplăcan Monica, din cadrul compartimentului Resurse umane, Dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, dna. Marica Livia, din cadrul compartimentului Comercial, dl. Leahu Vasile din cadrul Biroului Urbanism, dl. Stelian Ilovan din cadrul S.C. Local Serv S.R.L., dna. Floare Fica, din cadrul Serviciului public de Stare civilă și dl. Nistor Ioan, manager Casa de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al  Orașului Năsăud, pe anul 2017

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al  Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2018  

     Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Local Serv Năsăud SRL

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediția a  XVII-a, 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2017-2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâreprivind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al S.C. Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 3 luni

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 17v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al  Orașului Năsăud, pe anul 2017

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară  al  Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2018                                  

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare, organigramei, statul de funcții si bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Local Serv Năsăud SRL

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2018

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5.Proiect de hotărâreprivind transformarea unor posturi vacante din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud.

Dna. Consilier local Vîju Steluța întreabă de ce se fac aceste transformări.

Dl primar răspunde că transformarea acestor posturi este necesară ca urmare a încetării raporturilor de muncă prin pensionare, organizarea concursurilor în urma cărora nu s-au ocupat posturile și dorința de a le transformarea în posturi debutante pentru a acorda mai multe șanse tinerilor.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfășurarea “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” , ediția a  XVII-a, 2018.

Propunerile pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea comisiei de organizare a  “ ZILELOR NĂSĂUDULUI ” sunt :

  • Dl. Consilier Tomi Iacob ;
  • Dl. Consilier Maghiar Marius ;
  • Dna. Consilier Buhai Mihaela ;

În urma votului secret,  Dl. Consilier Tomi Iacob a fost ales membru cu 17 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Maghiar Marius a fost ales membru cu 17 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Buhai Mihaela  a fost aleasă membru cu 17 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Cu această ocazie, dl. primar îl prezintă pe dl. Nistor Ioan, care va asigura  interimatul pentru funcția de manager la Casa de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud până la organizarea unui nou concurs în acest sens.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

 „pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud, pentru rezultatele obținute în anul școlar 2017-2018.

Dl primar propune ca spectacolul și premierea elevilor să se desfășoare laCasa de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud. Consilierii locali  achiesează la această propunere.

Dna consilier Vîju Steluța dorește să cunoască ce concursuri se încadrează pentru această premiere.

Dl primar precizează că este vorba despre toate concursurile și olimpiadele școlare avizate de către Ministerul Educației pentru anul școlar 2017-2018.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

8.Proiect de hotărâre privindaprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Orașului Năsăud

Dl arhitect șef, Leahu Vasile, din cadrul Primăriei orașului Năsăud menționează că această prelungire este necesară deoarece actualizarea acestuia presupune o perioadă de timp care excede termenului de valabilitate.

Dl consilier Boțan Ioan întreabă care Plan urbanistic General se va aplica în situația în care o persoană dorește să construiască o locuință și este depășit Planul urbanistic general.

Dl arhitect șef răspunde că se va aplica Planul urbanistic General aplicabil la data eliberării autorizației de construire.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al S.C. Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 3 luni

Dl. Ilovan Stelian face o scurtă prezentare a activității S.C. Local Serv Năsăud S.R.L. menționând că prelungirea mandatului ar fi necesară până la luarea unei noi decizii.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 17 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse.

Dl. primar prezintă adresa înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 26070/19.04.2018 prin care dna. Dr. Petri Maria solicită Consiliului Local Năsăud aprobarea subînchirierii spațiului închiriat de către PFA Petri Maria, înscris în C.F. nr. 577/C1/E1/U11, în suprafață totală de 17,75 mp. în vederea constituirii Cabinetului Medical Individual Petri Maria, deoarece sub forma de PFA nu își poate desfășura activitatea medicală în cabinet ci doar în contact cu alte unități medicale.

Potrivit clauzei prevăzute la art. 5 din contractul de închiriere  nr. 18193/01.02.2018, locatarul nu își va ceda drepturile rezultând din prezentul contract și nici să procedeze la o subînchiriere, totală sau parțială, nici să le folosească în cadrul unui contract de asociere în participațiune, fără consimțământul expres și în scris al locatorului bunului închiriat.

Consilierii locali își exprimă acordul în unanimitate pentru subînchirierea spațiului în vederea constituirii Cabinetului Medical Individual Petri Maria precum și sprijinirea în găsirea unei soluții pentru rezolvarea acestei situații.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar,

             Cârcu Andrei                                                    cons.jr. Șoldea Vasile