PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28-03-2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți:Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă:  dna consilier Buhai Mihaela.

La ședință sunt prezenți dl. Burduhos Dumitru, din cadrul compartimentului A.D.P.P. și dna. Bârlădeanu Elvira, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Năsăud.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2018  

     Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre  privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii imobilelor- terenuri, situate în orașul Năsăud, Piața Unirii, nr. 11/B și nr. 1/B, înscrise în Cartea funciară nr. 28988 Năsăud, nr cad. 28988 și Cartea funciară nr. 29228 Năsăud nr cad. 29228, din domeniul public al orașului Năsăud și aflate în folosința gratuită a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița- Năsăud, în domeniul public al județului Bistrița- Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâreprivind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud                

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl primar.

„pentru” - 16v;

„împotriva” - 0 v;

„abțineri” - 0 v.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2018

Propunerile pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea comisiei de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul sport sunt :

 • Dl. Consilier Timoce Călin ;
 • Dl. Consilier Maghiar Marius ;
 • Dl. Consilier Pop Ionel ;

În urma votului secret,  Dl. Consilier Pop Ionel a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Maghiar Marius a fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Timoce Călin a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

În domeniul cultură, propunerile sunt următoarele:

 • Dna. Consilier Vîju Steluța ;
 • Dna. Consilier Moldovan Adriana ;
 • Dl. Consilier Boțan Ioan ;

În urma votului secret, dna. Consilier Vîju Steluța a fost aleasă membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri.

Dna. Consilier Moldovan Adriana a fost aleasă membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Dl. consilier Boțan Ioan a fost ales membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării. 

„pentru”  16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2018.    

Propunerile pentru desemnarea membrilor din partea Consiliului Local pentru alcătuirea comisiei de evaluare a proiectelor depuse pentru a obține finanțare de la bugetul local al orașului Năsăud în domeniul culte sunt :

 • Dl. consilier Cârcu Andrei
 • Dl consilier Fetti Silviu
 • Dna consilier Vîju Steluța

În urma votului secret, dl. Consilier Cârcu Andreia fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Dl consilier Fetti Silviua fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Dna. Consilier Vîju Steluța, a fost aleasă membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna aprilie 2018

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării.

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.Proiect de hotărâreprivind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare , respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de transfer și al Centrelor de colectare din județul Bistrița- Năsăud, conform Deciziei C.N.S.C. nr. 437/C2/113 din 20.02.2018

Propunerea pentru desemnarea membrului din partea Consiliului Local în calitate de reprezentant al Consiliului Local al orașului Năsăudsă voteze pe seama și în numele orașului Năsăud  în cadrul A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud, pentru aprobarea Studiului de Fundamentare revizuit și a modificărilor/remedierilor aduse Documentației  de atribuire  prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul Staţiilor de Transfer şi al Centrelor de Colectare din judeţul Bistrița-Năsăud , prin vot secret, este dl Tomi Iacob ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri.

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii imobilelor- terenuri, situate în orașul Năsăud, Piața Unirii, nr. 11/B și nr. 1/B, înscrise în Cartea funciară nr. 28988 Năsăud, nr cad. 28988 și Cartea funciară nr. 29228 Năsăud nr cad. 29228, din domeniul public al orașului Năsăud și aflate în folosința gratuită a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița- Năsăud, în domeniul public al județului Bistrița- Năsăud

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6.Proiect de hotărâre privind înscrierea  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Proiectul a fost discutat şi pe comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării

„pentru” 16 voturi;

„împotrivă” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse.

Dl. primar prezintă spre informare adresa Autorității Naționale de Management al Calității în  Sănătate,  înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 23206/31.03.2018, referitoare la faptul că Spitalul orășenesc a fost acreditat în etapele în care a fost verificat managementul strategic al orașului, managementul operațional al informațiilor, managementul resurselor umane, managementul mediu de îngrijire, drepturile pacientului și comunicare, gestionarea datelor pacientului, managementul îngrijitorilor de sănătate, etc.

Dl. primar prezintă adresa înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 23025/16.03.2018 privind solicitarea din partea S.N. Radio Comunicații București care a dispus Sucursalei Direcția Radiocomunicații Cluj, suspendarea temporară a activității în site-ul situat în orașul Năsăud, pe strada Grănicerilor 2A din motive obiective.

Prin urmare în cursul acestei luni se va a efectua decuplarea de la energie electrică și procedarea la sigilarea echipamentelor rezistente, solicitarea fiind de a analiza posibilitatea reducerii chiriei actuale de 250 euro/lună pe perioada în care și-au suspendat activitatea, urmând a revenii la chiria inițială în momentul reluării activității la finalizarea proiectului de televiziune digitală altfel fiind obligat să renunțe definitiv la acest site.

Domnii consilieri locali prezenți exprimă unanim dezacordul pentru reducerea chiriei solicitate.

Dl primar prezintă adresa Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr.  21539/06.02.2018 prin care s-a transmis raportul  comisiei ARACIP în urma evaluării externe periodice desfășurată în anul școlar 2017-2018.

Dl primar menționează că în momentul de față se lucrează la documentația privind securizarea pentru incendiu, încă de anul trecut alocându-se o sumă în trimestrul al III-lea sau al IV-lea.

Dl. consilier  Boțan Ioan menționează referitor la grădinița din Prislop că dacă nu se intervine este posibil să se dărâme  oferindu-se să doneze țigle pentru acoperiș, iar la fosta cooperativă a căzut hornul, și s-a deteriorat de tot acoperișul.

Dl. primar menționează că școala va fi reparată din resurse proprii, iar cu privire la cealaltă clădire, Consiliul Local Năsăud va trebui să ia o decizie dat fiind faptul că este într-o stare avansată de degradare fizică.

Dna. consilier Vîju dorește să cunoască starea programului school after school? Unii dintre părinți au solicitat chitanța pentru sumele de bani.

Dna. consilier Bidică Emilia a răspuns că s-a inițiat la nivel de inspectorat și de școli procedura operațională, în care mersul banilor este la vedere pentru toată lumea, adică părintele strânge banii prin comitetul de părinți, se varsă în fondul școlii, școala plătește învățătorul cu ore+ catedră, la plata cu ora.  Chitanța se eliberează la momentul plății.

Dna. Bârlădeanu Elvira, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială prezintă raportul priind activitatea asistenților personali desfășurată pe semestrul II al anului 2017.

Dl primar – prezintă raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2017, menționând că se va afișa și pe site-ul primăriei.

De asemenea, dl. primar menționează că s-a revenit asupra zilelor Năsăudului, urmând a se desfășura pe parcursul a două zile.

Dl. primar informează consilierii locali ai Consiliului Local Năsăud că noul manager al Casei de Cultură ”Liviu Rebreanu” Năsăud care urmează a fi numit în funcție este dl. Nistor Ioan.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

      Preşedinte de şedinţă,                                                          Secretar,

             Buhai Mihaela                                                     cons.jr. Șoldea Vasile